ID: 178

ROVIRA DÍEZ, Arantxa; RETUERTA GIMENEZ, Mari Luz; COBO I BARRI, Enric 

Curriculum

Llicenciada en Història Medieval per la Universitat de Geografia i Història de Barcelona (1995). IV Màster d’Arxivística (1996-98), organitzat per la Universitat Autònoma de Barcelona i per l’Associació d’Arxivers de Catalunya. Arxivera col•laboradora del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya (1997-1998). Responsable de l’Arxiu Central Administratiu del Departament d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (1999-2002). Des de l’any 2003, titulada superior arxivera adscrita a la Subdirecció General d’Arxius i Museus del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

 

Directora de l’Arxiu Comarcal del Baix Llobregat. Llicenciada en Història Contemporània per la UB (1981). Màster d’arxivística i gestió de documents per la Fundació de la UAB (1998). Diploma d’Estudis Avançats (DEA) del programa «Món Medieval i Modern. Últimes línies de recerca» (2004). Postgrau de documents electrònics organitzat per l’ESAGED i l’Escola d’Administració Pública (2006-2008). Vocal de la Comissió Nacional d’Avaluació i Tria (2001-2002). Membre del Comitè que va redactar la NODAC (Norma de Descripció Arxivística de Catalunya). Té diversos llibres i articles sobre didàctica i fons documentals i sobre història del Baix Llobregat.

 

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i Graduat de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Postgrau de Gestió dels Documents Electrònics de la UAB i Màster en Documentació Digital per la Universitat Pompeu Fabra.

Arxiver del Departament de Política Territorial i Obres Públiques fins l’any 2007 i actualment Cap del Servei de Coordinació General d’Arxius de la Subdirecció General d'Arxius i Museus del amb la missió de coordinar el Sistema d’Arxius de Catalunya i la Xarxa d'Arxius Comarcals, vetllar per l’aplicació de les normes i reglaments que regulen el Sistema d’Arxius de Catalunya, supervisar el funcionament de les infraestructures i els equipaments dels arxius del Departament de Cultura, fer el seguiment del Pla d’Actuació Arxivística i impulsar polítiques de preservació i difusió del patrimoni documental i desenvolupar les polítiques de digitalització, entre d’altres.
http://enricusworld.blogspot.com.es/

Title:

Didàctica ON line: sinèrgies de docents i arxivers per posar en línia materials didàctics

Brief summary:

El Departament de Cultura ha desenvolupat una plataforma per accedir als materials didàctics elaborats per 38 arxius comarcals i alguns arxius municipals permetent als docents i arxivers compartir continguts en un espai a Internet. Les fitxes pedagògiques han estat elaborades conjuntament per docents i els continguts documentals per arxivers.

Content:

El Departament de Cultura i el Departament d’Ensenyament col·laboren per la creació i l’impuls de serveis didàctics en els arxius. A partir de 2005, la col·laboració es concreta en l’Acord Marc de Col·laboració entre els dos departaments amb l’objectiu de desenvolupar serveis didàctics als arxius. La Xarxa d'Arxius Comarcals de Catalunya representa un total de 38 arxius i de forma coordinada amb la majoria d'ajuntaments capital de comarca configura una xarxa d'arxius que gestiona uns 101.000 ml de documents. Aquesta xarxa ha elaborat materials didàctics durant els seus anys d’existència de forma individual o coordinada amb els centres educatius del seu entorn. La Subdirecció General d'Arxius, ha elaborat d’un catàleg digital dels recursos didàctics de la XAC. Aquest treball es publicarà a Internet i donarà accés directe a més de 80 materials didàctics en una 1a fase.

Necessitat. El col·lectiu docent i arxivístic reclamen una proposta estructurada de servei didàctic en el context dels arxius comarcals. Existeixen múltiples propostes didàctiques adreçades al món educatiu de caràcter local i comarcal, però la proposta del document com a font primària per a l’estudi d’un municipi, comarca o nació és única.

Repte. Implica un treball exhaustiu de normalització i homologació d’una proposta didàctica i uns productes en un àmbit territorial divers. La proposta permet disposar dels elements integradors que homologuin els productes en relació a arxius en el conjunt de Catalunya, però respectant el valor de la proximitat dels arxius a cada municipi i comarca. Un plantejament integral en la formalitat i presentació del model i una aplicació des de la globalitat i transversalitat dels continguts fins als nivells comarcals i locals.

Scientific contribution:

-   Metodologia d’elaboració de materials didàctics i plataforma per posar-los en valor a través d’Internet.

-   Plataforma tecnològica de treball i difusió permet homologar i presentar propostes didàctiques de forma normalitzada. Plataforma WEB que permet recuperar les propostes didàctiques elaborades en el conjunt d’arxius que es vulguin sumar al projecte, públics o privats.

-    Plataforma i projecte permet aportació materials didàctics amb perfils (docents, arxivers, usuaris)

-   Projecte obert a arxius i centres educatius que vulguin incorporar materials a partir de requeriments de qualitat..

-  Treballs amb impacte sobre molts àmbits de coneixement (història, matemàtiques,etc.).

- Model per facilitar accés a continguts en el seu entorn geogràfic o per adaptar en altres contextos reaprofitant idees o estructures.

- Exemples de materials d’arxius i centres docents.

Keywords:

servei didàctic, ensenyament, arxius, pandora, material didàctic, comarca, educació, difusió, accés, història, portal, reaprofitar informació i documentació, arxivers, docents, mestres