Equipaments esportius RDF

Relació d’equipaments esportius municipals amb indicació del tipus i la localització

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Cultura, Esports i Educació. Esports
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial