ID: 18

OLVERA CAÑIZARES, Jose Antonio

Curriculum

Jose Antonio Olvera Cañizares és Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes (2009), Enginyer en Informàtica (2011), i Màster en Business Innovation and Technology Management (2012) per la Universitat de Girona (UdG).
Actualment està cursant el seu segon any de doctorat en preservació digital amb el títol: “Preservació digital: un nou enfoc des de la intelligència computacional”.
Des de setembre de 2010 està treballant en Easy Innova SL, en ARLab (Agents Research Lab) investigant en preservació digital i en TLab (Transfer Lab) realitzant la transferència tecnològica dels mètodes de preservació digital a diferents projectes que es duen a terme a Easy Innova.

Title:

Preservació digital: un nou enfoc des de la intelligència computacional

Brief summary:

Es pretén fer recerca en intel·ligència computacional perquè no es perdi cap contingut digital. Nou concepte orientat a objectes i que està compost per serveis de recuperació i d'intercanvi d'informació i els objectes digitals es converteixen en actors actius en la seva pròpia preservació.

Content:

El mercat de preservació digital és latent, subjacent a una necessitat que es farà urgent en els pròxims 10 anys, sobretot perquè no es podrà donar l'abast econòmic ni tecnològic a les necessitats de preservació digital que creixen de manera exponencial, multiplicant per 9 el seu volum i costos cada 5 anys. S'estima que el valor dels documents digitals produïts a la UE que estan en perill de l'obsolescència digital, si no es prenen mesures per a la seva conservació, és de més de 3 mil milions d'euros per any.

El fet és que el paradigma prevalent de preservació digital basat en grans institucions que s’encarreguen de la preservació i curació de documents (objectes) digitals sembla no ser prou escalable davant el creixement exponencial abans esmentat. Aquesta és un paradigma top-down. La hipòtesi és canviar de paradigma i fer-ho bottom-up, on els mateixos objectes digital són els que s’han d’encarregar de la seva pròpia preservació i/o curació digitals. Per fer realitat aquest paradigma s’ha de fer recerca aplicava per resoldre les qüestions associades als objectes digitals mateixos, al serveis de preservació digital, i a l’entorn de suport a la preservació on hi implicarem els usuaris finals (personal archiving) de forma particularment important respecte al paradigma anterior on només grans institucions se n’encarregaven de la preservació.

Scientific contribution:

La contribució en un canvi de paradigma, amb un enfoc ascendent, on els objectes digitals s’autopreserven i amb la novetat que els seus comportaments han de ser guiats per algorismes d'intel·ligència computacional i per la gestió dels costos, de reconeguda trajectòria en l'adaptació a situacions inesperades, escalabilitat i gestió eficient dels costos.

Intentem assolir els objectius de la crida 6 del EU FP7 de 2012 (esmentat abans) , que és preservar el contingut digital d'una manera més eficaç i rendible alhora que protegeix la seva autenticitat i integritat, el que redueix significativament la pèrdua d'informació insubstituïble, i assegurant-se que pot ser reutilitzat en el futur .

Keywords:

Preservació Digital, Autopreservació, Intelligència Computacional, Social, Agents