Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
11/02/2016 - 05:28
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
EDICTE REQUERIMENT

Requeriment de signatura original. Comença la relació amb el número d'expedient 0169624/0 i la finalitza el número 1128948.
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE RESOLUCIÓ GRUES

Resolucions de recursos contra la taxa de grua. Comença amb l'exp num 0169141/0 i finalitza amb l'exp num 0169412/0
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DESESTIMENT

Edicte notificació desistiments a titulars d'expedients sancionadors en matèria de trànsit. Comença amb l'exp 1119591 i finalitza amb l'exp 1119600
Aprovació: 13/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
BASES CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/A DELINEANT PER PRESTAR SERVEIS A LA BRIGADA DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a delineant per prestar serveis a la brigada de manteniment de la via pública, adscrita a l'àrea de Ciutadania.
Aprovació: 30/01/2015
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 18 de febrer de 2015
EDICTE ACORDS DE RESOLUCIÓ EXPEDIENTS 01/15

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones sancionades per infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona, i/o l'Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries de Girona i/o l'Ordenança municipal de Civilitat de Girona, es procedeix a la publicació de la identificació de les persones sancionades. Comença amb Badr Hamchouch i finalitza amb Eduardo Garcia Lanciego.
Aprovació: 20/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Notificació de sancioó de trànsit a dni 40368350s.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AHMED, SHAKIL i la finalitza TORNERO BRUGUE, DAVID.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT SANCIÓ DE TRÀNSIT

Requeriment a conductors de vehicles inicia la relació amb l'exp 1123695 i finalitza amb l'exp 1130784.
Aprovació: 12/12/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Anunci de citació als interessats per ser notificats per comparixença (86092 executiva padró). Comença amb AAROUCH, AHMED i finalitza amb ZURLETTI,ESTEFANIA MARI.
Aprovació: 23/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
Edicte de resolució d'expedients sancionadors

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució en els expedients d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V - es procedeix a efectuar les esmentades notificacions per mitjà d'aquest edicte. Comença amb l'exp num 2014011525 i finalitza amb l'exp num 2014015198.
Aprovació: 23/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
EDICTE DE NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR.

Davant la impossibilitat de practicar notificació a l'interessat o al seu representant, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin. Exp 2014010339
Aprovació: 30/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ EXPEDIENTS DE COMPROVACIÓ LIMTADA

Davant la impossibilitat de practicar notificació a l'interessat o al seu representant, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin EXP 2014002254.
Aprovació: 30/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014013122.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2014007171 i finalitza amb l'exp 2014011106.
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIONS PER COMPAREIXENÇA. Comença amb BALLO BARTHE, RAFAEL i finalitza amb LUIS FONT, AITOR.
Aprovació: 26/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
PLA DE MOBILITA URBANA DE GIRONA

Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Girona.
Aprovació: 15/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 20 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
EDICTE DE NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb BELLO MARTIN, M. FRANCISCA i finalitza amb SARGATAL ALCALA, JOSEP ANTONI.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació al BOP.
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014015969.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ANUNCI CITACIÓ PER SER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació, se cita als interessats, per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AGUADE CASADO, PERE i finalitza amb VILA PEDROSA,CONCEPCIO.
Aprovació: 14/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones que es relacionen a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi es procedeix seguidament a la publicació del nom de les persones requerides. Exp 2014009879.
Aprovació: 20/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
PROGRAMA VACANCES 2015

El contingut de la convocatòria i de les bases específiques per a l'any 2015 destinades a avantprojectes per a incloure activitats d'estiu en el marc del Programa de Vacances 2015. Exp 2015001322.
Aprovació: 30/01/2015
Termini: d'exposició: 25/02/2015
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones que es relacionen a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi, es procedeix seguidament a la publicació del nom de les persones requerides. Comença amb 2014013984 i finalitza amb 2014014773
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIONS PER COMPAREIXENÇA. Comença amb CLARIO HERRANZ, MARCEL i finalitza amb HERRERA TORRES, ENCARNACION
Aprovació: 27/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb ALILICH, MOUNIR i finalitza amb VALL GALLEN, OSCAR ALFONSO.
Aprovació: 27/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
NOTIFICACIO A PROPIETARIS DE GOSSOS

Notificació a propietaris de gossos inicia la relació Cabrera Aguilera, Manuel i la finalitza Vilaró Josep, Lluís Ma.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: 15 dies des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ANGELATS RAMIO, JOAQUIN i la finalitza GIL NIETO, FRANCISCA.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARIS DE GOSSOS

Requeriment a diferents propietaris de gossos inicia la relació Rosa Maria Perez Peral i la finalitza Ricardo Mauriz Caballero
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diversos deutors inicia la relació BERZOSA PEREZ, ALFONSO i la finalitza NOLASCO RUIZ, FELIPE.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a la sra. Cinta Vallespin Fusté
Aprovació: 26/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a propietari de gos de raça pastor alemany, de color marró-negre, femella, identificat amb número de xip 981098100680082.
Aprovació: 27/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 20 dies des de la seva publicaqció al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a la sra. BALLESTEROS HERRERA, ENCARNACION
Aprovació: 9/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a deutors inicia la relació A C D RACING PARTS SL i la finalitza ZUCINSKAS, EDGARAS.
Aprovació: 4/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació 385 MAGNIUM SL i la finalitza ZHAO, HANGOU.
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AALI EL MORABET, M HAMED i la finalitza ZAPATA JIMENEZ, JOHN JAIRO.
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb ALIPIO PEREIRA, OTELINDA i finalitza amb VIDAL MATO, ESTER.
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ A PROPIETARI DE GOS

Notificació a la sra. Maria Belén Pérez Neiro d'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovació: 26/09/2014
Termini: termini d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ABDI, NASREDDINE i la finalitza VLAICU, IONEL
Aprovació: 24/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ A DIFERENTS CONTRIBUENTS

Notificació a diferents contribuents inicia la relació AHSEN AHSEN, SAMIRA i la finalitza SANCHEZ AVENDAÑO, MIGUEL.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'expedició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DIFERENTS DEUTORS

requeriment a diferents deutors inicia la relació FELPUNT 2010 SL i la finalitza VILA MARTI,MARGARITA.
Aprovació: 7/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ACHAT REAL ESTATE SL i la finalitza VOGELE ANADON, JOSEP
Aprovació: 9/10/20114
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb LLAGOSNET GIRONA, SL i finalitza amb VIZUETE PONCE, DAVID
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
CITACIÓ PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuación mitjançant el present se cita als interessats/des per què COMPAREGUIN a l'oficina de Recaptació municipal per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments de liquidació que així mateix s'indiquen. Comença amb ABBA COSTA NIVEA i finalitza amb ZIANI EL MAMOUN.
Aprovació: 13/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
CITACIONS PER COMPAREIXENÇA

Se cita als interessats o els seus representants per tal que compareguin per ser notificats dels requeriments fets en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament presentades. RS 2014030401
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ANUNCI CITACIÓ PER SER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació, se cita als interessats, per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AMADOR HEREDIA, JOSE i finalitza amb VALENCIA CERDA,RICARDO FRANCI.
Aprovació: 14/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE NOTIFICACIONS D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb CAMPS VIDAL, ENRIC i finalitza amb SALLES HERAS, ANNA MARIA.
Aprovació: 21/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
EDICTE PROPOSTES RESOLUCIÓ EXPEDIENTS 01/15

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación per d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona i/o l'Ordenança de publicitat i instal·acions publicitàries de Girona,i/o l'Ordenança municipal de Civilitat de Girona, es procedeix a la publicació de la identificació de les persones denunciades. Comença amb J. Carmelo Hinchado Rguez. i finalitza amb José Manuel Torres Álvarez.
Aprovació: 20/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el bop
REQUERIMENT A DEUTORS

Anunci de citació als interessats per ser notificats per compareixença (88101 Liquidacions). Comença amb ALONSO MENDEZ, OSCAR i finalitza amb VELASCO GARCIA, CARLOS.
Aprovació: 23/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014015969.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació l'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals d'aquest municipi, es procedeix seguidament a la publicació del nom de la persona requerida. Exp 2014013418.
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ACORD D'INCOACIÓ I PROPOSTA RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2014013016 i finalitza amb l'exp 2014014476..
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona