Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Actualitat

Actualitat

Resolució sobre la delimitació municipal entre Girona i Celrà

[11/06/2013] - El DOGC núm. 6309, de data 6 de febrer de 2013 publica la resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals sobre el límit municipal entre ambdós municipis, corresponent al tram en desacord de la zona del Castell de Sant Miquel, que fins a la data era provisional per manca d'acord.

Mitjançant la delimitació municipal es fixa la línia que marca els límits territorials entre dos termes municipals.  

L’any 2009 els Plens dels Ajuntaments de Girona, Salt, Vilablareix, Fornells de la Selva, Juià, Celrà, Sant Julià de Ramis, Sarrià de Ter i Sant Gregori van aprovar llurs delimitacions efectuades per les respectives comissions municipals, en el marc del procés d’elaboració del mapa municipal de Catalunya, previst a l’article 28.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril). 

En el cas del municipi de Celrà l’afitament fou aprovat de forma parcial, degut al desacord en el tram del Castell de Sant Miquel fins a la zona del Congost, al Ter.  

La resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals estableix la delimitació com la que consta a l’Acta de l’operació practicada per reconèixer la línia de terme i assenyalar les fites comunes entre Girona i Celrà l’any 1976, i els quaderns topogràfics annexos, elaborats per l’Institut Geogràfic i Cadastral, i representada en l’informe elaborat per la Direcció General d’Administració Local de 6 d’agost de 2008.  

El límit municipal actualitzat es pot descarregar lliurement en format CAD, shape i PDF des del menú de Productes cartogràfics - Cartografia temàtica.

Consulteu el document Especificacions tècniques per a més informació    

TORNAR