Llicències d'obra RDF

Les llicències urbanístiques són els actes administratius, de caràcter reglat i declaratiu, mitjançant el qual l’ajuntament autoritza les actuacions urbanístiques previstes, en relació als usos, aprofitaments, transformació, segregació, edificació del sòl, subsòl i vol, prèvia comprovació de la seva conformitat amb l’ordenació vigent. En funció de les actuacions que es prevegi executar, les llicències poden ser d’obra major, d’obra menor, o tramitar-se pel règim de comunicació.

La regulació desenvolupada de l’atorgament de llicències s’inicià el 1956, arran de la Llei del sòl, si bé amb anterioritat ja era necessari demanar permisos a l’Ajuntament per a obres rellevants.

Amb l'aprovació de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, es modifica l'article 187 del text refós de la Llei d'Urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, en el sentit d'eliminar la necessitat de llicència urbanística d'un conjunt d'actuacions, les quals subjecta al règim de comunicació prèvia.

D'acord amb l'anterior, el text vigent de les ordenances d'edificació municipals contempla els següents règims d'intervenció:

a) Règim de llicència urbanística: Acte administratiu de caràcter reglat, mitjançant el qual, l'ajuntament autoritza les actuacions urbanístiques en relació als usos, aprofitaments, transformació, segregació i edificació del sòl, prèvia comprovació de la seva conformitat amb l'ordenació vigent.

b) Comunicació prèvia d'obres:

b.1) Comunicació prèvia tipus 1: Estan subjectes a aquest tipus de comunicació aquelles actuacions que, per la seva escassa entitat i dificultat tècnica, no requereixen direcció facultativa, ni la presentació de documentació tècnica o projecte.

b.2) Comunicació prèvia tipus 2: Estan subjectes a aquest tipus de comunicació aquelles actuacions que no estiguin incloses dins els actes subjectes a llicència urbanística però que, atesa la seva complexitat, requereixen de direcció facultativa i/o presentació de documentació tècnica o projecte.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Projectes i Obres
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial