Inici Organització Competències i funcions Delegacions de signatura

Competències i funcions

 

Delegacions de l'Alcaldessa

Primer.- Atès el que disposen els articles 43 i 44 del Reglament d'Organització i funcionaments dels ens locals en quan al règim de delegació de competències de l'Alcaldia de la Corporació en particular i amb caràcter bàsic la regulació que preveu l'art.13 de la Llei 30/92 en quan a la delegació de competències i l'art.16 de l'esmentada normativa en quan a la delegació de signatura.

Segon.- Atès les facultats que l'art. 21.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local en concordança amb l'art.53.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de regim local de Catalunya atorgue a l'Alcalde-President de la Corporació per a delegar les matèries de la seva competència a favor dels membres que integren la Junta de Govern Local i els diferents regidors i regidores.

Tercer.- Atès el que disposa l'art. 12 de la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, en matèria de delació de signatura.

Vist els anteriors antecedents i fonaments jurídics, s'han establert tot un seguit de delegacions de l'Alcaldessa a favor dels regidors/ores de l'Ajuntament de Girona que podeu trobar als següents documents:
 

Última actualització: 10-06-2021

Expedient 2019023676 - Decret 2021012282 - 09/06/2021 - Delegació de signatura de l'Alcaldessa

Expedient 2019023676 - Decret 2021002927 - 16/02/21
Delegacions genèriques i específiques de l'Alcaldia a favor dels diferents Tinents/tes d'Alcaldia i regidors/ores que integren l'equip de govern municipal

Expedient 2019023676 - Decret 2021000576 - 13/01/2021
Delegació de competències de l'Alcaldia a favor dels membres de la Junta de Govern Local.

Expedient 2019023676 - Decret 2019015433 - 12/07/2019
Delegació de la competència per presidir les meses de contractació. A favor de la Sra. M.Angels Planas i Crous