Contaminació acústica

Contaminació_acústica.zip

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2015-02-12T09%3A50%3A27.703Z/contaminacio-acustica-e.zip

El mapa de sorolls de Girona recull els nivells de soroll ambiental produïts per diferents fonts de soroll en els diferents carrers de la ciutat, diferenciant els períodes de dia/vespre (de 7 a 23 hores) i el de nit (de 23 a 7 hores). Els mapes recullen el nivell sonor ambiental, mesurat en dB(A), obtingut mitjançant mesuraments in situ realitzats l’any 2005 i càlculs de models de predicció basats en la intensitat de circulació de vehicles. Població calculada a desembre de 2011.

Cartografia format Shape d'ESRI corresponent a la representació per trams de carrers de les mesures de contaminació acústica (línies). Arxiu comprimit Zip

Coordenades amb ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989)

Contingut:

  • FID: Codi identificador de l'entitat cartogràfica
  • Shape: Tipus d'entitat cartogràfica
  • TOTDIA:Estimació de soroll incident a la façana dels habitatges mesurat en dB(A) (decibels A). Període diurn (de 7h a 23h)
  • TOTNIT: Estimació de soroll incident a la façana dels habitatges mesurat en dB(A) (decibels A). Període nocturn (de 23h a 7h)
  • CODIAJUNT: Codi de carrer (segons nomenclàtor municipal)
  • MIN_NOM_CU: Nom del carrer (segons nomenclàtor municipal)
  • TIPUS: Tipus de via (segons nomenclàtor municipal)
  • Pob_2011: Població resident en el tram segons el Padró Municipal d’Habitants 2011

Informació addicional

Última actualització Nov 14, 2017
Creat Oct 01, 2013
Format ZIP
Llicència Condicions de reproducció.