ID: 99

RABIONET JANSSEN, Raul; SOLER JIMENEZ, Joan; GRAMAGE ROSELLÓ, Federico

Curriculum

Raül Rabionet és llicenciat en dret (ESADE) i enginyer superior en informàtica (UPC). Com a director de consultoria de l’empresa Kronos Projects porta 7 anys al servei de les administracions públiques en projectes d’implantació de l’administració electrònica i la signatura electrònica i de models organitzatius basats en el document electrònic. A través de la seva extensa experiència en el sector públic espanyol ha pogut identificar les necessitats emergents en matèria de preservació digital i proposar el disseny d’una solució que satisfaci els principals requeriments jurídics sense deixar de banda els aspectes funcionals descrits per els estàndards arxivístics vigents.

 

Joan Soler és llicenciat en història (UAB), diplomat en Arxivística, Diplomàtica i Paleografia (Scuola Vaticana di Paleografia ed Archivistica), diplomat en Lletres Llatines (Università Pontificia Gregoriana) i postgraduat en Gestió de Documents electrònics (ESAGED). Actualment és director de l’Arxiu Històric de Terrassa i president de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de Catalunya. Expert en preservació de documentació digital a llarg termini ha participat al TEAM Catalonia del projecte InterPARES. També és professor de Diplomàtica medieval, moderna i contemporància a l’ESAGED i a la UB, en sengles màsters especialitzats en gestió de documents electrònics. És autor de diferents publicacions relatives a la preservació digital i dirigeix les polítiques de conservació a llarg termini dels documents digitals de l’Ajuntament de Terrassa.

 

Federico Gramage es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es el Jefe de Producto de la línea ECM en la empresa Baratz. Como profesional de gestión del conocimiento ha estado ligado al mundo de las tecnologías de la información, acumulando 10 años de experiencia proyectos para soluciones de gestión de contenidos.
El conocimiento normativo y técnico y la experiencia en la implantación de soluciones en las principales áreas del ECM, tanto en administración pública como en el sector privado, le ha permitido liderar proyectos de desarrollo de soluciones coordinando equipos multidisciplinares.
Su amplia experiencia en nuevas tecnologías y su personalidad emprendedora le permiten tener una visión privilegiada para establecer la clara estrategia que debe seguir la solución de gestión documental que lidera, siempre con la idea de llegar a ser un referente de innovación como herramienta de gestión de contenidos en el mercado actual.

Title:

Experiència Pilot : Disseny d’un Sistema d'Arxiu Segur d'Expedients i Documents Electrònics autèntics a l’Ajuntament de Terrassa.

Brief summary:

Pilot de sistema d’arxiu segur de documents electrònics per garantir la seva preservació a llarg termini, inclosos elements d’autenticitat criptogràfica i canvis de format. Exemple de col·laboració público-privada: empresa especialitzada en sistemes de GD, consultora en preservació digital, l’escola ESAGED-UAB i administració puntera en e-document.

Content:

La voluntat dels sistemes d’arxius és la preservació del coneixement i la memòria de les institucions a molt llarg termini, per garantir que els documents que recullen les activitats del present podran ser emprats en el futur com a testimonis d’aquests fets, amb finalitats jurídiques o culturals.

En els darrers anys, les institucions públiques i les empreses han introduit el document electrònic autèntic en la seva gestió, de tal manera que es produeixen actuacions amb conseqüències jurídiques i es generen fonts de coneixement l’únic suport de les quals és electrònic. Esdevé, per tant, prioritari aplicar el mateix rigor arxivístic a la custòdia dels documents electrònics que s’aplica als documents en paper.

Cal disposar, per tant, d’un sistema informàtic que pemeti aplicar a la custòdia dels documents les polítiques requerides per els estàndards arxivístics, en relació amb la classificació, descripció, transferencia, prèstec, accés i disposició.

El suport electrònic introdueix una sèrie de requeriments que compliquen la seva preservació. En particular, el de garantir la preservació de l’autenticitat a través de signatures electròniques longeves, i el de garantir la interpretabilitat dels documents més enllà de l’eventual obsolescència del format electrònic escollit.

A la vista d’aquestes necessitats, es van avaluar les eines existents en el mercat i es va concloure que no existia una solució que donés resposta de manera unitària a aquestes necessitats a través d’una plataforma única, motiu pel qual es va plantejar avançar-se a aquesta previsible necessitat del mercat treballant en el disseny i desenvolupament d’aquesta plataforma a través d’un projecte pilot en el Ajuntament de Terrassa.

Scientific contribution:

El sistema compleix amb els requeriments funcionals de la pràctica arxivística i els estàndars tecnològics, així com requeriments específics de la preservació digital:

-          Interpretablitat del document garantida en el futur.

-          Autenticitat garantida a través de la preservació de signatures.

-          Garantia de la integritat del document, malgrat s’apliquin canvis de format.

L’arquitectura emprada és entorn java (SOA), i integració mitjançant Web Services y CMIS.

S’aplica el model director OAIS i es compleixen els principals estàndars i normes (ENI, ENS, ISO 30300 i MoReq). S’aplica METS per encapsular les metadades i signatures longeves en format AdES.

Incorpora mecanismes de resegellat i migració segura de formats, conservant la integritat i certificant els processos aplicats.

El model d’arxiu s’orienta a la preservació però també a promoure proactivament la reutilització dels documents.

Keywords:

Document electrònic, custòdia digital, signatura, criptografia, format, repositori segur, administració electrònica, preservació, migració de format
digital record, Digital Curation, signature, cryptography, format, Trusted Repository, LTV