Endeutament municipal

Endeutament.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2018-05-29T10%3A06%3A29.724Z/endeutament.csv

Contingut:

Capital viu: capital pendent d’amortitzar dels préstecs concertats

Capitals avalats: capital pendent d’amortitzar per entitats dependents i que l’entitat local ha prestat el seu aval

Operacions a curt termini: operacions contractades amb un termini de venciment inferior a un any

Devolució PIE 2008: Endeutament computable segons nota informativa 1/2010 IGAE i fins Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2013

Devolució PIE 2009: Endeutament computable segons nota informativa 1/2010 IGAE i fins Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2013

Devolució PIE 2013: Endeutament computable segons nota informativa 1/2010 IGAE i fins Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2015

Endeutament

Ingressos corrents computables: ingressos sobre els que es calcularà el percentatge d’endeutament als efectes del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Ingressos impostos directes

Ingressos impostos indirectes

Taxes i altres ingressos

Ingressos transferències corrents

Ingressos patrimonials

Ingressos afectats operacions capital: Ingressos que tenen un destí determinat a despeses de capital

Ingressos afectats legalment: ingressos que tenen un destí determinat segons normativa

Ingressos no recurrents: Ingressos no computables a partir Llei 17/2012, de 27 de desembre, de pressupostos generals de l'Estat per a 2013

Index endeutament 31/12: total endeutament / ingressos corrents computables

Informació addicional

Última actualització May 29, 2018
Creat Oct 17, 2013
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.