Resultat de la cerca "carrers": 11 conjunts de dades

 • Carrers

  Carrers del municipi.
 • Mapa d'informació bàsica i guia de carrers

  Plànol de la ciutat de Girona que inclou també una guia de carrers i informació útil referent a equipaments i llocs d'interès de la ciutat.
 • Tramer

  Tramer per sectors
 • Establiments dedicats a activitats econòmiques

  Cens d'establiments dedicats a activitats econòmiques. La xarxa d’establiments dedicats a una activitat inclou els establiments d’ús comercial (establiments petits fins a grans...
 • Contaminació acústica

  Nivells de soroll ambiental produïts per diferents fonts de soroll a Girona
 • Sentits de circulació

  Base cartogràfica dels sentits de circulació de la xarxa viària urbana. La informació deriva de la cartografia topogràfica oficial de Girona (escala 1:500).
 • Equipaments esportius

  Relació d’equipaments esportius municipals amb indicació del tipus i la localització
 • Llicències d'obra

  Les llicències urbanístiques són els actes administratius, de caràcter reglat i declaratiu, mitjançant el qual l’ajuntament autoritza les actuacions urbanístiques previstes, en...
 • Equipaments culturals

  Equipaments culturals de titularitat municipal
 • Illes urbanes

  Illes urbanes de la ciutat: delimitació de l'espai urbanitzat i delimitat per carrers.
 • Adreces postals

  Adreces postals. Any 2017. Les adreces postals es troben diferenciades entre les d’extrem i les d’interior d’illa en el cas de la zona urbana, i provenen de la cartografia...