Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 21 de maig del 2018

dimecres 23 de maig de 2018

Dilluns 21 de maig va tenir lloc, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de maig del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va llegir un manifest de rebuig a la sentència del cas de La Manada, presentat per tots els grups municipals de l’Ajuntament de Girona i que: demanava que s’incorporés al codi penal la perspectiva de gènere; que donava suport a les víctimes i a les mobilitzacions socials i que assegurava que es mantenia el compromís de seguir formant els professionals municipals en qüestions de gènere. Un cop exposat el manifest, Madrenas va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat i es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia s’havia de debatre el punt 4, relatiu a l'establiment i reglament d'organització i funcionament del servei públic de l'emissora de ràdio municipal, però es va de decidir deixar sobre la taula per discutir més endavant.

En referència a la Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació es va debatre el punt 5, que tractava sobre la sol•licitud d'incorporació de la quantia econòmica corresponent a les actuacions prioritàries no executades en la 1ªfase, a la 2a subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya per a la realització de les actuacions del "Projecte d'adequació i millora de l'eficiència energètica de la planta de valorització energètica de Campdorà. Aquest punt es va aprovar per 13 vots a favor (CiU i PP), 8 abstencions (ERC i PSC) i 4 en contra (CUP). La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, va votar-hi en contra tot explicant que el seu grup qüestiona “el model de gestió de residus que representa” i el fet que “no hi hagi hagut debat polític ni ciutadà a l’hora de prendre aquesta decisió”. Pèlach també va argumentar que la proposta “perpetua un model caduc com és el d’incineració” i es va queixar d’una “manca d’informació” per part del govern.

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior anaven al Ple els punts del 6 al 16. En el cas del punt 6 (Aprovació de la rectificació de l'inventari general de béns i drets de 2017), aquest es va aprovar per 17 vots a favor (CiU, ERC, PP i C’s) i 8 abstencions (CUP i PSC), mentre que el punt 7 (Modificació del pressupost 2018 - transferència entre partides), es va aprovar per 18 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 7 abstencions (CUP, C’s i PP). Els punts 8 (Devolució de garantia definitiva relativa a la contractació dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 1 adjudicat a l'empresa “Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA”), 9 (Devolució de garantia definitiva relativa a la contractació dels serveis postals de l'Ajuntament de Girona, LOT 2, adjudicat a l'empresa “Giroassist, SLU”, actualment “Giropark,SAU”), i 11 (Inici dels tràmits de resolució del contracte dels serveis postals de l'Ajuntament
de Girona, LOT 3, adjudicat a l'empresa "UNIPOST, SA."), per la seva banda, es van aprovar per unanimitat. En canvi, el punt 10 (Devolució de les garanties definitives relatives a la contractació dels serveis de neteja dels edificis i dependències municipals de l'Ajuntament de Girona, pel que fa als blocs 1, 2, 3, 5 i 6) i el punt 12 (Pla de reequilibri de la situació patrimonial de la Fundació Auditori Palau de Congressos) es van aprovar tots dos per 13 vots a favor (CiU, C’s i PP), 8 abstencions (ERC i PSC) i 4 en contra (CUP). La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, va ser qui va defensar el vot negatiu del seu grup municipal en el primer cas, i ho va defensar basant-se en “la problemàtica que genera aquesta empresa per la deficiència no només amb el servei sinó també amb els seus treballadors i treballadores”. En el cas del punt 12, el regidor de la CUP Lluc Salellas, per la seva banda, va opinar que les explicacions del govern “són només parcialment certes” i que es basen “en el lliure mercat”. Salellas va dir que no estaven d’acord ni amb el repartiment dels beneficis de les entrades venudes, ni amb la gestió de la programació, ni amb el model i organització del Patronat.

Seguint amb la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior també es van debatre el punt 13, que pretenia aprovar la modificació de l'article 4 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per estacionament limitat de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques, o el punt 14, que feia referència a l’aprovació de la memòria d’alteració del terme municipal de Girona en el seu límit amb el terme municipal de Celrà en el sector del castell de Sant Miquel. Tant un punt com l’altre es van aprovar per unanimitat. Per tancar el bloc es van votar els punts 15 (Inici tràmits liquidació provisional contracte de gestió del servei d'estacionament amb limitació horària a diversos carrers de la ciutat de Girona) i 16 (Declaració de nul•litat de la compareixença formalitzada entre l'Ajuntament de Girona i els Srs. Francisco Torroella Prunell i Dolors Cornellà Sàbat), que també es van aprovar per unanimitat.

En referència a la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública es va debatre en el punt 17 l’aprovació definitiva de la 2a. modificació puntual del Pla Parcial Sector Mas Quintana, que es va aprovar per 17 vots a favor (CiU, PSC, C’s i PP) i 8 abstencions (CUP i ERC); i en el punt 18, la resolució d'al·legacions presentades, i l’aprovació provisional de la modificació puntual 69 - PA- 67 Montori – Montilivi. Aquest punt es va aprovar per 15 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 10 abstencions (CUP, PSC i C’s).

Finalment, pel que fa a la Comissió Informativa de Cultura es van debatre els punts 19 (Aprovar l'establiment del servei públic municipal Sala de cinema en versió original "Cinema Truffaut", així com el seu Projecte d'establiment i Reglament), i 20 (Aprovar la despesa plurianual per assumir la Convocatòria per a subvencionar un projecte de foment de les indústries culturals i creatives, en l'àmbit del barri de Sant Narcís), que es van aprovar per unanimitat.

A continuació es van debatre les vuit mocions que anaven al Ple. La primera, presentada per l'Associació Dret a Morir Dignament-Catalunya i que demanava el suport al dret a morir dignament, va ser defensada per la coordinadora de l’entitat a Girona Cristina Vallès, i va ser aprovada per 24 vots a favor (CiU, ERC, CUP, PSC i C’s) i un en contra (PP). La segona moció, presentada per Comissions Obreres i defensada per un dels seus membres, Pau Gálbez, va tractar sobre les mesures de l'empresa Girona+Neta. La moció va ser aprovada per unanimitat.

Quant a la tercera moció, presentada pel grup municipal del PSC i defensada pel regidor Joaquim Rodríguez en defensa del projecte Apadrinem Espais Públics, una proposta educativa de participació ciutadana, va ser aprovada per 15 vots a favor (ERC, CUP, PSC, C’s i PP) i 10 abstencions (CiU); mentre que la quarta moció, presentada per la CUP per una moratòria de les grans superfícies comercials de Girona, va ser desestimada per 13 vots en contra (CiU, C’s i PP), 4 abstencions (PSC) i 8 a favor (CUP i ERC). En aquest cas la moció la va defensar el regidor Lluc Salellas.

Pel que fa a la cinquena moció, presentada pels grups municipals d’ERC i CUP, i a la qual es va afegir el grup de CiU, aquesta pretenia donar suport als i les 9 mestres investigades per la fiscalia per delictes d'odi a l'institut el Palau de Sant Andreu de la Barca. La moció, que va ser defensada conjuntament pels regidors Pere Albertí (ERC) i Lluc Salellas (CUP), i pel portaveu de CiU, Carles Ribas, va ser aprovada per 18 vots a favor (CiU, ERC i CUP), 4 abstencions (PSC) i 3 en contra (C’s i PP). En el cas de la sisena moció, presentada pel grup municipal d’ERC per promoure les cooperatives d'habitatge a la ciutat de Girona i que va defensar el regidor Martí Terés, es va aprovar per unanimitat. La setena moció, que havien de presentar els grups d’ERC, CUP i PSC relativa a la defensa dels drets de les dones supervivents d’agressions sexuals, es va retirar perquè ja va constar en la declaració institucional que l’alcaldessa va llegir a l’inici del ple i que van subscriure tots els grups municipals del consistori.

Per acabar, la vuitena moció, presentada conjuntament per ERC i CUP en suport a la gestió dels menjadors escolars per part de les AMPES, es va aprovar per unanimitat. Aquesta moció la va defensar el regidor d’ERC Martí Terés.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple. Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo:


VÍDEO DEL PLE