Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 12 de novembre de 2018

dilluns 3 de desembre de 2018

El 12 de novembre de 2018 va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de novembre del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Abans de passar al proper punt de l’ordre del dia, es va informar dels assabentats i les ratificacions, i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 4, relatiu a la constitució del Consell Rector de l’emissora de ràdio de l’Ajuntament de Girona. L’acord de Ple es va aprovar per majoria absolta amb els vots a favor de CiU, ERC, CUP, PSC, C’s i PP i l’abstenció d’ERC.

També es va debatre el punt 5, relatiu a l’aprovació del Pla de programació de l’emissora pública de ràdio municipal de l’Ajuntament de Girona. L’acord es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor de CiU, C’s i PP, l’abstenció d’ERC i CUP i el vot en contra del PSC. La portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, va assenyalar que votaven en contra “per visibilitzar que la ràdio que s’aprova s’allunya del model que el nostre grup municipal voldria”.

En la Comissió Informativa d’Hisenda i Règim Interior es van debatre els punts 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Es va desestimar per unanimitat el punt 6, relatiu a la resolució del recurs de reposició contra la desestimació presumpta de les al•legacions presentades per la representació de SETEX APARKI, SA, amb data 25 de juny del 2018. Es va aprovar per majoria el punt 7, amb els vots a favor de CiU i l’abstenció d’ERC, CUP, PSC, C’S i PP, la modificació pressupostària de suplement de crèdit.

També es va aprovar per majoria absoluta el punt 8, amb els vots a favor de CIU, C’S i PP, l’abstenció d’ERC i els vots en contra de CUP i PSC, relatiu a l’abonament a EULEN, S.A., de l'import del 8% de les facturacions corresponents al quadrimestre març - juny 2018. El punt 9, relatiu a l’abonament a la Fundació Mas Xirgu de l’import del 8% de les facturacions corresponents al quadrimestre març-juny 2018, es va aprovar per unanimitat.

El punt 10 es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU, ERC, PSC, C’S i PP i l’abstenció de la CUP. Aquest apartat tractava sobre la posada a disposició del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de les dues finques de l'antiga fàbrica Simon per fer efectives les obres de rehabilitació existent i destinar-les a la seu de l'Institut d'Educació Secundària Ermessenda de Girona i el Centre de Formació d'Adults de Girona

La modificació de l’annex I del Pla estratègic de subvencions (punt 11) es va aprovar per majoria, amb el vot a favor de CiU i l’abstenció d’ERC, CUP, PSC, C’S i PP. També per majoria (vots a favor de CiU i abstenció d’ERC, CUP, PSC, C’s i PP) es va aprovar el punt 12, relatiu a la modificació de la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per acord de Ple de data 18 de desembre de 2017 i modificada per acord de Ple de data 9 d'abril de 2018, 9 de juliol de 2018 i 17 de setembre de 2018.

Finalment, el punt 13, sobre l’operació de crèdit de Vivendes de Girona SA per a l’exercici 2018, es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor de CIU i ERC i l’abstenció de CUP, PSC, C’S i PP.

En relació amb la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, anaven a l’ordre del dia el punt 14, relatiu a la modificació puntual del PGOU núm. 73. Col•legi Dr. Masmitjà, que es va aprovar provisionalment per unanimitat, i el punt 15, de verificació del text refós de la modificació puntual del PGOU núm. 70 Mas Marroc, per deixar sense efecte la modificació puntual núm. 24 delimitació sector PPU Mas Marroc, que es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU, ERC, PSC, C’S i PP i l’abstenció de la CUP.

En referència a la Comissió Informativa de Cultura, es van aprovar per majoria absoluta els quatre punts que anaven a l’ordre del dia: el 16, el 17, el 18 i el 19. En el cas del 16, es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU, ERC, PSC i CUP i l’abstenció de C’S i PP, l’aprovació dels nous estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística. El punt 17, de reconeixement de la obligació de l'administració municipal de les prestacions realitzades per part de l'Associació Ecoserveis per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament, es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC, PSC i PP i les abstencions de la CUP i C’s.

El punt 18 es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC, PSC i PP i les abstencions de la CUP i C’s, i tractava sobre el reconeixement de l'obligació de l'administració municipal de les prestacions realitzades per a la impressió del núm. 58 de la revista “El Roure”, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament. El punt 19, de reconeixement de l'obligació de l'administració municipal de les prestacions realitzades per al disseny i maquetació del núm. 58 de la revista “El Roure”, per evitar un enriquiment injust d'aquest Ajuntament, es va aprovar per majoria absoluta amb els vots a favor dels grups municipals de CiU, ERC, PSC i PP i les abstencions de la CUP i C’s

En el Ple del mes de novembre hi van anar tres propostes urgents. Per un costat, es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU, ERC, CUP, PSC i C’S i l’abstenció del PP, la modificació de diversos articles de l'Acord/Conveni de condicions de treball del personal funcionari i laboral de l'Ajuntament de Girona (punt 20). Tot seguit, es va debatre el punt 21, relatiu a la modificació pressupostària aprovada pel Ple del 31 de juliol del 2018. En aquest punt es va aprovar substituir el crèdit per a l’skatepark de Santa Eugènia i destinar la mateixa quantia per a una actuació al camp de futbol de Can Gibert del Pla. L’acord es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU, ERC i PSC i l’abstenció de CUP, C’S i PP.

Finalment, es va debatre el punt 22, que es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU, PSC i PP i l’abstenció d’ERC, CUP i C’S. Aquest punt tractava sobre l’aprovació a favor de l'adjudicatària Tecnología Medio Ambiente, Grupo F. Sánchez, SL la despesa corresponent a les prestacions extraordinàries realitzades en el període comprès entre 01/06/2015 i fins a 31/05/2018.


A continuació es van debatre les cinc mocions que anaven al Ple. La primera moció la va presentar el grup socialista per sumar-se a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. La va defensar la regidora Elisabet Riera i es va aprovar per majoria absoluta, amb els vots a favor de CiU, PSC i PP, l’abstenció de C’S i els vots en contra de la CUP.

La segona moció la va presentar el grup municipal del Partit Popular Català en relació amb el 40è aniversari de la Constitució. La portaveu del grup, Concepció Veray, va ser l’encarregada de defensar la moció, que es va desestimar per 18 vots en contra (CiU, ERC i CUP) i 7 vots a favor (PSC, C’s i PP).

La tercera moció la va presentar el grup municipal d’ERC-Mes per reclamar un pla de gestió del risc de l’arbrat. La va defensar el regidor Pere Albertí i es va aprovar per unanimitat.

La quarta moció la va presentar el grup municipal de la CUP-Crida per Girona per a la millora de la seguretat de les dones davant l’amenaça de les agressions masclistes. La moció la va defensar la portaveu del grup, Laia Pèlach, i es va aprovar per unanimitat.

Per últim, es va debatre la moció que va presentar el grup municipal de Ciutadans sobre la millora de la normativa relativa a joc i addicions. La moció la va defensar el regidor Manuel Vázquez i es va aprovar per majoria amb els vots a favor de C’S i les abstencions de CiU, ERC, CUP, PSC i PP.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: