Nomenclàtor de Girona/Comissió del Nomenclàtor

La Comissió del Nomenclàtor és un òrgan d'assessorament, informe i consulta, amb caràcter preceptiu i no vinculant, en relació a la determinació de les denominacions de les vies urbanes i els espais públics del municipi de Girona

<< Tornar al Nomenclàtor

Procediment per sol·licitar un nom de vial


Presentar la sol·licitud per registre virtual o presencial, degudament argumentada:

Enllaç a la seu electrònica

Article 10. Procediment de denominació

Inici de l'expedient: L'expedient s'iniciarà per part del servei corresponent dins la Regidoria que sigui competent en la matèria de Nomenclàtor, a partir d'una proposta de denominació de via pública, que podrà ser feta:

  • D'ofici: Per la Comissió del Nomenclàtor, grups municipals, tècnics municipals, consells de participació, processos participatius propiciats per l'Ajuntament, etc.

  • A instància de part: Per associacions o entitats cíviques inscrites en el registre municipal d'entitats, col·lectius de ciutadans i, en general, qualsevol persona amb relació de veïnatge al municipi de Girona. Només seran preses en consideració les propostes formalitzades d'acord amb el reglament regulador de les institucions de participació i de la gestió de conflictes de l'Ajuntament de Girona. Caldrà acreditar els valors i mèrits de la proposta presentada amb l'aportació de la documentació que es cregui adient i elaborar-ne, necessàriament, una síntesi justificativa dels valors a considerar en la proposta de denominació, amb un mínim de 150 paraules i un màxim de 300.

Informe de la Comissió: D'acord amb els criteris establerts en aquest reglament, la Comissió Tècnica del Nomenclàtor emetrà un informe, preceptiu i no vinculant, en relació a les propostes que presentarà a la Comissió del Nomenclàtor, com a part integrant de l'expedient.

La Comissió del Nomenclàtor debatr à les propostes presentades, i de les discussions i dels acords adoptats en les reunions de la Comissió se n'aixecarà una acta, que seràaprovada per acte de fe. Els acords presos per la Comissió s'elevaran al Ple posterior a l'aprovació d'aquesta acta, d'acord amb els terminis establerts per a aquest procediment. El Ple de l'Ajuntament ser à el que, si és el cas, aprovarà amb caràcter definitiu les propostes de denominació.

Resolució de l'expedient: El servei responsable de la tramitació de l'expedient administratiu notificarà la resolució del Ple a les àrees i serveis tècnics municipals per a la correcta identificació dels espais, així com a les parts interessades que hagin comparegut a l'expedient.

En cas d'una resolució desfavorable, l'expedient s'arxivarà, un cop notificada a les parts interessades que hagin comparegut a l'expedient, prèvia resolució de possibles recursos que es puguin interposar.

Canvis de denominació: En el supòsit d'una proposta de canvi de denominació d'una via o espai ja existent en el Nomenclàtor vigent, caldrà que la Comissió disposi d'un informe previ emès per la Comissió Tècnica on es detalli de forma gràfica i literal el total d'edificacions afectades.

Per a l'aprovació, per part de la Comissió, d'una proposta de canvi de denominació, caldrà comptar amb el consens majoritari de les persones propietàries de les edificacions afectades. Amb aquesta finalitat, la Comissió haurà de determinar els criteris per a validar el procés consultiu, que hauran de respectar el procediment previst pel corresponent reglament regulador dels instruments de participació ciutadana.

Documents


Reglament de creació i
funcionament de la Comissió del
Nomenclàtor
Catàleg de noms


Girona Open Data (GOD)


Girona Open Data (GOD) té com a objectiu posar a disposició de les persones i de les empreses, sense restriccions de drets d'autor, copyright, patents o altres mecanismes de control, dades de caràcter públic existents en els sistemes informàtics de l'Ajuntament de Girona.

Girona Open Data (GOD)


Actes

Actes de les reunions de les sessions de la Comissió del Nomenclàtor

Acta reunió 2016-11-28 Acta reunió 2017-05-24 Acta reunió 2017-11-20 Acta reunió 2018-01-17 Acta reunió 2018-01-19 Acta reunió 2018-11-19 Acta reunió 2019-12-10