Paisatge i Imatge. La Fotografia | Inscripcions


          Dades personals
                    Nom
                    Cognoms
                    Professió
                    Lloc de treball
                    Adreça
                    Població
                    Codi postal
                    Telèfon
                    Mòbil
                    Correu electrònic
          Dades del lloc de treball*
*(en el cas que la factura s’hagi d’emetre
a nom del centre de treball)
                    Adreça
                    Població
                    Codi postal
          Dades referides al pagament
            Termini d'inscripció 06/10/2017
            Núm. de compte: ES3401824515410201812045             del BBVA
            *Cal fer constar el nom de la persona inscrita en el             concepte
          Quotes  
                    Inscripció general: 40 €
                    Estudiants / Aturats 20 €
                    NIF de la persona o
                    organisme pagador
                    Estudiant / Aturat*
* La condició d'estudiant s’ha d’acreditar amb la presentació d’una còpia per fax o correu electrònic del corresponent carnet o de la matrícula. La condició d'aturat s'haurà d'acreditar documentalment.
POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona. Així mateix, aquestes dades són objecte de protecció, d'acord amb les disposicions de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat