Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 9 d’abril del 2018

dimarts 10 d'abril de 2018

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes d’abril del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Abans de passar al proper punt de l’ordre del dia, es va informar de dos assabentats, i es van votar les ratificacions, així com els diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 4, que preveia fer efectiu el pagament de les prestacions realitzades per part de la contractista adjudicatària del Servei d'Atenció Domiciliària de les factures nº 039620005216FAC de 1/12/2016, nº 039620005716FAC de 31/12/16 i nº 03962000002917F de 6/7/2017, a nom de CLECE SA. El punt es va aprovar per 16 vots a favor (CiU, PSC i C’s) i 9 abstencions (ERC, CUP i PP).

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior anaven al Ple els punts del 5 al 10. En el cas del punt 5, (Aprovar l'organigrama de l'Ajuntament de Girona), aquest es va aprovar per 10 vots a favor (CiU), 7 abstencions (ERC, C’s i PP) i 8 en contra (CUP i PSC). La portaveu del PSC, Sílvia Panque, va votar-hi en contra al·legant que “l’organigrama que es presenta no respecta en absolut ni el treball que vam deixar fet ni allò que volíem acabar d’implementar si haguéssim continuat al govern”. Paneque també va explicar que el seu grup s’abstindria en les dues votacions següents perquè alguns dels acords inclosos en els punts havien estat acordats amb els sindicats. També hi va votar en contra la CUP i el regidor Lluc Salellas, en representació del grup municipal, en va exposar els motius: “el punt es refereix a un cartipàs que nosaltres no vam validar i que comporta una invisibilització d’àrees tan importants com la de Serveis Socials; és la fotografia d’un govern format per individualitats, i no dóna resposta a les necessitats i prioritats actuals”.

Els punts 6 (Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball any 2018) i 7 (Modificar la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per acord de Ple de data 18 de desembre de 2017), per la seva banda, es van aprovar tots dos per 10 vots a favor (CiU) i 15 abstencions (ERC, CUP, PSC, C’s i PP). Pel que fa al punt 8, sobre la modificació de les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb l'empresa "Eulen. SA." , hi van donar suport els grups de CiU, C’s i PP (13 vots), es van abstenir ERC i PSC (8 vots) i hi va votar en contra la CUP (4 vots). Per acabar, els punts 9 (Declarar la caducitat de l'expedient de resolució contractual iniciat per acord del Ple de 10 d'abril de 2017) i 10 (Iniciar expedient per a la resolució del contracte adjudicat a la mercantil APARCAMENTS DE GIRONA 2003, S.L. per a la construcció i explotació de 2 aparcaments soterranis situats a la plaça Miquel de Palol i Prudenci Bertrana i al carrer Emili Grahit i 1 estacionament per a vehicles en superfície al carrer Emili Grahit) es van aprovar per 20 vots a favor (CiU, ERC, CUP i C’s) i 5 abstencions (PSC i PP), i per 24 vots a favor (CiU, ERC, CUP, PSC i C’s) i 1 abstenció (PP), respectivament.

En referència a la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública es va debatre en el punt 11 l’aprovació definitiva Pla Especial d’assignació d’ús docent a una finca d’equipament comunitari identificada com a E dins l’àmbit del projecte de
reparcel•lació dels Sector Vilablareix – Transports, que es va aprovar per unanimitat; i, en el punt 12, aprovar provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 70 i deixar sense efectes la modificació puntual del PGOU 24 (Sector Mas Marroc). Aquest punt es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP).

A continuació es van votar les propostes urgents i es van debatre les set mocions que anaven al Ple. La primera, presentada pel grup municipal de C’s i que demanava el suport per a la celebració d'activitats en el marc de l'any Europeu del Patrimoni Cultural de 2018, va ser defensada la portaveu de C’s, Míriam Pujola, i va ser aprovada per 7 vots a favor (PSC, C’s i PP) i 18 abstencions (CiU, ERC i CUP).

La segona moció, presentada conjuntament per la CUP i ERC i defensada per dos dels seus regidors, Lluc Salellas i Martí Terés, respectivament, buscava donar suport a les persones encausades de l'Espai Antiracista Salt-Girona per delictes d'odi i associació il•lícita. La moció va ser aprovada per 22 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PSC) i 3 abstencions (C’s i PP).

La tercera moció la van presentar CiU, PSC, CUP i ERC en suport a Proactiva Open Arms i es va aprovar per 22 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PSC) i 3 abstencions (C’s i PP). La defensa de la moció la van fer també conjuntament el regidors i regidores dels partits esmentats Cristóbal Sánchez (CiU), Elisabeth Riera (PSC), Lluc Salellas (CUP) i Martí Terés (ERC).

Pel que fa a la quarta moció, presentada pel grup municipal del PP demanant la dimissió de l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, es va desestimar per 18 vots en contra (CiU, ERC i CUP), 4 abstencions (PSC) i 3 voys a favor (C’s i PP). La moció la va defensar la portaveu de C’s, Míriam Pujola.

En el cas de la cinquena (Potenciar el servei municipal d'emprenedoria) i de la setena moció (Establiment de mesures per afavorir l'inspecció tècnica dels edificis de la ciutat de Girona), presentades pels grups municipals d’ERC i PSC, respectivament, i defensades, la primera, pel regidor Miquel Poch (ERC) i l’altra, la segona, pel regidor del PSC Manuel Martín, es van aprovar per unanimitat.

Per acabar, la sisena moció, presentada per la CUP per sancionar empreses subministradores de llum per talls indeguts a gironins i gironines, es va aprovar per 24 vots a favor (CiU, ERC, CUP, PSC i C’s) i 1 abstenció (PP). Aquesta moció la va defensar la portaveu de la CUP, Laia Pèlach.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.