Ingressos del pressupost RDF

Pressupost i liquidació d'ingressos de l'Ajuntament.

El pressupost és la principal eina de planificació i control de l'Ajuntament en matèria econòmica, amb detall de la previsió de les despeses i dels ingressos. La modificació de les previsions inicials han de quedar documentades per a cada concepte i, finalment, reflectides en la liquidació del pressupost, que assenyala el grau de compliment o desviació de les previsions inicials.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Hisenda i Règim Interior. Hisenda. Intervenció.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.