Resolució de l'Alcaldia que deixa sense efecte el Pla de Contingència COVID-19
Aquest Pla regulava el desconfinament del personal municipal als efectes de la seva reincorporació als diferents llocs de treball. També s'han aprovat les "Consignes d'actuació generals", on es concreten els criteris d'actuació i les mesures de protecció que s'han d'adoptar per a garantir la seguretat i salut del personal municipal davant el Covid-19. Aprovat per l'Alcaldia Presidència (22/05/2020)

Cercador de transparència

Darreres actualitzacions

Dret d'accés a la informació pública

Feu aquest tràmit per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que disposa la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Vies de reclamació

Reclamacions per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació.