Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
18/04/2014 - 15:26
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Comença la relació pel registre 2012/2556 i el finalitza 2012/3087.
Aprovació: 09/10/2013
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
OBJECTES EN CUSTODIA

Relació d'objectes perduts que es troben dipositats en les dependències de la Policia Municipal, corresponents a l'expedient número 2012001345.
Aprovació: 09/10/2013
Enllaç al B.O.P.
Termini: 07/05/2014
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes perduts que es troben dipositats en les dependències de la Policia Municipal, corresponents a l'expedient número 2013000090.
Aprovació: 09/10/2013
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP DE TRANSPORTS

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip de Transports.
Aprovació: 20/12/2013
Termini: 31/12/2014
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP D'OBRES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip d'Obres.
Aprovació: 20/12/2013
Termini: 31/12/2014
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA DE FUSTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Fusteria.
Aprovació: 20/12/2013
Termini: 31/12/2014
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de gestió dels residus municipals.
Aprovació: 18/11/2013
Termini: d'exposició de l'anunci 30 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA D'ENLLUMENAT I LAMPISTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Aprovació: 20/12/2013
Termini: 31/12/2014
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Manteniment de la Via Pública.
Aprovació: 20/12/2013
Termini: 31/12/2014
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE PINTURA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Pintura.
Aprovació: 20/12/2013
Termini: 31/12/2014
EDICTE DE VENDA PER ADJUDICACIÓ DIRECTA

Inici dels tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa, admetent-se ofertes que cobreixin el 50 per cent del tipus de subhasta en primera licitació, del bé propietat del deutor, la senyora MARIA DEL MAR BALLESTEROS HERRERA.
Aprovació: 18/12/2013
Termini: 28/05/2014
EDICTE DE VENDA PER ADJUDICACIÓ DIRECTA

Inici dels tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa, admetent-se ofertes que cobreixin el 50 per cent del tipus de subhasta en primera licitació, dels béns propietat del deutor, la senyora ENCARNACION HERRERA TORRES
Aprovació: 18/12/2013
Termini: 28/05/2014
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE SERRALLERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Serralleria.
Aprovació: 20/12/2013
Termini: 31/12/2014
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la brigada Taller de Reparació de Vehicles.
Aprovació: 20/12/2013
Termini: 31/12/2014
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb DURAN ARCAS, JAVIER i finalitza amb SANIGER CARRASCO, M. JOSÉ.
Aprovació: 13/12/2013
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
GIRONA KREAS

Convocatòria d'Ajuts a la creació artística Girona Kreas per a l 'any 2014, i les bases que la regeixen.
Aprovació: 11/02/2014
Termini: 14/03/2014
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Publicació text íntegre de l'Ordenança de gestió de residus municipals.
Aprovació: 17/02/2014
Termini: 20 dies, a partir del dia següent al de la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, es publica el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2013000478.
Aprovació: 11/02/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
LLISTA DE CANDIDATS A JURAT

Llista definitiva de candidats a jurat.
Aprovació: 20/02/2013
Termini: 22/02/2015
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Policia Municipal de Girona.
Aprovació: 08/11/2012
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb l'exp 2008011152 i finalitza amb l'exp 2007004779.
Aprovació: 24/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/04/2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Exp 2009002279
Aprovació: 27/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/04/2014
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a continuació, a la publicació de les dades relatives a la resolució dels recursos de reposició contra la taxa del servei de retirada i trasllat de vehicles al dipòsit municipal. Comença amb l'exp 0166012/0 i finalitza amb l'exp 0166227/0
Aprovació: 21/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 24/04/2014
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTEQUES

Llistes definitives per a la creació de la borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars de Biblioteques
Aprovació: 21/03/2014
Termini: 31/12/2014
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Comença amb l'exp 2014000817 i finalitza amb l'exp 2014000875.
Aprovació: 20/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 19/04/2014
RESULTATS DEFINITIUS PER AL PROCÉS SELECTIU DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A L'EQUIP D'OBRES

Resultats definitius per a la creació de la borsa de treball de Peons per a l'Equip d'Obres
Aprovació: 27/03/2014
Termini: 31/12/2014
BASES PROCES SELECTIU BORSA DE TREBALL DE PEONS PER LA BRIGADA DE JARDINERIA

Bases del procés selectiu per la creació de borsa de treball de peons per la brigada de jardineria i brigada de medi ambient
Aprovació: 24/03/2014
Termini: de presentació de sol.licituds fins el dia 11 d'abril de 2014.
PROJECTE D'APARCAMENT A FONTAJAU

Aprovar inicialment el projecte d'aparcament a Fontajau, entre el carrer Pont de la Barca i el carrer Amical Mauthausen. Exp. 2014003623.
Aprovació: 24/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 08/05/2014
MILLORA GUAL GERMANS SÀBAT

Aprovar inicialment el projecte de millora d'un gual inundable situat al Grup Germans Sàbat. Exp. 2014003734
Aprovació: 24/03/2014
Termini: Un mes, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP i Premsa local.
SANCIÓ URBANÍSTICA

Atès que s'ha intentat sense efecte la notificació a l'interessat de la resolució municipal que seguidament s'expressa. Licència urbanística núm. 20100791.
Aprovació: 06/02/2013
Termini: 20 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
SANCIÓ URBANÍSTICA

Atès que s'ha intentat sense efecte la notificació a l'interessat de la resolució municipal que seguidament s'expressa. Finca del cr Pedret 126.
Aprovació: 05/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/04/2014
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment el projecte de reforma de l'antiga biblioteca Salvador Allende, centre d'entitats de barri, Santa Eugènia. Exp.: 2014002776
Aprovació: 17/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona 26/03/2014
Termini: d'exposició 27/04/2014
REQUERIMENT PER INSALUBRITAT

Atès que no s'ha pogut notificar a l'empresa que es relaciona, es procedeix a la publicació del requeriment per a que prenguin les mesures necessàries per al control, neteja i manteniment en condicions de l'esmentada finca, per tal d'evitar problemes d'insalubritat i molèsties en general als seus veïns al cr Carme 255-257 Exp. 2014002333
Aprovació: 31/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 02/05/2014
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014002844.
Aprovació: 31/03/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb AMADOR CORTES, BALDOMERO i finalitza amb RUSTULLET PRAT, M. CARMEN.
Aprovació: 08/04/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb BOADA GELABERT, ANA ESTHER.
Aprovació: 08/04/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació mitjançant el present se cita als interessats/des per què COMPAREGUIN per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AGUADO TARIFA, DOLORES i finalitza amb TOURE COULIBALY, MOUSSA.
Aprovació: 02/04/2014
Termini: Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS BORSA AUXILIARS PRÀCTICS

Resultats definitius del procés selectiu per a la Borsa d'Auxiliars Pràctics
Aprovació: 09/04/2014
Termini: 31/12/2014
APROVACIÓ INICIAL

Acord d'aprovar inicialment el projecte de pista poliesportiva coberta al pati de l'Escola Migdia. Exp.:2014002777
Aprovació: 10/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona 26/03/2014
Termini: d'exposició 27/04/2014
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del Pla General d'Ordenació Urbanística núm. 58 alineació immoble núm. 148-150 del carrer Santa Eugènia. Exp. 2014002825
Aprovació: 11/03/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona 26/03/2014
Termini: d'exposició 27/04/2014
ACORD DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, l'acord de resolució del procediment administratiu per reclamació de danys al domini públic municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2013003066
Aprovació: 20/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 19/04/2014
CENTRE ACOLLIDA D'ANIMALS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la Sra. Lucrecia Bianchi, la comunicació sobre la recollida del gos (amb número de xip 724098100739152) de la seva propietat a la via pública, es procedeix seguidament a la publicació de la notificació supletòria.
Aprovació: 18/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 29/04/2014
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb BALTRONS ESCUREDO, FERRAN A i finalitza amb SAGRERA ARADILLA, ANNA.
Aprovació: 27/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/04/2014
EDICTE DE NOTIFICACIÓ A PAPELERA DEL TER

Edicte de notificació a Papelera del Ter, SA de resolució relativa a l'expedient núm. 2013015575.
Aprovació: 02/04/2014
Termini: 20 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
RESULTATS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A LA BRIGADA DE CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS

Resultats definitius per al procés selectiu de la Borsa de Treball de peons per a la Brigada de Control de Plagues i Animals
Aprovació: 08/04/2014
Termini: 31/12/2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuaciómitjançant el present se cita als interessats/des per què COMPAREGUIN per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AJM 1995 IMMOBLES S.L. i finalitza amb ZUÑIGA SIMON, LLUIS MIGUEL
Aprovació: 02/04/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BASES PROVISIÓ EN PROPIETAT SIS PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

Bases per a la provisió en propietat de sis places d'agents de la Policia Local
Aprovació: 14/04/2014
CADUCITAT CONCESSIO FUNERÀRIA

Declarar la caducitat de la concessió funerària de les 7 sepultures que s'indiquen. Comença amb PEDRO ASPARCH SUBIRANAS i finalitza amb JUAN ASPARCH SUBIRANAS.
Aprovació: 07/04/2014
Termini: 1 mes, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
LLISTAT ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA BORSA DE TREBALL DE LA BRIGADA DE JARDINERIA I BRIGADA DE MEDI AMBIENT

Llistat d'aspirants admesos i exclosos a la Borsa de Treball de peons per a la Brigada de Jardineria i Brigada de Medi Ambient
Aprovació: 16/04/2014
Termini: 30/04/2014
BAIXA PER CADUCITAT

Es declara la caducitat de la inscripció padronal de les persones que es relacionen i s'efectuarà la corresponent baixa padronal (Baixes per caducitat del fitxer 913). Comença la llista ABAD I TAPIA, MARIANA i la finalitza ZAMBRANO PAEZ, FEDERICO OTHON.
Aprovació: 28/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 28/04/2014
BAIXA PER CADUCITAT

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació referent a la baixa per caducitat en el Padró Municipal d'Habitants, es declara la caducitat de la inscripció padronal de les persones que es relacionen i s'efectuarà la corresponent baixa padronal. Comença amb ALVES BORGES, SIDNEY i finalitza amb ZGHINDOU, MENNANA.
Aprovació: 28/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 28/04/2014
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
APROVACIÓ DELS PADRONS FISCALS PER A L'EXERCICI 2014

Aprovar els padrons fiscals següents que corresponen a conceptes d'ingressos imposats, ordenats i fixats en les Ordenances Fiscals aprovades per l'Ajuntament per a l'exercici 2014:
Aprovació: 07/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona 26/04/2013
Termini: d'exposició 27/04/2014
EDICTE DE NOTIFICACIÓ A PAPELERA DEL TER

Edicte de notificació a Papelera del Ter, SA de resolució relativa a l'expedient núm. 2013015578.
Aprovació: 02/04/2014
Termini: 20 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES

Anunci del requeriment a titulars de vehicles situats al dipòsit municipal (03/14). Comença amb INMACULADA CATEURA NOGUE i finalitza amb MARIA DOLORES VILA SOLDEVILA.
Aprovació: 04/04/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
MATRÍCULA IAE 2014

APROVACIÓ I EXPOSICIÓ DE LA MATRÍCULA DE L'IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 2013 (quota municipal).
Aprovació: 07/04/2014
Termini: 20 dies hàbils, a partir de la publicació en el BOP.
MATRÍCULA IAE 2014

Exposició de la matrícula de l'Impost sobre Activitats Econòmiques 2014 (quotes provincial i nacional).
Aprovació: 07/04/2014
Termini: 20 dies hàbils, a partir de la publicació en el BOP.
DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES

Requerir als titulars registrals dels vehicles que es relacionen a continuació, perquè procedeixin a la seva retirada del dipòsit municipal. Comença la relació ABDELKADER MOKADDEM i la finalitza ANGEL LEONARDO HURTADO AGUINO.
Aprovació: 10/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 19/04/2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. DNI 40506566R.
Aprovació: 24/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/04/2014
BAIXA D'OFICI DEL PADRÓ D'HABITANTS

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amb KUHNER, MARKUS-ADOLF i finalitza amb ABDELMALKI, ALI.
Aprovació: 21/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 28/04/2014
APROVACIÓ PROJECTE

Edicte aprovació del projecte d'instal·lació complementària de passera per a la musealització del pati inferior al Centre Bonastruc ça Porta. Exp. 2014003556.
Aprovació: 24/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 05/05/2014
APROVACIÓ PROJECTE

Edicte aprovació de la documentació complementària al projecte de variant dins del nou pont del Ter d'una línea elèctrica de l'ADIF de 45kv. Exp. 2012008001.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: 30 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
REQUERIMENT MUNICIPAL

No s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2014003285.
Aprovació: 31/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 02/05/2014
RESULTATS DEL PRIMER EXERCICI PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'INSPCTOR/A DE LA POLICIA MUNICIPAL

Aspirants que han superat el primer exercici per a la provisió en propietat d'una plaça d'inspector/a de la Policia Municipal.
Aprovació: 11/04/2014
MODIFICACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES

Modificar la composició de les Comissions Informatives quedant integrades de la forma que segueix.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: Un mes, a comptar de l'endemà de la publicació en el B.O.P.
CADUCITAT DE LA LLICÈNCIA D'OBRES CLARIS, SA

Atès que s'ha intentat sense efecte la notificació a l'interessat de la caducitat que seguidament s'expressa, es procedeix a efectuar la publicaició de l'esmentada notificació. CLARIS, SA
Aprovació: 10/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 05/05/2014
BASES CONCURS ESPECIFIC DE MÈRITS ENCARREGAT DE TRASNPORTS

Bases per a l'assignació temporal de funcions i pel sistema de concurs específic de mèrits del lloc de treball d'encarregat de transports
Aprovació: 31/03/2014
Termini: presentació de sol.licituds 17 d'abril de 2014
BASES CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS ENCARREGAT DEL TALLER DE SERRALLERIA.

Bases per a l'assignació temporal de funcions i pel sistema de concurs específic de mèrits del lloc de treball d'encarregat del Taller de Serralleria.
Aprovació: 31/03/2014
Termini: presentació de sol.licituds 17 d'abril de 2014
BASES CONCURS ESPECÍFIC DE MÈRITS ENCARREGAT DE LA BRIGADA D'OBRES

Bases per a l'assignació temporal de funcions i pel sistema de concurs específic de mèrits del lloc de treball d'encarregat de la brigada d'obres.
Aprovació: 31/03/2014
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació l'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals d'aquest municipi,es procedeix seguidament a la seva publicació . Exp.2013014135.
Aprovació: 03/04/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuaciómitjançant el present se cita als interessats/des per què COMPAREGUIN per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AARAB, ABDELALI i finalitza amb ZAMBUDIO MUÑOZ,SUSANA.
Aprovació: 02/04/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BAIXA PADRÓ D'HABITANTS

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació, ja que es desconeix el domicili actual dels interessats, s'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació. Comença amb ABDELLATI , AHMED i finalitza amb ZAGHBI, FATIMA.
Aprovació: 28/03/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ

Edicte de proposta de resolució dictada en el procediment sancionador per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença amb l'exp 2013013786 i finalitza amb l'exp 2013015068.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ

Edicte resolució procediment sancionador per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença amb l'exp 2013013293 i finalitza amb l'exp 2013014026.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
PROCEDIMENT SANCIONADOR PER INFRACCIÓ

Edicte d'acord d'iniciació i proposta de resolució en el procediment sancionador per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença amb l'exp 2014000688 i finalitza amb l'exp 2014000656.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació als interesessats per ser notificats per compareixença. Comença la llista AAROUCH, MUSTAPHA i la finalitza ZHANHONG SPIN, SL.
Aprovació: 03/03/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Es publica l'expedient, atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona denunciada que es relaciona a continuació, en l'expedient sancionador d'infracció de l'Ordenança municipal protecció, control i tinença d'animals. Exp 2014000461
Aprovació: 31/03/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 02/05/2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació mitjançant el present se cita als interessats/des per què COMPAREGUIN per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb ARGELAGUET FORET,PEDRO i finalitza amb VIZUETE MENDOZA,EVARISTO HERNA.
Aprovació: 04/04/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació mitjançant el present se cita als interessats/des per què COMPAREGUIN per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb BAYONA PRATS, ENRIC i finalitza amb URIBE GATICA, LUGARDYS ESTER.
Aprovació: 04/04/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona