ID: 184

COBO I BARRI, Enric; GUMBERT RIBOT, Joan 

Curriculum

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i Graduat de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Postgrau de Gestió dels Documents Electrònics de la UAB i Màster en Documentació Digital per la Universitat Pompeu Fabra.

Arxiver del Departament de Política Territorial i Obres Públiques fins l’any 2007 i actualment Cap del Servei de Coordinació General d’Arxius de la Subdirecció General d'Arxius i Museus del amb la missió de coordinar el Sistema d’Arxius de Catalunya i la Xarxa d'Arxius Comarcals, vetllar per l’aplicació de les normes i reglaments que regulen el Sistema d’Arxius de Catalunya, supervisar el funcionament de les infraestructures i els equipaments dels arxius del Departament de Cultura, fer el seguiment del Pla d’Actuació Arxivística i impulsar polítiques de preservació i difusió del patrimoni documental i desenvolupar les polítiques de digitalització, entre d’altres.
http://enricusworld.blogspot.com.es/

Title:

Apadrinem Patrimoni: acció integral sobre un element patrimonial amb tecnologies de l’aprenentatge .

Brief summary:

El Departament d’Ensenyament i Departament de Cultura impulsen el projecte “Apadrinem patrimoni” relacionant el coneixement del patrimoni cultural orientat als centres i serveis educatius de Catalunya. Aprofitant les tecnologies de l’aprenentatge com suport al programa d’acció coordinada al voltant d’un element cultural d’àmbit local o comarcal. 

Content:

El projecteApadrinem el nostre patrimonis’inspira en experiències prèvies de foment del coneixement dels elements patrimonials de l’entorn amb una actitud participativa de la comunitat escolar. Es basa en la idea de l’apadrinament d’un element patrimonial per part del centre educatiu, donar-li valor i aprofundir en el seu coneixement des del punt de vista històric, artístic, cultural o científic i fer que aquest coneixement sigui socialment rellevant; arribi a la pròpia comunitat i a l’entorn de l’escola. L’apadrinament d’un element patrimonial implica accions de recerca interdisciplinària, en el marc dels currículums de les diferents matèries, especialment de les ciències socials, així com accions de participació de la comunitat educativa i local a l’entorn de l’element, que poden consistir en tasques de preservació i difusió.

Els elements patrimonials que poden apadrinar els centres són molt diversos com poden ser vestigis materials de diferents èpoques històriques (jaciments arqueològics, edificis,etc), llocs de memòria, elements immaterials de la cultura popular (balls, cançons, rondalles, festes, etc.) o espais naturals.

El projecte integra els objectius dels àmbits cultural i educatius en el programa i que es garanteixi un protocol de desenvolupament del projecte amb una metodologia consensuada entre els dos departaments i extrapolable a qualsevol municipi o comarca a traves dels centres educatius, CRPs o centres culturals col·laboradors (arxius, biblioteques, museus).

A part, la incorporació d’una plataforma tecnològica permet disposar d’informació elaborada des de tots els agents col·laboradors i projectar els treballs i resultats en un entorn tecnològic que facilita l’aprenentatge.

Scientific contribution:

L’element l’apadrina el centre educatiu amb la interacció amb els centres culturals s’elabora un treball que finalitza amb la inclusió en el itinerari curricular del projecte. La DG d'Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni proporciona informació dels elements patrimonials, d’àmbit local i comarcal, perquè siguin utilitzables pels centres educatius i per les xarxes culturals de diferents titularitats.

El Departament d’Ensenyament aporta la plataforma tecnològica que permet, a través de dispositius mòbils, un aprenentatge amb diferents canals i l’elaboració de continguts disponibles a través d’una plataforma impulsada en col·laboració amb el Mobile World Congress.

Facilita que l’alumnat assoleixi les competències bàsiques del coneixement cultural, científic i històric per mitjà d’un sistema que els implica directament amb un element patrimonial i amb un centres culturals del seu entorn.

Keywords:

arxius, centre recursos pedagògics, patrimoni cultural, ensenyament, educació, apadrinem patrimoni, materials didàctics, arxivers, docents, patrimoni, document,