English | Español

30 anys Jornades I&R

L'any 2020, a causa de la pandèmia de la COVID-19, no va ser possible la celebració de les Jornades Imatge i Recerca tal com es venia fent cada dos anys des de 1990. No obstant, no vam voler deixar passar l'ocasió de celebrar el 30è aniversari de les jornades, tot i fer-ho d'una manera diferent.

Per això vam crear un seguit de recursos amb l'objectiu de posar en valor i optimitzar aquells continguts més rellevants que han permès avançar professionalment i amb una visió internacional en tots els àmbits relacionats amb la gestió dels arxius fotogràfics i audiovisuals. Es tracta principalment de textos de referència que recullen l'aposta innovadora d'aquetes Jornades en el camp de la imatge i en el període que va des de 1990 fins al 2020.

Aquests recursos s'articulen a partir tres eixos principals, innovació, recerca i comunicació, i els podeu trobar en aquesta web juntament amb la resta de continguts generats durant els 30 anys de Jornades.

Innovació

Recerca

Comunicació

eBook 30 anys Jornades I&R
PDF / EPUB / MOBI / AZW3INNOVACIÓ

El recurs sobre innovació ofereix un conjunt de cinc textos elaborats a partir de la bibliografia que s'ha generat al llarg de 30 anys de Jornades. Es tracta d'uns treballs de síntesis que permeten destil·lar aquelles aportacions més transcendentals en diferents àmbits, i més concretament: la gestió, la conservació, la legislació, la difusió i la tecnologia. Aquests textos s'han recollit en una publicació impresa que s'ofereix també en format electrònic, per a ebook i com a PDF.
RECERCA

El recurs sobre recerca ofereix un seguit de temàtiques que s'han identificat com a filons de recerca en l'àmbit de la fotografia i l'audiovisual. L'objectiu és oferir una orientació a la recerca a partir del conjunt de textos publicats en les Jornades. La condició per identificar un tema concret és comptar amb un conjunt de textos de comunicacions, experiències i ponències suficient per a permetre almenys una primera introducció al tema. Entenem que aquest conjunt de textos constitueixen una font inestimable per a la recerca, i per tant volem destacar-los i fer-los accessibles de manera orientada, és a dir, suggerint vies interessants per a les investigadores i els investigadors. Per a cada tema, hi ha un text introductori que explica els continguts dels textos seleccionats i que en permet un accés directe. A més de la selecció de textos, s'ofereix l'enllaç a altres temes relacionats.Arxius de televisió

Els arxius de televisió tenen unes característiques comunes quant a l'organització i descripció dels documents que conserven, les quals venen determinades per les necessitats d'accedir de forma ràpida i eficaç als documents per a la creació de nous continguts, al ritme que marca l'emissió diària. Per a una televisió l'arxiu és un actiu que estalvia gran quantitat de recursos que s'haurien de destinar a la gravació i edició de noves imatges i sons, tant pel que fa a la il·lustració de continguts informatius, com per a la preparació de nous programes que utilitzen les imatges del passat com a part important del seu discurs. Entre els continguts dels articles seleccionats trobem la descripció dels documents audiovisuals de televisió, l'avaluació i selecció dels mateixos, l'accés o la cerca documental per a l'elaboració de nous programes.


Temes relacionats

Patrimoni cinematogràfic

El patrimoni cinematogràfic d'un país o un territori està constituït per documents de naturalesa diversa, des dels films o rotlles de pel·lícula, fins a tots aquells materials relacionats amb la producció i difusió de l'obra cinematogràfica, com poden ser les fotografies d'un rodatge, els guions escrits o il·lustrats, els cartells de promoció d'una pel·lícula, la música que conforma la banda sonora o els àudios del doblatge dels actors, per posar alguns exemples. Així mateix, el patrimoni cinematogràfic comprèn tant aquell generat per la indústria, com també el cinema amateur o les pel·lícules filmades en l'àmbit domèstic. Els articles seleccionats en aquest tema de recerca contenen alguns estudis sobre la recuperació del patrimoni cinematogràfic lligat a un determinat territori, el llegat material o intel·lectual d'un cineasta o la metodologia per al tractament documental, la conservació i la difusió dels fons fílmics als arxius.


Temes relacionats

Arxius audiovisuals

La definició de document audiovisual pot variar segons la tradició cultural de cada país, tot i així, podem considerar que és aquell que conté imatges en moviment amb so o sense, i per extensió, també, els documents sonors. En aquesta selecció, no obstant, hem exclòs els articles que tracten específicament d'arxius de televisió, ja que aquests els hem agrupat a part en aquets mateix recurs. La consideració dels documents audiovisuals com a part d'un patrimoni que cal conservar és relativament recent. S'acostuma a prendre com a punt de partida la declaració de la Unesco de 27 d'octubre de 1980 "Recomanacions per a la Salvaguarda i Preservació de les Imatges en Moviment", ja que és el primer document de consens internacional que insta a les institucions a preservar la documentació audiovisual (i per això el 27 d'octubre és la data escollida per celebrar el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual). Els articles seleccionats tracten, doncs, de diferents aspectes relacionats amb el tractament de la documentació audiovisual en els arxius, com la descripció, l'avaluació i selecció, la difusió, la recuperació de la informació, la digitalització, els drets d'autor o la comercialització dels documents d'arxiu, entre altres.


Temes relacionats

Exposicions de fotografia

L'organització d'exposicions i la col·laboració en projectes expositius són una via de difusió dels arxius i els centres especialitzats en fotografia, per tal de donar a conèixer tant els centres organitzadors com el contingut del patrimoni fotogràfic custodiat. L'exposició presencial és una forma de comunicació tradicional dirigida a un públic col·lectiu. Si l'objectiu és fer accessible el patrimoni fotogràfic al major públic possible l'explotació de l'entorn virtual és determinant. Com han estat concebudes les exposicions, què les motiva, quines són les seves conseqüències per l'arxiu o centre organitzador, com es tracten les fotografies per ser exposades, com es selecciona l'àmbit d'una exposició, l'elaboració de projectes per apropar el patrimoni visual a col·lectius que fins ara hi tenien l'accés limitat, són alguns dels continguts dels articles seleccionats en aquest tema de recerca.


Temes relacionats

Digitalització

La transformació digital dels arxius fotogràfics passa necessàriament per la digitalització, que comprèn, a més de la preservació digital dels objectes, tot un seguit de tasques vinculades al procés. En els següents articles s'aporta contingut sobre tecnologia, pràctiques de treball, gestió de projectes i polítiques públiques. Pel que fa a la tecnologia, s'aporta criteri per a la selecció i caracterització dels dispositius. Pel que fa a les pràctiques de treball, es detallen tots els aspectes tècnics de la digitalització per a diferents tipus d'originals fotogràfics. La gestió de projectes integra totes les tasques vinculades a la digitalització, des de la planificació al control de qualitat. També es proposa un model de gestió sostenible des del punt de vista econòmic.


Temes relacionats

Formats gràfics

El formats d'imatge són un element central per a la preservació dels arxius fotogràfics perquè aporten la sintaxi i la semàntica dels fitxers però també són un factor decisiu per a determinar les funcionalitats de les imatges digitals. Les dades i les metadades contingudes en els formats permeten que s'interpretin les dades com a imatge, és a dir, hi ha una possibilitat de materialització d'aquesta informació abstracta, sigui a través del paper o, generalment, de la pantalla, i permeten també la seva cerca en els repositoris. En els següents articles s'aporta contingut, principalment sobre els formats de la família JPEG i TIFF. El tema del JPEG és desenvolupat per membres del mateix Comitè i el TIFF es tracta des de l'experiència concreta del projecte PREFORMA. Altres articles tracten el tema del format de manera més genèrica. També es tracten temes específics de preservació vinculats a formats gràfics, com ara la integritat de la imatge.


Temes relacionats

Intel·ligència artificial

Les diferents iniciatives en el camp de la intel·ligència artificial ofereixen possibilitats ben interessants per al treball d'arxiu, tant en l'àmbit de la cerca com en la difusió de les imatges fotogràfiques. En la selecció d'articles d'aquest àmbit de la recerca trobareu continguts sobre les tècniques de reconeixement d'imatge com a mitjà per a la identificació de continguts en les fotografies, sobre la indexació automatitzada del context amb la tècnica de subtitulació automatitzada d'imatges, i l'ús de les tècniques de visió per computador per a la creació de categories segons criteris de composició, to i forma. També s'explica l'experiència de la creació d'una app per a l'aplicació de la realitat augmentada en un fons fotogràfic. Es tracta bàsicament de projectes pioners que ja ofereixen resultats tangibles i que han estat aplicats en l'àmbit del patrimoni fotogràfic.


Temes relacionats

Software

Les eines tecnològiques són una necessitat important per als arxius fotogràfics i, en aquest sentit, el desenvolupament de software a diferents nivells és un reclam per a la gestió d'aquests arxiu. En els següents articles s'ofereixen continguts sobre sistemes gestors de base de dades, com ALEPH i ICA-ATOM, la creació del sistema d'informació EVA en el marc d'un projecte europeu, el software de gestió d'un arxiu de premsa, l'adaptació i implementació d'estàndards per a la descripció, com MARC21, EAD, RDA i XML. Es tracten els protocols per a la comunicació entre diferents plataformes, sobretot en un article centrat en l'OAI-PMH per l'ús que se'n va fer per difondre el patrimoni fotogràfic espanyol de la primera meitat del segle XIX. També es tracten els dispositius de captura per a la digitalització i el software de tractament de la imatge.


Temes relacionats

Fotografia aplicada

Des dels seus inicis, la fotografia ha estat àmpliament utilitzada en diverses àrees del coneixement, com és el cas de la recerca científica -en el camp de l'astronomia, la botànica, la medicina o l'arqueologia, per citar alguns exemples- però també com a font documental per a la recerca històrica, com a prova en processos de caràcter judicial o com a eina de suport a l'activitat docent o educativa en general. En aquest tema s'agrupen una sèrie d'articles on es tracten els usos de la fotografia en diverses disciplines com són l'etnografia, l'arqueologia, la recerca històrica, la cartografia, l'estudi del paisatge o la pedagogia, entre altres.


Temes relacionats

Arxius, biblioteques i museus

El patrimoni fotogràfic es troba custodiat en entitats molt diverses. Les diferents entitats patrimonials -principalment arxius, biblioteques i museus- aporten, des de les seves pròpies disciplines, normatives i metodologies que enriqueixen la gestió de la fotografia. La diversitat d'entitats gestores obre un ventall de possibilitats quant a models de gestió, els quals esdevenen exemples i experiències d'adaptació a nous escenaris, tant pels processos i resultats obtinguts, com per la ineludible adaptació a l'entorn digital. Els articles seleccionats en aquest tema de recerca es refereixen a les característiques d'aquests centres i els seus fons i col·leccions, els diferents models de gestió, així com l'evolució metodològica amb què s'ha gestionat el patrimoni fotogràfic els darrers anys.


Temes relacionats

Drets d'autor

Els drets d'autor són un aspecte fonamental en la gestió diària dels arxius i centres que custodien fotografia. Per això, és feina dels professionals que hi treballen atendre els aspectes legislatius derivats de la Llei de Propietat Intel·lectual, que afecten principalment la preservació i la difusió, així com fer front a noves pràctiques fruit dels canvis tecnològics que s'han produït els darrers anys. Alguns dels articles seleccionats tracten sobre la relació entre tecnologia, arxius d'imatge i legislació, sobre la identificació de l'autoria i els drets d'autor que se'n deriven, sobre les llicències Creative Commons, la difusió del contingut cultural on line, els contractes entre fotògrafs i institucions o l'evolució i les tendències legislatives dels diferents països, entre altres.


Temes relacionats

Perfil professional

Quan parlem del professional especialista en arxius fotogràfics hem de tenir en compte que es tracta d'una professió de curta tradició en la majoria de països europeus. Cal definir, doncs, quin és el perfil d'aquest professional, delimitar quines competències li són pròpies i identificar quins treballs i responsabilitats li són exigibles. Els següents articles tracten de definir quins són els professionals que treballen amb fotografia, quin és el seu perfil i competències, i com aquest ha canviat al llarg dels anys, així com l'experiència de diferents institucions en la formació d'aquests professionals i la continua evolució davant els nous reptes que planteja el món digital, que afecta a tots els processos de la gestió del patrimoni fotogràfic. També s'inclou un article orientat al perfil professional de l'arxiver audiovisual.


Temes relacionats

Crowdsourcing

El crowdsourcing o proveïment participatiu és una fórmula de participació en línia de convocatòria oberta i voluntària, que gràcies a les tecnologies web 2.0, impulsa la col·laboració massiva. El crowdsourcing és utilitzat pels arxius com a eina per difondre el patrimoni fotogràfic i té els seus precedents en la participació ciutadana de caràcter presencial. Entre els articles seleccionats trobem casos d'experiències de descripció d'imatges amb proveïment participatiu de metadades, a través de l'ús de les xarxes socials i d'aplicacions web i, fins i tot, a través del joc. Com a precedents del crowdsourving, s'expliquen tres testimonis de participació ciutadana basades en la col·laboració presencial del ciutadà.


Temes relacionats

Guerra Civil espanyola

La Guerra Civil espanyola ha estat, sens dubte, un dels episodis que més han influït en la història contemporània del nostre país i encara avui dia es motiu de debat i genera controvèrsia dins de la societat. Aquest episodi va ser també un dels primers conflictes bèl·lics documentat àmpliament per l'obra gràfica de fotògrafs procedents de diversos llocs del món. L'ús de la fotografia en aquest període ve marcat per l'afany fotoperiodístic, però també s'utilitza àmpliament com a eina propagandística per part d'ambdós bàndols. Així, ens trobem amb fotògrafs afins a les ideologies d'esquerres i amb altres que combregaven amb els corrents feixistes que circulaven per Europa. Els articles seleccionats se centren en la figura d'alguns dels fotògrafs catalans que van retratar el conflicte com Agustí Centelles o Francesc Boix, en els usos propagandístics de la fotografia i també en els vestigis de la destrucció provocada per la guerra, tant pel que fa a la pèrdua de vides humanes com del patrimoni artístic i cultural.


Temes relacionats

Difusió al web

La conversió digital dels arxius fotogràfics permet la seva accessibilitat i difusió per Internet, amb la conseqüent oportunitat de situar els fons de cada territori en un context internacional. En els següents articles s'aporta contingut, principalment, sobre el desenvolupament de diferents projectes per dissenyar pàgines web destinades a la difusió digital dels fons fotogràfics. S'exposa l'experiència de Catalunya com a estratègia nacional de difusió de la fotografia a la xarxa, un dels eixos principals del Pla Nacional.


Temes relacionats

Conservació de fotografia

La conservació i preservació de les fotografies és un repte per als centres que custodien patrimoni fotogràfic. Els arxius fotogràfics són, majoritàriament, heterogenis quant als seus continguts. En funció del procediment, del tipus de suport utilitzat i del conjunt d'elements que integren l'objecte fotogràfic, aquest requereix unes condicions de conservació específiques. Establir plans de conservació adequats i ben definits en cada cas determinarà la supervivència dels arxius fotogràfics. En la selecció d'articles d'aquest tema de recerca trobareu continguts sobre la conservació de fotografia en color, on es tracta el deteriorament de la fotografia en color degut a la seva morfologia i gènesi química; també sobre la conservació de les plaques de vidre i dels materials en suport plàstic, ja sigui específicament en relació a la conservació dels nitrats, com sobre el tractament de fotografies en suport plàstic en general. A més de la conservació de la fotografia química, també hi ha un article dedicat a la conservació de còpies digitals.


Temes relacionats

Tractament documental

La metodologia amb què gestionem el patrimoni fotogràfic ha anat evolucionat al llarg dels anys. Els articles seleccionats en aquest tema de recerca presenten diferents experiències que ens donen una perspectiva històrica d'aquests canvis, així com de les noves exigències que comporta l'arribada de la digitalització. També tracten sobre la classificació de les fotografies i la importància de la descripció per a garantir l'accés i la visibilitat dels fons i col·leccions; ofereixen diferents propostes d'estructures descriptives, de tractament normalitzat a partir de l'aplicació d'estàndards, també de metadades, d'indexació i d'avaluació i tria de documents fotogràfics. Finalment, recullen experiències particulars en el tractament d'alguns fons.


Temes relacionats

Fotògrafs/es

L'estudi dels fotògrafs i fotògrafes que van exercir la seva professió, principalment entre mitjans del s. XIX i mitjans del s. XX, ha estat possible gràcies al testimoni que han deixat fonts documentals de naturalesa diversa, des de la documentació administrativa conservada als arxius, fins a les publicacions de premsa o les anotacions als anuaris i guies comercials. Els articles seleccionats ens permeten descobrir la biografia i l'obra vinculada a fotògrafs i fotògrafes fins aleshores gairebé desconeguts, però també aprofundir en el coneixement d'altres dels quals ja n'existien estudis previs i, fins i tot, resseguir la trajectòria de nissagues familiars vinculades a tallers o negocis de fotografia. Aquests articles són una font valuosa, doncs, no només per a l'estudi d'un autor concret, sinó també per conèixer l'evolució de la professió de fotògraf i la seva relació amb la societat.


Temes relacionats

Teoria de la imatge

Des de la perspectiva teòrica, la imatge fotogràfica permet innumerables aproximacions. Els articles seleccionats en aquest tema de recerca reflexionen sobre l'objectivitat i la subjectivitat de l'objecte fotogràfic i del concepte preestablert de la fotografia com a reflex fidel de la realitat, així com la relació entre creació i manipulació fotogràfica i obre el debat sobre la "mort de la fotografia" a partir de la irrupció de la tecnologia. Es proposa la utilització de les imatges fotogràfiques com a font documental de la història contemporània, i com aquestes obren noves vies d'interpretació històrica. S'exploren les funcions socials de la fotografia i la seva tasca de representació social, i finalment com la imatge fotogràfica permet abordar l'oblit i la incomoditat del passat després de successos traumàtics col·lectius.


Temes relacionats

Xarxes socials

Les xarxes socials i les diferents plataformes de comunicació a Internet esdevenen eines per a la difusió del patrimoni fotogràfic en tant que faciliten la connexió entre persones amb interessos comuns i fan possible la interacció entre aquestes persones i els arxius. Els següents articles ofereixen contingut sobre l'ús de les xarxes socials com a eines de difusió del patrimoni fotogràfic i, en alguns casos, el desenvolupament d'iniciatives per a potenciar les relacions de participació entre la ciutadania i els arxius. També es tracten, dins l'entorn web 2.0, un cas d'ús del programa Google Earth per georeferenciar imatges d'una col·lecció de fotografies i un article sobre el projecte d'elaboració d'una aplicació per a smartphones interactiva a través de la realitat augmentada.


Temes relacionats
COMUNICACIÓ

El recurs sobre comunicació pretén reflectir la vessant comunicativa de les Jornades, un aspecte essencial en esdeveniments d'aquestes característiques. El fet de comptar amb enregistraments sonors permet plantejar un recull d'aquests per tal de fer-los accessibles. No es traca de reproduir integrament les conferències sinó de seleccionar aquells oradors i oradores que aporten en el seu discurs l'excel·lència comunicativa que difícilment es pot traslladar al paper, i fer-ho a partir de l'edició d'aquest material. Malauradament, no disposem de les gravacions de totes les edicions de les Jornades, per la qual cosa en alguns casos hem seleccionat fragments del textos escrits. Addicionalment, s'ofereix l'accés als registres d'àudio de les conferències.


James Reilly
Carles Mitjà
Ángel Fuentes
Luis Pavao
Joan Boadas
Grant B. Romer
Franziska Frey
Luis Nadeau
Pierre Bonhomme
Bernardo Riego
Lukas Rosenthaler
Angela Moor
Ian Moor
Anne Cartier-Bresson
Nathalie Doury
Sue Malden
Bente Jensen
Fernando Osorio

James Reilly
És el fundador i el director de l’Image Permanence Institute del Rochester Institute of Technology, organisme líder en recerca sobre preservacio des de 1985. Va ser codirector de l’Advanced Residency Program in Photograph Conservation. Ha fet importants contribucions a la preservació d’Imatges, gestió d’arxius audiovisuals, monitorització i control ambiental i a la pràctica sostenible en matèria de preservació. És molt conegut per la seva recerca sobre deteriorament de còpies fotogràfiques del segle XIX. D’altra banda, és autor de nombroses publicacions.

Fragment d'àudio de: La preservació de fotografia en la perspectiva del segle XXI. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (11es : 2010 : Girona)

Carles Mitjà.
Exercí durant un període de més de quinze anys com a fotògraf professional. El seu treball es dedicà principalment a la il·lustració editorial, la fotografia industrial, la reproducció d'obra d'art i la publicitat. A títol personal ha estat sempre interessat en el paisatge tant el natural com l'urbà. Graduat en Fotografia per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), des de 1996 es dedica exclusivament a la docència com a professor de Tecnologia i Qualitat de la Imatge al Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia (CITM) al Campus de Terrassa de la UPC. Des de l'any 2003, és coordinador del Image Quality Laboratory (IQL) al mateix CITM. L'IQL és un laboratori experimental i de recerca on es treballa en les mesures de la qualitat i el processament de les imatges. Des de 2010, és membre de SPIE.

Fragment d'àudio de: Infraestructura tecnològica i procediments de treball per a la digitalització d'arxius fotogràfics. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (12es : 2012 : Girona)

Ángel Fuentes.
Conservador i restaurador del Patrimoni i especialista en processos fotogràfics del segle XIX. Ha estat director del seminari internacional La Preservación de las colecciones fotográficas i del projecte CENIF de la fundació Madrid Nuevo Siglo. Ha realitzat més de 200 cursos i seminaris en diferents entitats i universitats nacionals i internacionals.

Fragment d'àudio de: La Conservación de la fotografia en color: una urgente necesidad. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (6es : 2000 : Girona)

Luis Pavao.
Nascut el 1954 a Lisboa. Llicenciat en Enginyeria Electrotècnica 1981 IST - Universitat Tècnica de Lisboa. Treballa com a fotògraf des del 1980. Màster en Fotografia - Museum Science Rochester Institute of Technology, Nova York, 1989. Manté les activitats de fotògraf i conservador de fotografia. Conservador de Fotografia de l'Arxiu Fotogràfic Municipal de Lisboa des de 1990. Director de l'empresa Luis Pavão Limitada, especialitzada en Conservació i Digitalització de Col·leccions de Fotografia. Professor de fotografia a l'Institut Politècnic de Tomar des del 1992. Autor de diversos llibres de fotografia sobre Lisboa. Autor de "Conservació de col·leccions de fotografia" publicat a Lisboa (Dinalivro) el 1997, i traduït al castellà el 2002 per l'Institut Andalús del Patrimoni Històric.

Fragment d'àudio de: Les Col.leccions de fotografia: establiment d'un projecte de conservació i digitalització i càlcul de costos i terminis. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (7es : 2002 : Girona)

Joan Boadas.
És arxiver municipal de Girona des del 1990. Des de l'any 1997 és gerent del Museu del Cinema i director del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge (CRDI). Des de l'any 2003 és cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l'Ajuntament de Girona. Ha escrit diversos llibres i articles sobre arxivística i gestió de documents fotogràfics i audiovisuals i és director de les col·leccions editorials Biblioteca de la Imagen y Archivos, siglo XXI. Ha estat president de l'Associació d'Arxivers de Catalunya (AAC) i de la Coordinadora d'Associacions d'Arxivers de l'Estat espanyol (CAA). Del 2009 al 2016 fou comissionat del Consell Internacional d'Arxius per als Arxius Fotogràfics i Audiovisuals, i des del 2013 és membre del Programme Committee (PCOM) del mateix ICA.

Fragment d'àudio de: 30 anys en la gestió dels fons fotogràfics. Una projecció cap al futur.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (15es : 2018 : Girona)

Grant B. Romer
Director i fundador de l'Advanced Residency Program in Photograph Conservation, a la George Eastman House de Nova York. És conegut a nivell mundial com a autor i conferenciant sobre diversos temes vinculats a la història i la conservació de la fotografia.

Fragment d'àudio de: Què va ser la fotografia.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (10es : 2008 : Girona)

Franziska Frey.
És professora a School of Print Media at Rochester Institute of Technology. Està involucrada en projectes de recerca al Sloan Printing Industry Center at RIT and the Munsell Color Science Laboratory. Està al "Mellon Advanced Residency Program in Photograph Conservation" a la George Eastman House, International Museum of Photography. Va rebre el seu doctorat en Concentration: Imaging Science del Swiss Federal Institute of Technology de Zurich, el 1994. Abans va ser investigadora científica al Image Permanence Institute at RIT. El seu treball s'ha centrat en establir les línies d'actuació per visualitzar, escannejar, controlar la qualitat i arxivar les imatges digitals. Escriu, assessora i ensenya als EUA i arreu del món en diferents esdeveniments relacionats en la creació de bases de dades d'imatges i biblioteques digitals, a més d'estar involucrada en grups de treball internacionals.

Fragment d'àudio de: Estratègies de preservació per a les col·leccions d'imatge digital.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (10es : 2008 : Girona)

Luis Nadeau.
Conservador de fotografia. Porta investigant en aquest camp des de principis dels anys 1970. Ha treballat com a consultor de fotografia amb els museus, arxius, col·leccions i fotògrafs més prestigiosos d'Europa i Nordamèrica. Les seves publicacions són obres de referència per a professionals i universitats d'arreu del món. De les seves obres destaquen History and practice of Carbon processes (1982), History and practice of platinum printing (1984), History and practice of oil and bromoil printing (1985), Modern Carbon printing (1986), Gum dichromate and other direct carbon processes (1987), Encyclopedia of printing, photographic and photomechanical processes (1989).

Fragment d'àudio de: Els Processos d'impressió fotomecànica: història, identificació i conservació.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (7es : 2002 : Girona)

Pierre Bonhomme.
Conegut amb el pseudònim de Pierre Borhan, el 1989 es converteix en director de la Mission du Patrimoine Photographique, càrrec que ocupà durant 15 anys i des del qual va impulsar exposicions per tot el món. Autor d'una vintena d'obres sobre fotografia, entre les quals destaquem André Kertész, la biographie d'une oeuvre (1994), Joel-Peter Witkin, disciple et maître (2000), etc.

Fragment d'àudio de: Patrimoine Photographique : presentació i objectius.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (6es : 2000 : Girona)

Bernardo Riego.
Doctor en Història Contemporània per la Universitat de Cantabria, on va crear l'Aula de Fotografia i de la Imatge. Professor de Noves Tecnologies aplicades a les Ciències Socials en la Universitat de Cantabria i posteriorment d'Estructura Audiovisual en la Universitat d'Extremadura. Ha col·laborat des dels orígens de les Jornades amb diverses ponències sobre història i metodologia d'anàlisi de les imatges fotogràfiques. Autor de diversos llibres entre els quals destaquen : "La introducción de la Fotografía en España. Un reto científico y cultural"; "La construcción social de la realidad, a través de la fotografía y el grabado en la España del siglo XIX"; "Impresiones: la cultura fotográfica en la España del siglo XIX". L'any 2001 fou comissari de l'exposició "Memorias de la Mirada, las imágenes como fenómeno cultural en la España Contemporánea", un intent d'integració de diverses pràctiques culturals amb les imatges des del segle XVIII fins els començaments del cinematògraf a Espanya.

Fragment d'àudio de: Un tiempo de generación: 10 ediciones de Jornades Imatge i Recerca.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (10es : 2008 : Girona)

Lukas Rosenthaler.
Doctor en física, ha treballat des de 1987 en el camp de l’adquisició, tractament i anàlisi d’imatges. Va formar el Scientific Photography Lab a la Universitat de Basilea el 1990. El 2001, aquest laboratori va passar de dependre del Departament de Qímica a la Facultat d’Arts i Humanitats amb el nom de “Image and Media Lab” (IML). El 2007, va fer la seva tesi sobre el tema de preservació a llarg termini de dades digitals. La seva recerca analitza tots els aspectes de la conservació a llarg termini de dades de gestió digitals, especialment de fotografia digital.

Fragment d'àudio de: Digitalizació i arxivament a llarg termini de material fotogràfic.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (11es : 2010 : Girona)

"No sooner had the first photographic images emerged out of the light and into the shadows than they rapidly began to disappear back into the elemental forms from which they came. In the blink of an eye, 'now you see me now you don't'. A game of cat and mouse quickly ensued in which practitioners, enthusiasts and chemists alike sought to catch and preserve the photographs illusive qualities (...)"

Fragment de la ponència: La formació en la conservació de fotografies.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (9es : 2006 : Girona)

Angela Moor.
Es va formar en preservació i conservació a la Universitat d'Arts i Oficis de Camberwel a principis dels anys 70. Començà la seva carrera a l'Arxiu del Petroli Britànic. L'any 1976 va establir un estudi privat de conservació del paper i la fotografia. Actualment és codirectora del Centre per a la Conservació Fotogràfica. Des del 1972 ha investigat amb Ian L. Moor, tots els aspectes corresponents a la història, química i processos fotogràfics. Angela és membre fundadora del Grup de Conservació de Materials Fotogràfics actualment anomenat Grup de l'Institut per a la Conservació de Materials Fotogràfics.

"We are now producing highly qualified photographic conservators who can not, and in many instances will not, undertake interventive treatments on photographs either because of a lack of skills training and experience or, on the basis of flawed, misdirected scientific research. It is not of course the fault of the conservators it is the fault of the Conservation Programmes they came through."

Fragment de la ponència: La formació en la conservació de fotografies.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (9es : 2006 : Girona)

Ian Moor.
Es va formar en conservació a la Universitat d'Arts i Oficis de Camberwel a principis dels anys 70. Començà la seva carrera a la Biblioteca Britànica, al Departament de Conservació de Manuscrits Orientals. Durant aquest període, manté un programa de recerca històrica i de desenvolupament sobre conservació fotogràfica. El 1981, impulsa el Centre per a la Conservació Fotogràfica. És membre fundador del Grup de Conservació de Materials Fotogràfics, actualment Grup de l'Institut per a la Conservació de Materials Fotogràfics. Fou director del Consell Nacional per a la Conservació i Restauració.

"La conservation-restauration de photographies répond à une déontologie commune à l'ensemble des biens culturels. Les traitements de restauration sont menés par des professionnels, spécialistes de la photographie. Fondés sur des techniques conventionnelles de restauration des supports et sur un travail spécifique lié aux couches sensibles, ces traitements privilégient la stabilisation physicochimique de l'½uvre par l'élimination des causes d'altération et la stabilisation de matériaux originaux instables. Dans tous les cas, le respect de l'aspect historique de la photographie et de sa fonction dans l'institution sont privilégiés."

