Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
27/11/2014 - 00:03
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Comença la relació pel registre 2012/2556 i el finalitza 2012/3087.
Aprovació: 09/10/2013
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de gestió dels residus municipals.
Aprovació: 18/11/2013
Termini: d'exposició de l'anunci 30 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb DURAN ARCAS, JAVIER i finalitza amb SANIGER CARRASCO, M. JOSÉ.
Aprovació: 13/12/2013
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Publicació text íntegre de l'Ordenança de gestió de residus municipals.
Aprovació: 17/02/2014
Termini: 20 dies, a partir del dia següent al de la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, es publica el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2013000478.
Aprovació: 11/02/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
LLISTA DE CANDIDATS A JURAT

Llista definitiva de candidats a jurat.
Aprovació: 20/02/2013
Termini: 22/02/2015
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Policia Municipal de Girona.
Aprovació: 08/11/2012
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase 1. Exp 2014009174.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutor inicia la relació ABARCA MORENO, ISRAEL i la finalitza XU, GUANGQI.
Aprovació: 25/9/2014
Termini: d'exposició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT SANCIONS DE TRÀNSIT

Requeriment a conductors de vehicles inicia la relació 1110284 nif. 38046266B i la finalitza 1120094 nif. A08887028
Aprovació: 4/09/2014
Termini: d'exposició 10 des de la publicació de l'anunci al BOP
BAIXÀ DEL PADRÓ D'HABITANTS

iNIC D'expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a diferents persones, inicia la relació JOSUE SANCHEZ DELGADO i la finalitza F.EM.
Aprovació: 23/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A TITULARS DE VEHICLES

Requeriment a titulars de vehicles inicia la relació MARIA JESUS REINA VELASCO i la finalitza ABDERRAZAK ALBOUKRI.
Aprovació: 16/09/2014
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014002844.
Aprovació: 31/03/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb AMADOR CORTES, BALDOMERO i finalitza amb RUSTULLET PRAT, M. CARMEN.
Aprovació: 26/05/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
APROVACIÓ INICIAL NOU REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN

Aprovació inicial d'un nou Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona, d'acord amb el que disposa l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, conforme al text que s'adjunta com a document annex obrant a l'expedient. Exp.: 2014003030.
Aprovació: 04/04/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/05/2014
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment el projecte de soterrament de contenidors a l'inici del Carrer Sant Daniel, sector dels Jardins del Doctor Figueras. Exp.:2014009884
Aprovació: 08/09/2014
Publicació en premsa: Diari de Girona 17/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS SANCIONADORS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció i els preceptes infringits. Comença amb l'exp 2014006721 i finalitza amb l'exp 2014008572.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites ( t.238-239-242/2). Comença amb GALLARDO MARIN, ORLANDO CRISTIAN i finalitza amb SANCHEZ LIRIANO, ANTOLINA.
Aprovació: 18/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció, els preceptes infringits i la data del Decret. Comença amb l'exp 2014003340 i finalitza amb l'exp 2014007176.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, a partir del dia següent a la publicació en el BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedix a la seva publicació. Comença amb l'exp 2014008581 i finalitza amb l'exp 2014008577.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
BAIXA PADRONAL

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació referent a la baixa per caducitat en el Padró Municipal d'Habitants, ja que es desconeix el domicili actual dels interessats, es declara la caducitat de la inscripció padronal de les persones que es relacionen i s'efectuarà la corresponent baixa padronal. Comença amb ABESLAMIDZE, TYMUR i finalitza amb SISSOKO, MAHAMET.
Aprovació: 18/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica de la Clínica Quirúrgica Onyar. Exp 2014002795
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT PER INFRACCIÓ D'ORDENANÇA MUNICIPAL

Notificació al sr. José Danilo García d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Aprovació: 1/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Notificació d'expedient sancionador al sr. Eduard Robert Bogdan per infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Aprovació: 2/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ BAIXA DEL PADRÓ D'HABITANTS

Notificació de baixa del Padró d'Habitants inicia la relació JOSE VILARDELL ARNAUS i la finalitza I.O.EA.
Aprovació: 2/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
BASES CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A DE GESTIÓ PER LA UMAT

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de gestió per prestar serveis a la Unitat d'Anàlisi Territorial (UMAT) de l'àrea de Promoció i Ocupació.
Aprovació: 14/11/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 3 de desembre de 2014
NOTIFICACIO INICI EXP IIVTNU 08092014

La Inspecció de tributs municipal ha tramitat expedients de comprovació limitada per la regularització de l'impost que s'indicarà, havent-se emès Decret d'inici d'expedient i proposta de liquidació, segons el previst a la Llei general tributària, que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb JOAN FERRER DALGA i finalitza amb ANGEL SIMON CABALLERO.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS PENDENTS REGULARITZACIO

Davant la impossibilitat de practicar notificació als interessats o als seus representants, per causes no imputables a l'administració i havent-se intentat dues vegades, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin. Comença amb M.CARMEN TARRES GIMFERRER i finalitza amb WENDY CAROLINA SANDOVAL GOMEZ.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a la publicació de les dades relatives a aquests documents. Exp 2014007640
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
PLA D'ACTUACIONS PER A EMERGÈNCIES.

El Ple de la corporació va aprobar provisionalment el Pla d'Actuació Municipal per a emergències radiològiques, aeronàutiques, accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Exp 2013008174
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 30 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Requeriment per infraccions de trànsit inicia la relació nif 47933134A i la finalitza 09277988H.
Aprovació: 08/07/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Notificació de sancioó de trànsit a dni 40368350s.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AHMED, SHAKIL i la finalitza TORNERO BRUGUE, DAVID.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
BASES PROCES SELECTIU CREACIO BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS

Bases del procés selectiu per a la creació de la borsa de treball de treballadors/es socials.
Aprovació: 31/10/2014
Termini: presentacio de sol.licituds fins el dia 18 de novembre de 2014
BASES PROCÉS SELECTIU BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A L'EQUIP D'OBRES

Bases del procés selectiu per a la creació de borsa de treball de peons per a l'equip d'obres
Aprovació: 31/10/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 18 de novembre de 2014
BASES PROCES SELECTIU BORSA DE TREBALL DE PEONS PER AL TALLER DE PINTURA

Bases del procés selectiu per la creació de borsa de treball de peons per al taller de pintura
Aprovació: 31/10/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 14 de novembre de 2014
BASES CONTRACTACIÓ TÈCNIC/A DE PLANIFICACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE PROJECTES, SUPEDITAT A L'ATORGAMENT D'UNA SUBVENCIÓ DESTINADA AL PROGRAMA DE TREBALL ALS BARRIS 2014

Bases del procediment de selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de planificació, control i gestió de projectes, supeditat a l'atorgament d'una subvenció destinada al programa de treball als barris 2014
Aprovació: 07/11/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 21 de novembre de 2014
RELACIO DE PERSONES ADMESES I EXCLOSOS PROCES SELECTIU COORDINADOR/A DEL PROJECTE TRANSFRONTERER NATUR'ACC EFA 286/13

Relació d'aspirants admesos i exclosos i data de les proves del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a coordinador/a del projecte transfronterer natur'acc EFA 286/13
Aprovació: 20/11/2014
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de lavabos públics a la Plaça Pere Calders. Exp 2014007267.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REGLAMENT LA SOPA

Reglament de règim intern del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa.
Aprovació: 24/07/2014
Termini: 30 dies, des del dia següent a la publicació.
VENDA PROINDIVÍS SECTOR PARADOR GÜELL

Plec de Condicions econòmiques i administratives, i tècniques i facultatives, reguladores del concurs que han de regir la venda d'un proindivís de 11'27% d'una finca situada a l'àmbit del sector Parador del Güell d'acord amb la reparcel·lació aprovada definitivament per acord plenari de 9 de novembre de 2004.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP
MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'EXERCICI 2013

Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2013
Aprovació: 13/06/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Termini: 31/12/2014
NOTIFICACIO A PROPIETARIS DE GOSSOS

Notificació a propietaris de gossos inicia la relació Cabrera Aguilera, Manuel i la finalitza Vilaró Josep, Lluís Ma.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: 15 dies des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ANGELATS RAMIO, JOAQUIN i la finalitza GIL NIETO, FRANCISCA.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
RELACIO DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES A LA BORSA DE TREBALL DE TREBALLADORS/ES SOCIALS

Relació de persones admeses i excloses i data de començament de les proves del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball de treballadors/es socials.
Aprovació: 21/11/2014
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT A LA CREACIÓ D'EMPRESES I A LA CONSOLIDACIÓ I PROMOCIÓ EMPRESARIAL

Aspirants admesos i exclosos al procés selectiu d'un/a Tècnic/a d'assessorament a la creació d'empreses i a la consolidació i promoció empresarial (Programa de Treball als Barris 2014).
Aprovació: 26/11/2014
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A DE PLANIFICACIÓ, CONTROL I GESTIÓ DE PROJECTES

Aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la contractació d'un/a Tècnic/a de Planificació, Control i Gestió de projectes (Programa de Treball als Barris).
Aprovació: 26/11/2014
APROVACIÓ PROJECTE

Edicte aprovació de la documentació complementària al projecte de variant dins del nou pont del Ter d'una línea elèctrica de l'ADIF de 45kv. Exp. 2012008001.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: 30 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
REQUERIMENT A PROPIETARIS DE GOSSOS

Requeriment a diferents propietaris de gossos inicia la relació Rosa Maria Perez Peral i la finalitza Ricardo Mauriz Caballero
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
BASES PROCEDIMENT SELECTIU CONTRACTACIÓ D'UN COORDINADOR/A DEL PROJECTE TRANSFRONTERER NATUR'ACC EFA

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà per a prestar serveis com a coordinador/a del projecte transfronterer natur'acc efa 286/13 en el marc del programa operatiu de cooperació territorial Espanya-França-andorra (POCTEFA) 2007-2013
Aprovació: 24/10/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: presentacio de sol.licituds fins el dia 14 de novembre de 2014
BASES CONTRACTACIÓ TECNIC/A SUPERIOR PER LA SECCIÓ DE SALUT PÚBLICA I QUALITAT AMBIENTAL

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a superior per prestar serveis a la secció de Salut Pública i Qualitat Ambiental, de l'àrea de Ciutadania.
Aprovació: 07/11/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 25 de novembre de 2014
BASES CONTRACTACIÓ LABORAL D'UN TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ, INFERMER/A, PER LA SECCIÓ DE SALUT PÚBLICA I QUALITAT AMBIENTAL.

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà, infermer/a per prestar serveis a la secció de Salut Pública i Qualitat Ambiental de l'àrea de Ciutadania.
Aprovació: 07/11/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 25 de novembre de 2014
BASES CONTRACTACIÓ TÈCNIC/A D'ASSESSORAMENT A LA CREACIÓ D'EMPRESES I A LA CONSOLIDACIÓ I PROMOCIÓ EMPRESARIAL

Bases del procediment de selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a d'assessorament a la creació d'empreses i a la consolidació i promoció empresarial, supeditat a l'atorgament d'una subvenció destinada al programa treball als barris 2014.
Aprovació: 07/11/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 21 de novembre de 2014
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diversos deutors inicia la relació BERZOSA PEREZ, ALFONSO i la finalitza NOLASCO RUIZ, FELIPE.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a la sra. Cinta Vallespin Fusté
Aprovació: 26/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE L'ESTAT A GIRONA

Aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'entorn de la Biblioteca Pública de l'Estat a Girona, sector B.
Aprovació: 19/09/2014
Termini: termini d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP i a la premsa local
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Exp 2013008779.
Aprovació: 23/04/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 03/12/2014
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amb ALESSIO, VERONICA i finalitza amb VIGNE, AUDREY ANNE.
Aprovació: 17/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014007403.
Aprovació: 18/07/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació al BOP
NOTIFICACIÓ A PROPIETARI DE GOS

Notificació a la sra. Maria Belén Pérez Neiro d'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovació: 26/09/2014
Termini: termini d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
AJUTS A ENTITATS ESPORTIVES - ACTIVITAT ORDINÀRIA 2014-2015.

Convocatòria per a la sol·licitud d'ajuts per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives, temporada 2014-2015
Aprovació: 3/10/2014
Termini: per a la presentació de sol·licituds 20/10/2014
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ABDI, NASREDDINE i la finalitza VLAICU, IONEL
Aprovació: 24/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ A DIFERENTS CONTRIBUENTS

Notificació a diferents contribuents inicia la relació AHSEN AHSEN, SAMIRA i la finalitza SANCHEZ AVENDAÑO, MIGUEL.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'expedició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DIFERENTS DEUTORS

requeriment a diferents deutors inicia la relació FELPUNT 2010 SL i la finalitza VILA MARTI,MARGARITA.
Aprovació: 7/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ACHAT REAL ESTATE SL i la finalitza VOGELE ANADON, JOSEP
Aprovació: 9/10/20114
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS A LA BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A L'EQUIP D'OBRES

Relació d'aspirants admesos i exclosos a la Borsa de Treball de la categoria professional de Peons per a l'Equip d'Obres
Aprovació: 20/11/2014
ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS A LA BORSA DE TREBALL DE PEONS PER AL TALLER DE PINTURA

Relació d'aspirants admesos i exclosos a la Borsa de Treball de la categoria professional de Peons per al Taller de Pintura
Aprovació: 20/11/2014

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona