Inici Organització Competències i funcions Delegacions de signatura

Competències i funcions

 

Delegacions de l'Alcaldessa a favor dels regidors i regidores

Primer.- Atès el que disposen els articles 43 i 44 del Reglament d'Organització i funcionaments dels ens locals en quan al règim de delegació de competències de l'Alcaldia de la Corporació en particular i amb caràcter bàsic la regulació que preveu l'art.13 de la Llei 30/92 en quan a la delegació de competències i l'art.16 de l'esmentada normativa en quan a la delegació de signatura.

Segon.- Atès les facultats que l'art. 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local en concordança amb l'art.53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya atorgue a l'Alcalde-President de la Corporació per a delegar les matèries de la seva competència a favor dels membres que integren la Junta de Govern Local i els diferents regidors i regidores.

Tercer.- Atès el que disposa l'art. 12 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en matèria de delació de signatura.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, s'han establert tot un seguit de delegacions de l'Alcaldessa a favor dels regidors/ores de l'Ajuntament de Girona que podeu trobar als següents documents:
 

Última actualització: 27-08-2019

Expedient 2019029501 - Decret 2019013365 - 18/06/2019 - Delegació de la competència per presidir les meses de contractació
A favor de la Sra. M.Angels Planas i Crous

Expedient 2019023676 - Decret 2019016005 - 18/07/2019 - Delegacions genèriques i específiques

Expedient 2019023676 - Decret 2019015583 - 12/07/2019 - Delegació de signatura de l'Alcaldessa