Filtres

Organitzacions: Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial (UMAT) Formats: PDF

Resultat de la cerca: 17 conjunts de dades

  • Mapa topogràfic 1:10.000

    Generalització temàtica de la base topogràfica municipal. Mapa topogràfic amb un nivell de detall inferior de la cartografia topogràfica oficial del municipi de Girona en...
  • Sentits de circulació

    Base cartogràfica dels sentits de circulació de la xarxa viària urbana. La informació deriva de la cartografia topogràfica oficial de Girona (escala 1:500).
  • Xarxa Topogràfica Municipal

    La Xarxa Topogràfica Municipal (XTM) és una xarxa de vèrtexs geodèsics que cobreix el municipi de Girona i serveix com a base dels treballs topogràfics. És una xarxa de claus...
  • Base topogràfica

    Cartografia topogràfica oficial del municipi de Girona. Base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica i taquimetria i vinculada al sistema d'informació...
  • Altimetria

    Base de relleu del municipi. Les dades altimètriques de la base cartogràfica de Girona es representen per corbes de nivell i cotes en punt de replè, generades en el processos...
  • Ortoimatge de Girona

    Imatge aèria de Girona georeferenciada (ETRS89- UTM fus 31N). Sèrie de 37 fulls de 2000 x 1000m. Es distribueix sempre la imatge més recent disponible, des de l’any 1999. Abast...
  • Adreces postals

    Adreces postals. Any 2022. Les adreces postals es troben diferenciades entre les d’extrem i les d’interior d’illa en el cas de la zona urbana, i provenen de la cartografia...
  • Mapa d'informació bàsica i guia de carrers

    Plànol de la ciutat de Girona que inclou també una guia de carrers i informació útil referent a equipaments i llocs d'interès de la ciutat.
  • Illes urbanes

    Illes urbanes de la ciutat: delimitació de l'espai urbanitzat i delimitat per carrers.
  • Delimitació censal

    Divisió en seccions del municipi de Girona. Aquesta divisió es duu a terme d'acord amb l'article 23.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (L.O.R.E.G.), que...
  • Barris

    Delimitació dels barris del municipi.
  • Sectors

    Delimitació dels sectors del municipi.
  • Mapa de Sant Daniel

    Cartografia bàsica de Sant Daniel.
  • Terme municipal

    Límit del terme municipal de Girona.
  • Plànol de Girona àmbit municipal

    Cartografia bàsica a escala 1:12.000 del municipi de Girona. Any 2018. Topografia oficial bàsica sobre fons de relleu. Pdf amb navegació per capes d'informació.
  • Imatge de Girona 2017

    Imatge única, pòster de 110x150 cm de l'àmbit urbà, fins la Variant NII, amb topònims de barris.
  • Plànol de l'àmbit urbà de Girona

    Plànol topogràfic (juny 2018). Pòster de 110x150 cm, de l'àmbit urbà, fins la Variant NII.