Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
19/12/2014 - 14:45
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
LLISTA DE CANDIDATS A JURAT

Llista definitiva de candidats a jurat.
Aprovació: 20/02/2013
Termini: 22/02/2015
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase 1. Exp 2014009174.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutor inicia la relació ABARCA MORENO, ISRAEL i la finalitza XU, GUANGQI.
Aprovació: 25/9/2014
Termini: d'exposició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT SANCIONS DE TRÀNSIT

Requeriment a conductors de vehicles inicia la relació 1110284 nif. 38046266B i la finalitza 1120094 nif. A08887028
Aprovació: 4/09/2014
Termini: d'exposició 10 des de la publicació de l'anunci al BOP
BAIXÀ DEL PADRÓ D'HABITANTS

iNIC D'expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a diferents persones, inicia la relació JOSUE SANCHEZ DELGADO i la finalitza F.EM.
Aprovació: 23/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A TITULARS DE VEHICLES

Requeriment a titulars de vehicles inicia la relació MARIA JESUS REINA VELASCO i la finalitza ABDERRAZAK ALBOUKRI.
Aprovació: 16/09/2014
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment el projecte de soterrament de contenidors a l'inici del Carrer Sant Daniel, sector dels Jardins del Doctor Figueras. Exp.:2014009884
Aprovació: 08/09/2014
Publicació en premsa: Diari de Girona 17/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS SANCIONADORS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció i els preceptes infringits. Comença amb l'exp 2014006721 i finalitza amb l'exp 2014008572.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció, els preceptes infringits i la data del Decret. Comença amb l'exp 2014003340 i finalitza amb l'exp 2014007176.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, a partir del dia següent a la publicació en el BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedix a la seva publicació. Comença amb l'exp 2014008581 i finalitza amb l'exp 2014008577.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
BAIXA PADRONAL

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació referent a la baixa per caducitat en el Padró Municipal d'Habitants, ja que es desconeix el domicili actual dels interessats, es declara la caducitat de la inscripció padronal de les persones que es relacionen i s'efectuarà la corresponent baixa padronal. Comença amb ABESLAMIDZE, TYMUR i finalitza amb SISSOKO, MAHAMET.
Aprovació: 18/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica de la Clínica Quirúrgica Onyar. Exp 2014002795
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT PER INFRACCIÓ D'ORDENANÇA MUNICIPAL

Notificació al sr. José Danilo García d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Aprovació: 1/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Notificació d'expedient sancionador al sr. Eduard Robert Bogdan per infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Aprovació: 2/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ BAIXA DEL PADRÓ D'HABITANTS

Notificació de baixa del Padró d'Habitants inicia la relació JOSE VILARDELL ARNAUS i la finalitza I.O.EA.
Aprovació: 2/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIO INICI EXP IIVTNU 08092014

La Inspecció de tributs municipal ha tramitat expedients de comprovació limitada per la regularització de l'impost que s'indicarà, havent-se emès Decret d'inici d'expedient i proposta de liquidació, segons el previst a la Llei general tributària, que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb JOAN FERRER DALGA i finalitza amb ANGEL SIMON CABALLERO.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS PENDENTS REGULARITZACIO

Davant la impossibilitat de practicar notificació als interessats o als seus representants, per causes no imputables a l'administració i havent-se intentat dues vegades, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin. Comença amb M.CARMEN TARRES GIMFERRER i finalitza amb WENDY CAROLINA SANDOVAL GOMEZ.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a la publicació de les dades relatives a aquests documents. Exp 2014007640
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQERIMENT PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS

Requeriment a la senyora Maria Judith Garcia Albareda per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovació: 02/12/2014
Termini: 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a la sra. HERRERA TORRES, ENCARNACION
Aprovació: 9/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment al sr. LORENZO FELIP, JAIME
Aprovació: 4/12/2014
Termini: d'exposició 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
RESULTATS DEFINITIUS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR PER PRESTAR SERVEIS A LA SECCIÓ DE SALUT DE L'ÀREA DE CIUTADANIA

Resultats definitius del procés selectiu per a la contractació d'un/a tècnic/a superior a la Secció de Salut
Aprovació: 17/12/2014
PLA D'ACTUACIONS PER A EMERGÈNCIES.

El Ple de la corporació va aprobar provisionalment el Pla d'Actuació Municipal per a emergències radiològiques, aeronàutiques, accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Exp 2013008174
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 30 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Notificació de sancioó de trànsit a dni 40368350s.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AHMED, SHAKIL i la finalitza TORNERO BRUGUE, DAVID.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
RESULTATS DEFINITIUS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A TÈCNIC/A DE GRAU MITJÀ INFERMER/A A LA SECCIÓ DE SALUT DE L'ÀREA DE CIUTADANIA

Resultats definitius del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà infermer/a a la secció de salut de l'Àrea de Ciutadania
Aprovació: 17/12/2014
PLA DE MOBILITA URBANA DE GIRONA

Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Girona.
Aprovació: 15/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 20 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de lavabos públics a la Plaça Pere Calders. Exp 2014007267.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
VENDA PROINDIVÍS SECTOR PARADOR GÜELL

Plec de Condicions econòmiques i administratives, i tècniques i facultatives, reguladores del concurs que han de regir la venda d'un proindivís de 11'27% d'una finca situada a l'àmbit del sector Parador del Güell d'acord amb la reparcel·lació aprovada definitivament per acord plenari de 9 de novembre de 2004.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP
MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'EXERCICI 2013

Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2013
Aprovació: 13/06/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Termini: 31/12/2014
NOTIFICACIO A PROPIETARIS DE GOSSOS

Notificació a propietaris de gossos inicia la relació Cabrera Aguilera, Manuel i la finalitza Vilaró Josep, Lluís Ma.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: 15 dies des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ANGELATS RAMIO, JOAQUIN i la finalitza GIL NIETO, FRANCISCA.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARIS DE GOSSOS

Requeriment a diferents propietaris de gossos inicia la relació Rosa Maria Perez Peral i la finalitza Ricardo Mauriz Caballero
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diversos deutors inicia la relació BERZOSA PEREZ, ALFONSO i la finalitza NOLASCO RUIZ, FELIPE.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a la sra. Cinta Vallespin Fusté
Aprovació: 26/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a propietari de gos de raça pastor alemany, de color marró-negre, femella, identificat amb número de xip 981098100680082.
Aprovació: 27/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 20 dies des de la seva publicaqció al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a la sra. BALLESTEROS HERRERA, ENCARNACION
Aprovació: 9/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a deutors inicia la relació A C D RACING PARTS SL i la finalitza ZUCINSKAS, EDGARAS.
Aprovació: 4/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació 385 MAGNIUM SL i la finalitza ZHAO, HANGOU.
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AALI EL MORABET, M HAMED i la finalitza ZAPATA JIMENEZ, JOHN JAIRO.
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ A PROPIETARI DE GOS

Notificació a la sra. Maria Belén Pérez Neiro d'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovació: 26/09/2014
Termini: termini d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ABDI, NASREDDINE i la finalitza VLAICU, IONEL
Aprovació: 24/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ A DIFERENTS CONTRIBUENTS

Notificació a diferents contribuents inicia la relació AHSEN AHSEN, SAMIRA i la finalitza SANCHEZ AVENDAÑO, MIGUEL.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'expedició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DIFERENTS DEUTORS

requeriment a diferents deutors inicia la relació FELPUNT 2010 SL i la finalitza VILA MARTI,MARGARITA.
Aprovació: 7/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ACHAT REAL ESTATE SL i la finalitza VOGELE ANADON, JOSEP
Aprovació: 9/10/20114
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS

Inici d'expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a diferents persones inicia la relació
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE PEONS PER AL TALLER DE PINTURA

Resultats definitius de la Borsa de Peons per al Taller de Pintura
Aprovació: 17/12/2014

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona