La població de Girona (1301-1924)

 • La gestió del municipi ha necessitat des d'època medieval elaborar llistes de la població que hi vivia i que hi viu per a diverses finalitats: recaptar impostos, allistar mossos per a l'exèrcit, fer estadístiques o prestar serveis. La utilitat per a la recerca d'aquests documents són múltiples, però les dades que contenen són essencials per a la recerca genealògica.

  Les principals sèries documentals del fons Ajuntament de Girona que contenen recomptes de població i han estat digitalitzades són, per ordre cronològic invers, les següents:

  Padrons municipals d'habitants. 1870 - 1930
  Registre de persones del municipi elaborat cada cinc anys. Anualment es recullen les modificacions (altes, baixes i canvis de domicili) mitjançant fulls d'empadronament. A més dels fulls d'empadronament, des de 1900 se'n feien llistats de resum. La informació s'estructura per barri o districtes, carrer i número. Al web només hi ha disponibles els llistats de resum a partir del 1900.
  Informació recollida: adreça, noms de les persones, data de naixement, estat civil, ocupació, lloc d'origen i temps de residència de cada persona.

  Censos generals de població. 1842 - 1936
  Relació de les dades demogràfiques, econòmiques i socials de la població de Girona. Des de l'any 1900 s'elaboren cada deu anys. La informació s'estructura per barri o districtes, carrer i número.
  Informació recollida: adreça, noms de les persones, sexe, edat, estat civil, nacionalitat, llengua parlada, grau d'instrucció i altres dades econòmiques.

  Llibres de naixements, matrimonis i defuncions. 1836 - 1869
  Registres cronològics dels naixements, matrimonis i defuncions abans de la creació del Registre Civil, l'any 1870.
  Informació recollida: nom, data de naixement, matrimoni o defunció, filiació, professió de la persona, professió dels progenitors.

  Padrons de veïns. 1720 - 1869
  Registre anual de persones amb consideració de "veí", amb finalitat diversa: fiscal, militar, sanitària i, a mitjan de segle XIX, també policial. La informació s'estructura per barri, carrer i número.
  Informació recollida: adreça, propietari, règim de propietat, nom del cap de família, ofici, nom de les persones del nucli familiar, parentiu envers el cap de família, estat civil i edat.

  Llibres del cadastre. 1715 - 1845
  Impost que gravava la riquesa dels habitants de la ciutat i el pla de Girona. Els llibres s'organitzen per categoria social i professional i disposen d'un índex en cada volum.
  Informació recollida: localització, nom dels caps de casa, tributs i béns gravats i pagaments efectuats.

  Talles i fogatges. 1301 - 1652
  Relacions de persones amb finalitat fiscal per focs (o llars) amb el corresponent impost a pagar, ja sigui municipal (talles) o reials (fogatges). Per a establir les talles es feien estimes, relacions de cases, terres i hortes amb el seu valor. Eren impostos puntuals.
  Informació recollida: localització, nom del cap de família, estat civil, nombre de fills, ofici i quota a pagar. Les estimes inclouen el propietari de cada immoble i el seu valor.

  Busqueu informació d'un any concret? cerqueu aquí:
  Quins barris i districtes hi havia al segle XIX? Consulteu aquesta taula.

  No trobeu el que busqueu? Necessiteu ajuda? Contacteu amb nosaltres a:
  arxiumunicipal@ajgirona.cat

  Podeu trobar més noms de persones als següents recursos de la web de l'Arxiu Municipal de Girona:
  FAMILY SEARCH

  FamilySearch és un portal sobre recerca genealògica i història familiar que ofereix accés gratuït a milions de documents digitalitzats de tot el món, ja siguin municipals, parroquials o estatals. En determinats casos permet fer cerques per nom de persona, lloc d'origen o tipus de document i també disposa d'una wiki per ensenyar a buscar i utilitzar aquests documents.

  De l'Arxiu Municipal de Girona hi trobareu els documents d'aquest recurs i, a més, els padrons de l'impost de cèdules personals, els informes sobre persones transeünts i els registres militars corresponent a les lleves. (consultar)

© 2020 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.