ID: 171

COBO I BARRI, Enric; SOLÀ I GASSET, Fina

Curriculum

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i Graduat de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Postgrau de Gestió dels Documents Electrònics de la UAB i Màster en Documentació Digital per la Universitat Pompeu Fabra.

Arxiver del Departament de Política Territorial i Obres Públiques fins l’any 2007 i actualment Cap del Servei de Coordinació General d’Arxius de la Subdirecció General d'Arxius i Museus del amb la missió de coordinar el Sistema d’Arxius de Catalunya i la Xarxa d'Arxius Comarcals, vetllar per l’aplicació de les normes i reglaments que regulen el Sistema d’Arxius de Catalunya, supervisar el funcionament de les infraestructures i els equipaments dels arxius del Departament de Cultura, fer el seguiment del Pla d’Actuació Arxivística i impulsar polítiques de preservació i difusió del patrimoni documental i desenvolupar les polítiques de digitalització, entre d’altres.

http://enricusworld.blogspot.com.es/

 

- Vicepresidenta secció ICA/SPO (vigent)

- Vicepresidenta AsF (Arxivers sense Fronteres, AsF)

- Membre del Consell Consultiu Internacional del Projecte de - Recuperació de l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala (per AsF) (vigent).

- Vocal de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i gestors de documents

- Vocal del Consell Nacional d’Arxius

- Cap d’Arxiu i Gestió documental de la Diputació de Barcelona ((vigent)

- Arxivera del Museu Marítim de Barcelona

- Arxivera del Jocs Olímpics de Barcelona 1992

Title:

Fem Esport ... Fem Arxiu’: recuperem la memòria dels clubs esportius des dels clubs esportius

Brief summary:

Projecte que combina una acció sobre el patrimoni documental dipositat en els arxius catalans, els fons d’entitats i clubs esportius i la participació ciutadana. Sensibilitzar als clubs esportius del valor del seu patrimoni i facilitar l’acció de recuperar, conservar i donar a conèixer la història de l’esport a Catalunya, a través dels arxius

Content:

La memòria de l’esport és el conjunt de fons que estan en centres esportius o arxius, però també els documents (fotografies, cartes, cartells, vídeos, etc.) que es troben a les cases, a les famílies, als despatxos, en empreses o associacions vinculades amb el món de l’esport. El projecte es centra en identificar i censar els fons relacionats amb el món de l’esport i proposar unes accions de recuperació, tractament i difusió d’aquests fons a través dels arxius catalans amb 5 objectius estratègics:

Conscienciar als centres esportius, associacions, clubs i particulars de la importància de conservar i donar accés al patrimoni documental que forma part de la història de l’esport i del nostre país.

Identificar el conjunt de fons documentals dipositats en els arxius catalans i en aquelles entitats vinculades amb el món de l’esport.

Dissenyar una sèrie d’accions de descobriment, recollida i recuperació del patrimoni ‘a l’ombra’ a través de campanyes d’impacte social i associatiu per garantir la conservació i difusió del patrimoni documental oferint als ciutadans la possibilitat de dipositar la seva documentació en arxius públics de proximitat.

Dissenyar una exposició itinerant que expliqui amb un relat atractiu la història de l’esport a través dels documents dels arxius i d’aquelles recuperats de l’ombra.

Organitzar una jornada sobre patrimoni esportiu amb l’objectiu de fixar protocols necessaris per garantir que la documentació de les entitats esportives sigui conservada i es difongui per entendre l’evolució de l’esport. Socis internacionals com l’ICA_SPO i altres nacionals com Generalitat de Catalunya (Departament de Cultura, Secretaria General Esport), Diputació de Barcelona, universitats, INEF, ESAGED -UAB-, etc.

Scientific contribution:

El coneixement bàsic de la ciència arxivística en un entorn d’entitats esportives promourà l’accés a la documentació des dels centres d’arxius públics catalans motivant a la recerca i investigació de l’esport des de qualsevol vessant (medicina, jurídica, històrica, farmacèutica, social, etc.).

Promoure la cultura de l’esport en base a estudis de població activa, a activitats esportives, a aspectes estadístics generals, etc.

L’elaboració d’estudis i projectes esportius motivats per l’accés a la informació serà un element important i una aportació científica tant des del punt de vista esportiu, com arxivístic com socio-culturals i de l’element que afecta (medicina esportiva, modelisme industrial esportiu, investigació tèxtil, etc.).

La promoció de la conservació del patrimoni documental de les entitats i associacions esportives com un element clau del teixit social, cultural i esportiu de Catalunya.

Keywords:

arxius,esport,federacions esportives,clubs esportius,jocs olímpics,descripció,accés a informació,història esportiva,patrimoni documental,patrimoni esportiu,entitats esportives, cultura,Generalitat Catalunya,diputació,medicina,farmacèutica, història