Contractació menor d'obres, subministraments i serveis RDF

Contractes menors a partir de 0€.

Els anys 2016 i 2017 es varen publicar els contractes menors a partir de 300€.

El dia 9 de març de 2018 va entra en vigor la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014.

Aquest canvi legislatiu ha afectat el tipus de procediment de contractació que s'ha d'aplicar en funció del valor estimat del contracte d'obres, subministraments o serveis.

Amb la nova llei es considera un contracte menor de subministraments i serveis, el contracte d'import inferior a 15.000€, sense IVA, mentres que abans el límit era fins a 18.000€, sense IVA. Pel què fa als contractes d'obres, es consideren menors els contractes d'import inferior a 40.000€, sense IVA, mentres que abans el límit era fins a 50.000€, sense IVA.

A l'any 2018 hi trobareu contractes menors afectats per una llei o altra, en funció de la legislació vigent en la data d'adjudicació.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Contractació
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial