Us trobeu a » Oferta formativa » Programes formatius

Programes formatius

Sensibilització 5-6 anys

Programa de dos cursos en què es treballa el desenvolupament sensorial i motriu a través de la música. Aquest programa està pensat per contribuir, des de la pràctica de la cançó i el moviment i una metodologia distesa i estimulant, al creixement personal dels infants. Al segon curs hi ha una atenció especial a l'orientació per a la tria de l'instrument que es començarà a estudiar a Formació Bàsica 1.

Assignatures setmanals:

 • Música, moviment i cant coral60 min

Formació bàsica 7-11 anys

Programa de cinc cursos en què es desenvolupen les competències vocals, la percepció auditiva, els coneixements musicals bàsics i s'inicia l'estudi d'un instrument. En les especialitats instrumentals que ho permeten, a tercer curs han de participar del conjunt instrumental corresponent. En aquests casos, l'alumnat pot optar per no participar en el cant coral. A partir de FB4 l'alumnat pot deixar de cursar una o dues de les matèries de grup (llenguatge musical i cant coral); el conjunt instrumental és obligatori. A FB3 es pot cursar l'assignatura "introducció a FA", obligatòria per accedir al programa de Formació Avançada.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 30 min (fins a FB3) / 40 min (a partir de FB4)
 • Llenguatge musical 60 min
 • Cant coral 45 min (fins a FB2) / 60 min (a partir de FB3)
 • Conjunt instrumental 60 min (a partir de FB3)
 • Introducció a FA 60 min (assignatura paral·lela a FB3)

Formació avançada 10-11 anys

Programa de dos cursos amb l'objectiu d'assolir coneixements musicals i nivell instrumental i vocal avançat. També és apropiat per preparar la prova d'accés a 1r curs de grau professional dels ensenyaments reglats. Totes les assignatures d'aquest programa són obligatòries.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 45 min
 • Llenguatge musical 120 min
 • Cant coral 60 min (FA4) / 30 min (FA5)*
 • Conjunt instrumental 60 min

* Alumnes de FA5 poden optar per participar al Cant coral de 60 min.

Música a mida 12-17 anys

Programa pensat per continuar els aprenentatges adquirits en els programes anteriors o per iniciar els estudis musicals. L'alumnat pot deixar de cursar una o dues de les matèries de grup (llenguatge musical i taller de cant); el conjunt instrumental és obligatori (excepte pianistes). El contingut curricular vindrà determinat per les necessitats pedagògiques de cada alumne/a.

Assignatures setmanals:

 • Instrument 40 min
 • Llenguatge musical 60 min
 • Llenguatge d'aprofundiment 60 min
 • Taller de cant 60 min
 • Taller instrumental 60 min
 • Conjunt instrumental(alumnat amb nivell) 60 min
 • Informàtica musical(alumnat amb nivell) 60 min
 • Aula oberta (a partir de 14 anys, 8 sessions anuals) 180 min

Adults A partir de 18 anys

Programa amb flexibilitat per triar i combinar continguts, dissenyat per a alumnes majors de 18 anys amb o sense coneixements previs de música. Ofereix diverses assignatures optatives perquè l'alumne/a pugui adequar el seu currículum d'estudis musicals als seus propis interessos. És un programa formatiu d'una durada màxima de sis anys. L'alumnat pot cursar i formar part de les diferents matèries i conjunts del programa, segons el nivell i l'especialitat instrumental. La formació es pot prorrogar un curs més si l'alumne/a ho sol·licita i si l'escola disposa de places vacants

Assignatures setmanals:

 • Instrument 30 min
 • Llenguatge musical 60 min
 • Llenguatge d'aprofundiment 60 min
 • Taller de cant 60 min
 • Taller instrumental 60 min
 • Conjunt instrumental (alumnat amb nivell) 60 min
 • Informàtica musical (alumnat amb nivell) 60 min
 • Aula oberta (8 sessions anuals) 180 min