ID: 219

QUÍLEZ MATA, Julio

Curriculum

Dades acadèmiques: Llicenciat en grau en Geografia i Història per la URV, màster en arxivística per la URV, postgrau en Gestió de Documents Electrònics per la UAB.

Dades professionals: Ha treballat d'arxiver a l'Arxiu Comarcal de l'Alt Camp, a la Xarxa d'Arxius Judicials de Catalunya i actualment és el director de l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell. Ha publicat en revistes especialitzades d'arxivística (Lligall, Butlletí d'Arxius) i ha participat com a docent en màsters i postgraus d'arxivística organitzats per la URV i l'UAB entre 2004 i 2013.

Title:

GOAL (Gestió Oberta de l'Administració Local): Un aplicatiu corporatiu al servei de la gestió integral de la documentació

Brief summary:

GOAL és un aplicatiu corporatiu proveït per la Subdirecció General d'Arxius del Departament de Cultura a les administracions de fins a 10.000 habitants amb l'objectiu de gestionar de forma integrada les diferents fases del cicle de vida de la documentació: des de la fase de tramitació fins a la seva eliminació, transferència o difusió en línia.

Content:

a) Anàlisi de les principals necessitats de gestió dels ajuntaments de fins a 10.000 habitants.

b) Anàlisi de les eines informàtiques disponibles al servei de l'Administració Local i grau d'implementació i integració. 

c) Finalitats i objectiu de GOAL: millora de la gestió administrativa alhora que arxivística i documental possibilitant la interoperabilitat de la informació entre l'Administració Local i la Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya.

d) Descripció de les funcionalitats:

     - Alta i gestió d'expedients i documents des d'una perspectiva híbrida (física i electrònica)

     - Control automatitzat d'estats (tràmit, per arxivar, arxiu de gestió, transferit, eliminat)

     - Control d'accessos per estat de la documentació

     - Automatització de processos d'eliminació reglada, transferència a GIAC, reclassificació i reubicació d'unitats documentals

     - Gesió dinàmica d'ubicacions i control d'espai físic

     - Eines de suport a la tramitació: alta d'intervinents, agenda d'avisos i notificacions, alta de tràmits i documents.

e) Descripció de la compatibilitat de GOAl amb altres sistemes d'informació i models de metadades.

f) Actors implicats en el projecte.

g) Estat actual del projecte i descripció d'experiències pràctiques sobre la base de:

     - Estratègies organitzatives d'implantació

     - Operacions d'identificació, integració i normalització d'informació heterogènea prèvia a la instal•lació del programari.

     - Convivència de l'aplicatiu amb la resta de recursos telemàtics orientats a la gestió administrativa: tramitadors, eines del CAOC, etc.

 h) Valoracions finals, perspectives de futur i propostes d'actuació a nivell interadministratiu.

Scientific contribution:

Les principals aportacions científiques de l'aplicatiu giren al voltant dels punts següents

a) Millora de la gestió administrativa

b) Racionalització de processos

c) Integració de la informació i de la seva gestió al llarg del cicle de vida de la documentació.

d) Interoperabilitat entre aplicacions per a una gestió completa, coherent i segura de la informació.

e) Millora de l'accés a la informació i de la transparència a través d'una optimització de la gestió i recuperació de la informació.

f) Reducció de la duplicitat de processos d'alta i gestió de la informació a través de la interoperabilitat entre aplicatius i una política de coordinació entre personal de l'Administració Local i arxivers del Departament de Cultura.

g) Reflexió sobre la necessitat d'estrategies d'integració/coordinació de polítiques de suport interadministratiu a l'Administració Local.

Keywords:

Gestió documental, informatizació d'arxius, gestió híbrida, Administració Local, Interoperabilidad, Accés a la informació