El Privilegi d'en Provençal, 25 de gener de 1284

«Que cada any siguin escollits sis prohoms de la ciutat per governar-la»

[capítol XX]

El 25 de gener de 1284 el rei Pere II concedia a la ciutat de Girona la facultat d’autogovernar-se. La concessió es feia a través de l’anomenat Privilegi d’en Provençal, o d’en Prohensal –nom del ciutadà que el reclamà o recollí. Aquest document es pot considerar l’acta fundacional de l’administració municipal de Girona.

El privilegi regulava, en vint-i-un capítols, diversos aspectes del govern urbà, com són l’organització política, la fiscalitat, l’economia, l’urbanisme, la defensa, l’organització jurídica i la comunitat jueva. I en el capítol XXè autoritzava l’elecció anual de sis prohoms per a governar la ciutat, els quals haurien de representar els diferents estaments o mans. A partir del 1309 aquests prohoms van ser anomenats jurats. Aquest govern local, que adquirí noves competències al llarg dels segles XIV i XV, es va mantenir subordinat als delegats reials (veguer i batlle).

Altres ciutats catalanes reberen privilegis similars durant els segles XII i XIII; d’aquesta manera, assegurant-se el suport dels habitants de la ciutat, la monarquia reforçava el seu poder enfront els senyors feudals i obtenia nous ingressos per a finançar les seves polítiques d’expansió per la Mediterrània.

L'Arxiu Municipal de Girona conserva l'original en pergamí d'aquest privilegi. El mateix document fou copiat al segle XIV al Llibre Verd de la ciutat de Girona.

Documentació

Pergamí original (PDF 1,7 Mb)
Transcripció (PDF 0,1 Mb)
Dossier de difusió (PDF 0,5 Mb)

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.