Ingressos del pressupost

Ingressos_2014.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2015-05-26T07%3A04%3A04.592Z/ajuntament-ingressos-2014.csv

Contingut:

Orgànica: Tipus d'ingrés d'acord amb la classificació segons estructura organitzativa de l’Ajuntament

Econòmica: Tipus d'ingrés d'acord amb el concepte d’ingrés i d’acord amb l’Ordre EHA/3565/2008

Descripció: Nom de la partida pressupostària

Previsions inicials: Quantitat inicial prevista al pressupost aprovat per l’exercici

Augments de previsions inicials: Total modificacions pressupostàries que suposen increment de les previsions inicialment aprovades

Disminució de previsions inicials: Total modificacions pressupostàries que suposen disminució de les previsions inicialment aprovades

Total Modificacions: Diferència entre les modificacions pressupostàries d’augment i disminució sobre les previsions inicials

Previsions totals: Previsió final resultat de creuar la previsió inicial amb el total de modificacions

Compromisos concertats: Compromís d’ingrés d’un tercer a favor de l’entitat

Compromisos realitzats: Compromís ferm d’ingrés a favor de l’entitat

Compromisos pendents de realització: Ingressos sobre els quals ja existeix un compromís favorable a l’entitat però que encara no s’han formalitzat

Drets reconeguts totals: Dret a cobrar cert i determinat, existeix l'obligació de pagament d’un tercer a favor de l’entitat

% de realització del pressupost: Execució del pressupost inicialment previst en relació amb la liquidació final (drets reconeguts / previsions totals)

Drets anul·lats: Ingressos liquidats (drets reconeguts) que s’han anul·lat

Drets reconeguts nets: Drets reconeguts totals minorats pels drets anul·lats (drets reconeguts – drets anul·lats)

Drets recaptats: Recaptació bruta

Recaptació líquida: Drets recaptats minorats per les devolucions (recaptació – devolucions)

Informació addicional

Última actualització May 29, 2018
Creat Oct 22, 2013
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.