Us trobeu a » Secretaria » Preguntes freqüents

Preguntes freqüents

 • Com es pot entrar a estudiar a l'escola?

  Només cal cercar un curs o programa educatiu que s'escaigui a les necessitats i inquietuds de l'alumne i formalitzar la inscripció. El nombre de places és limitat i, per tant, no s'assegura la plaça en cas que hi hagi grups o instruments complets. De tota manera des de l'escola es treballarà en la mesura que sigui possible de satisfer totes les demandes que es rebin. En cas de no poder accedir a la plaça sol·licitada sempre hi ha la possibilitat de col·laborar amb els diferents grups instrumentals i corals.

 • Com escollir l'instrument?

  La tria d'un instrument per a l'aprenentatge musical és complexa, ja que cal tenir en compte diversos aspectes importants, com són el desenvolupament fisiològic i psicològic dels alumnes, així com qüestions sociocontextuals, com ara la motivació, els interessos, l'entorn, etc.

  De forma habitual, els alumnes de l'escola trien l'instrument que hauran d'estudiar al llarg del curs de Sensibilització de 6 anys. Per tal d'ajudar a fer aquesta tria, l'escola realitza una sèrie d'activitats destinades a donar a conèixer la seva oferta formativa i les característiques i singularitats de cada un d'aquests instruments. Qui estigui interessat a provar algun dels instruments podrà assistir a alguna de les classes que els professors fan durant la setmana destinada a aquest fi i provar-los. Es posa un límit de tres instruments com a màxim per tal d'evitar alterar excessivament les classes habituals dels alumnes d'instrument.

 • Com funciona el servei de préstec d'instruments de l'escola?

  El primer any l'escola ofereix un servei de préstec d'instruments, abans no es decideixi fer la compra del primer instrument en propietat. L'alumnat --o els pares dels alumnes si aquests són menors-- i l'EMM signaran un contracte mitjançant el qual s'acordaran les condicions del préstec.

  Els alumnes de Primer de Formació Bàsica tindran prioritat a l'hora d'accedir al servei de préstec. Si es produís alguna situació d'empat, es tindrà en compte la situació econòmica familiar per solucionar el cas.

  La durada del servei de préstec es determinarà en funció de les necessitats de l'alumne/a i del centre. Aquest servei normalment serà d'un any de durada, excepte en aquells casos en què la direcció de l'EMM valori positivament la pròrroga de l'esmentat servei. En cas dels instruments fagot, bombardí i contrabaix, el servei podrà allargar-se durant tres anys.

  A la pàgina de descàrregues del web, apartat "Altres", hi trobareu el document explicatiu d'aquest servei, amb condicions i tarifes.

 • Es pot apuntar tothom, independentment de l'edat, a qualsevol programa educatiu o curs?

  En el cas dels programes educatius n'hi ha que estan destinats a certes franges d'edat per tal d'homogeneïtzar els grups tant pel que fa als coneixements com a la maduresa intel·lectual. També hi ha cursos que per les seves característiques, temàtiques, etc. estan destinats a un alumnat d'una edat concreta o amb unes característiques determinades. Pel que fa a la resta de programes i cursos, són oberts a alumnes de totes les edats però que mostrin interès per la temàtica i els continguts que els mostraran. Els detalls de cada curs es poden trobar en la seva documentació específica.

 • Hi ha estudis d'adults?

  Sí. Hi ha diverses activitats formatives dirigides als adults. Es pot triar entre els diferents cicles anomenats Música a Mida, les Aules d'Iniciació a l'Instrument i els diferents cursos i seminaris organitzats per l'escola. Els adults, com qualsevol altre membre de l'escola i persona interessada, també poden formar part dels conjunts instrumentals i vocals de l'escola segons la seva edat i interessos.

 • L'estudi musical requereix una dedicació regular a casa?

  Per a l'aprenentatge d'un instrument musical cal adquirir unes habilitats motrius i assimilar una sèrie de continguts. Per aconseguir-ho, és necessari un treball periòdic i constant a casa a més a més de la classe d'instrument a l'escola. Les característiques d'aquest estudi les pactarà el professor amb l'alumne i els pares, que tenen un paper molt important en aquest procés. La pràctica i l'escolta activa de tot tipus de música són elements molt positius per a l'aprenentatge musical.

 • Quina és l'edat ideal per començar els estudis musicals?

  A l'escola, l'edat mínima que s'estipula per començar els estudis és de 4 anys. Tanmateix, és important que, en els primers anys de vida, els nens tinguin un contacte ric amb la música mitjançant diferents jocs, audicions, suports sonors amb els contes, etc.
  No hi ha una edat ideal per començar els estudis musicals, però cal tenir en compte que la música, i les seves estructures, com a llenguatge que és, com més aviat s'estudia, millor s'assimila. La infantesa és l'etapa en què es creen aquestes estructures que s'integren naturalment a partir de les vivències musicals.

 • Quina quantitat de places ofereix l'escola?

  L'escola ofereix un nombre diferent i limitat de places per a cada instrument, programa educatiu, curs, seminari, etc. De tota manera i en la mesura que sigui possible l'escola intentarà satisfer les necessitats dels seus alumnes o cercar alternatives possibles.

 • S'expedeix algun títol en finalitzar els estudis?

  Els estudis musicals que s'ofereixen a l'escola són molt flexibles i adaptats a cada alumne. Per aquest motiu s'engloben dins del que s'anomena "estudis no reglats" i per tant no tenen un reconeixement oficial ni s'expedeixen titulacions oficials. El fet de no expedir títols oficials no impedeix que l'ensenyament musical ofert sigui d'una alta qualitat i rigor, i que es tracti cada alumne segons les seves necessitats i inquietuds particulars. De qualsevol manera, si així es desitja, entre les diverses possibilitats educatives de l'escola es pot rebre una educació molt completa i encaminada a superar les proves d'accés a centres oficials d'ensenyament musical de grau mitjà i de grau superior.

  L'alumnat que estigui cursant simultàniament estudis de música a l'EMM i ESO/Batxillerat pot sol·licitar el reconeixement de certes matèries i reduir hores a secundària. S'ha de demanar un certificat d'estudis a Secretaria de l'EMM i entregar-lo juntament amb la sol·licitud de reconeixement al centre de secundària durant el mes de setembre. Només seran efectives aquelles sol·licituds en que l'alumna demostri una dedicació mínima de 3 hores setmanals a l'EMM.