Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 12 de febrer del 2018

dimarts 13 de febrer de 2018

Ahir va tenir lloc al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona la sessió plenària ordinària corresponent al mes de febrer del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Abans de passar al proper punt de l’ordre del dia, es va informar sobre els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es van debatre els punts 4, relatiu a l’aprovació de l'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio municipal, que es va aprovar amb 18 vots a favor (CiU, ERC i PSC) i 7 abstencions (PP, C’s i CUP); el punt 5 sobre la modificació del punt quart de l'acord de Ple de 29 de juny de 2015, que es va aprovar per 19 vots a favor (CiU, ERC, PSC i PP) i 6 abstencions (C’s i CUP), i el punt 6, que pretenia modificar l’acord de Ple del 13 de novembre de 2017 de nomenament de representants de la Corporació en les diferents entitats, institucions i organismes on es requereix la seva presència. Aquest últim punt també es va aprovar, en aquest cas amb els vots a favor de CiU i PSC (14 vots), i les abstencions dels grups municipals d’ERC, CUP, C’s i PP (11 vots).

En referència a la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior es van debatre fins a 8 punts de l’ordre del dia. Els punts 7 (Declarar complimentat el requeriment a la societat Pàrking Plaça Catalunya S.A., concessionària de l'aparcament soterrani de la Plaça Calvet i Rubalcava, per la inspecció reglamentària dels ascensors exteriors de la plaça que donen accés a l'aparcament soterrani) i 11 (El requeriment a Guimerà Nou S.L. d'informació complementària per la sol·licitud presentada per la revisió de tarifes de per l'exercici 2018 de l'aparcament soterrani del Parc de Vista Alegre, al c/ Josep Morató i Grau, cantonada amb el c/ Olivera) es van aprovar per unanimitat. La resta de punts es van aprovar tots per majoria. El punt 8, sobre la revisió de l'IPC del cànon del contracte de gestió del servei públic del mini tren turístic de la ciutat de Girona per a l'any 2018, va comptar amb 21 vots a favor (CiU, PSC, ERC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP). Pel que fa al punt 9, que mostrava el desacord en la petició del Departament d'Ensenyament de modificació parcial del conveni regulador de les condicions de cessió d'ús a favor del Departament de dues finques al carrer Can Prunell de Girona per destinar-les a la instal•lació de mòduls prefabricats per la segona fase de l'Institut Eremssenda de Girona, aquest es va aprovar amb els vots a favor de CiU, PSC i PP (15 vots), l’abstenció de la CUP (4 vots), i els vots en contra d’ERC i C’s (6 vots). La portaveu de C’s, Míriam Pujola, va votar-hi en contra al·legant que “les modificacions proposades eren mínimes i intranscendents”. També hi va votar en contra Pere Albertí, en representació del grup d’ERC, que va afirmar que “continuem pensant que la millor opció haguessin estat els terrenys destinats al futur bosc de la Pabordia”.

El punt 10, sobre la moció d’urgència presentada per CiU en nom també d’ERC i de la CUP per aprovar la denominació d'espai públic: “plaça de l'U d'Octubre de 2017”, va comptar amb el suport de CiU, ERC i CUP (18 vots), mentre que el PSC, C’s i PP van votar-hi en contra (7 vots). La portaveu del PP, Concepció Veray, va exposar que “la plaça constitució és aquella que ens representa a tots, perquè a la constitució hi cabem tots, és un punt de trobada de tots”. Per la seva banda, la portaveu de C’s, Míriam Pujola, va argumentar que “la seva intenció no és fer de l’1 d’octubre un dia pel record, perquè si aquesta fos la seva voluntat es podria posar el nom de referència a qualsevol plaça o carrer d’aquesta ciutat”. També va dir que “vostès no han anat a construir, han anat a destruir”. Per últim, la portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va afirmar que “aquesta d’avui és la decisió menys encertada que vostè ha pres. L’Ajuntament ha de ser exemplar en buscar la conciliació en comptes dels dissensos radicals”.

Per acabar, el punt 12 (Aprovar definitivament el Pressupost General exercici 2018) es va aprovar per 14 vots a favor (CiU i PSC) i 11 en contra (ERC, C’s, CUP i PP); el punt 13 (Revisar l'IPC i aprovar la contractació administrativa per a la selecció d'un soci privat per constituir una societat d'economia mixta destinada a la gestió indirecta del servei de recollida de residus i neteja pública viària de Girona) es va aprovar per 17 vots a favor (CiU, ERC, C’s i PP) i 8 en contra (CUP i PSC), i finalment el punt 14 (Modificar les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb l'empresa "Eulen. SA.") es va aprovar per 13 vots a favor (CiU, C’s i PP), 8 abstencions (ERC i PSC) i 4 en contra (CUP).

En el cas del punt 12, Concepció Veray, portaveu del PP va explicar el seu vot negatiu perquè “no hi ha hagut cap acostament ni cap intenció de l’equip de govern d’arribar a acords per millorar els pressupostos i, per tant, que avui pogués ser un vot diferent”. També en aquest sentit, Míriam Pujola, portaveu de C's, va afirmar que “nosaltres no podem votar a favor d’aquest punt ja que considerem que d’aquesta forma estaríem donat per aprovat un pressupost que nosaltres varem votar en contra”. Pel seu cantó, Laia Pèlach, portaveu de la CUP, va apuntar que “el que busquem amb el pressupost és intentar millorar la ciutat en pro de la cohesió social”. I M. Mercè Roca, portaveu d’ERC, va explicar que “nosaltres volíem un pressupost amb un accent més social, les persones sempre han de ser la prioritat”.

Pel que fa al punt 13, van argumentar el seu vot negatiu tant la portaveu del grup municipal del PSC, Sílvia Paneque, que va explicar-ho dient que “no estem segurs si l’empresa està complint amb el plec de clàusules tal i com s’havia desenvolupat”, com la de la CUP, Laia Pèlach, que ho va fer afirmant que “l’empresa privada que predomina en la mixta, que és qui està fent aquest servei, ha estat denunciada per incompliments en altres ajuntaments”. I, finalment, quant al punt 14, Lluc Salellas, regidor de la CUP, va afegir que “nosaltres votarem no en aquest punt d’acord amb allò que hem vingut fent en tot el que està relacionat amb EULEN i la seva relació amb l’ajuntament”.

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública anava a Ple el punt 15, sobre la suspensió d’instruments de planejament derivat, de gestió i d'urbanització, i suspensió de llicències d'obres i activitats i altres autoritzacions connexes ( art. 73.2 DL1/2010, de 3 d'agost) i aprovació inicial de la modificació puntual PGOU núm. 69 - PA 67 Montori-Montilivi.(M.A.), que es va aprovar per 15 vots a favor (CiU, ERC i PP) i 10 abstencions (CUP, PSC i C’s); i en la de la Comissió Informativa de Cultura es va debatre el punt 16, relatiu a la regularització del pagament de les despeses pendents d’emmagatzematge i assegurança de la col·lecció d'art Santos Torroella, que va aprovar per 14 vots a favor (CiU i PSC), 7 abstencions (ERC, PP i C’s) i 4 en contra (CUP). En aquest cas, el regidor de la CUP Lluc Salellas va argumentar que “ni està sent un projecte transparent, ni ha sigut en cap moment un projecte transparent, de fet, segurament no ha sigut mai un projecte”.

A continuació es van debatre les set mocions que anaven al Ple. La primera i la segona, presentades pel grup municipal del PSC, van ser defensades per la portaveu del grup, Sílvia Paneque, i pel regidor Joaquim Rodríguez, respectivament. La primera, que demanava l’aprovació d’un pacte social amb el tercer sector a la ciutat, va ser aprovada per 21 vots a favor (CiU, ERC, PP, PSC i C’s) i 4 abstencions (CUP); mentre que la segona va ser aprovada per unanimitat.

La tercera moció, presentada per la CUP en suport a les persones encausades per oposar-se a la Línia de Molt Alta Tensió (MAT) al seu pas per les Comarques Gironines, va ser defensada per la regidora del grup Ester Costa. La moció va ser aprovada per 8 vots a favor (CUP i ERC), 14 abstencions (CiU i PSC) i 3 en contra (C’s i PPC).

La quarta moció, presentada pel grup municipal del PP, i que donava suport a la presó permanent revisable, va ser desestimada per 22 vots en contra (ERC, CiU, PSC i CUP) i 3 a favor (C’s i PP). La moció va ser defensada per la portaveu del grup municipal, Concepció Veray.

Pel que fa a la cinquena moció, presentada pel grup municipal d’ERC amb l’objectiu de millorar la gestió de la diversitat a Girona, es va aprovar per 24 vots a favor (CiU, ERC, PSC, CUP i C’s) i 1 abstenció (PP). La moció la va defensar el regidor Martí Terés. En el cas de la sisena moció, presentada per C’s reprendre el diàleg amb les institucions de l'Estat i que va defensar la portaveu del grup, Míriam Pujola, es va desestimar per 18 vots en contra (CiU, ERC i CUP), 4 abstencions (PSC) i 3 en contra (C’s i PP).

Per acabar, la setena moció, presentada per la CUP i defensada per la seva portaveu, Laia Pèlach, amb la intenció de millorar el transport públic davant la diversitat funcional, es va aprovar per unanimitat.

Un cop feta la part de control de dació de comptes de resolucions i acords, i després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.VÍDEO DEL PLE