Fragment de la ponència: El taller de restauració i conservació de fotografies de la ciutat de París.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (9es : 2006 : Girona)

Anne Cartier-Bresson.
Conservadora i cap del patrimoni de la ciutat de Paris. Dirigeix des del 1983 l'Atelier de restauration et de conservation des photographies de la ville de Paris. És diplomada del mestratge en ciències i tècniques de conservació - restauració dels bens culturals i doctora en història de l'art a la Universitat de París I (1979).
Ha publicat nombrosos articles i contribuït en diverses obres sobre la història de l'art, les tècniques i els mètodes de conservació de les fotografies. Des de 1994 ha assumit comissariats d'exposicions sobre col·leccions fotogràfiques parisenques i estrangeres i ha realitzat la coordinació editorial de diversos catàlegs.
És responsable de la secció de fotografia del departament de restauradors de l'Institut National du Patrimoine. És membre dels consells d'administració de la Fundació Henri Cartier-Bresson, així com d'altres associacions culturals i professionals.

Nathalie Doury.
Gerent de Parisienne de Photographie, empresa encarregada de la digitalització i la gestió dels drets de reproducció de les col·leccions fotogràfiques i iconogràfiques de París. És llicenciada en Administració d'Empreses per l'escola d'empreses ESSEC i es va especialitzar en gestió d'organitzacions culturals a la Universitat Paris-Dauphine. Després d'una experiència de deu anys en mostres de cinema i en el negoci de distribució, es va unir a Parisienne de Photographie a partir de la seva creació el 2005 per establir l'estructura, negociar la relació contractual amb la ciutat i configurar els processos operatius.

Fragment d'àudio de: La digitalització del patrimoni: a la cerca d’un model econòmic sostenible. El cas de la Parisienne de Photographie.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (12es : 2012 : Girona)

Sue Malden.
Consultora d'arxius de mitjans de comunicació i presidenta de la Federation of Commercial Audio Visual Archives (FOCAL International) organització líder en el negoci d'arxius audiovisuals i també treballa per a la FIAT / IFTA com a directora de continguts de la conferència. És també secretària del Projecte d'Història BECTU i membre del Grup d'Història de la Royal Television Society. Anteriorment havia estat cap dels arxius de la BBC i actualment treballa com a consultora independent d'arxius dels mitjans de comunicació. Té una àmplia experiència en el treball d'arxiu: gestió de la informació, adquisició, preservació tècnica, polítiques de selecció i procediments. A part, és experta en programes de recerca en els departaments d'Actualitat i Producció de Documentals de la BBC.

Fragment d'àudio de: La comercialització d’arxius audiovisuals. Quines són les claus?. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (12es : 2012 : Girona)

Bente Jensen.
Arxivera municipal d'Aalborg. L'arxiu compte amb una col·lecció considerable de fotos històriques i pel·lícules. A nivell nacional és la presidenta de la LFF: organització nacional per a la preservació de fotografies i pel·lícules. Els membres d'aquesta organització són arxius, museus i biblioteques de Dinamarca que custodien fotografies històriques i pel·lícules.

Fragment d'àudio de: L'arxiu d'imatges de l'Arxiu Municipal d'Aalborg en el context danès.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (10es : 2008 : Girona)

"(.) la energía y voluntad de los coleccionistas privados vertidas en la adquisición de sus colecciones, ya sean éstos personas físicas o morales, no son del mismo calibre que las vertidas en las tareas de registro, conservación, diagnóstico, preservación digital y reprografía, catalogación, almacenaje y construcción de herramientas de acceso de amplio espectro. Pareciera que la pulsión del coleccionista carece del contexto de información y conocimiento sobre el valor de la conservación."

Fragment de la comunicació: Gestión de la conservación en colecciones fotográficas privadas: casos de estudio en México y Latino América.. Imatge i Recerca : Jornades Antoni Varés (15es : 2018 : Girona)

Fernando Osorio.
Maestro en Ciencias y Artes de la Imagen (Instituto Tecnológico de Rochester, Nueva York ) y diplomado en Preservación Fotográfica (Museo Internacional de Fotografía y Cine, Rochester, NY . Desde 1975 trabaja en la conservación del patrimonio fotográfico y audiovisual. Profesor titular en la Escuela de Conservación de México, conservador de Cineteca Nacional, de Colecciones Fotográficas Fundación Televisa, líder del Fotobservatorio Mexicano, del Seminario de Imagen y Documentación, y Miembro del Subcomité de Tecnología del Programa Memoria del Mundo UNESCO. Actualmente coordina el Programa de Formación en Conservación de Patrimonio Fotográfico (Centro de Fotografía de Montevideo, Uruguay).© 2024 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.