Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
02/03/2015 - 20:00
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
LLISTAT NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ EXTINCIÓ LLOGUER JUST 2014.

Llistat de notificació de les resolucions d'extinció del dret a la percepció de prestacions per al pagament del lloguer. Convocatòria 2014 REF: LLNEXT/LR ; D/002-2014
Aprovació: 29/01/2015
Termini: d'exposició 02/04/2015
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
EDICTE REQUERIMENT

Requeriment de signatura original. Comença la relació amb el número d'expedient 0169624/0 i la finalitza el número 1128948.
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE RESOLUCIÓ GRUES

Resolucions de recursos contra la taxa de grua. Comença amb l'exp num 0169141/0 i finalitza amb l'exp num 0169412/0
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DESESTIMENT

Edicte notificació desistiments a titulars d'expedients sancionadors en matèria de trànsit. Comença amb l'exp 1119591 i finalitza amb l'exp 1119600
Aprovació: 13/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
BASES CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/A DELINEANT PER PRESTAR SERVEIS A LA BRIGADA DE MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a delineant per prestar serveis a la brigada de manteniment de la via pública, adscrita a l'àrea de Ciutadania.
Aprovació: 30/01/2015
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 18 de febrer de 2015
EDICTE ACORDS DE RESOLUCIÓ EXPEDIENTS 01/15

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones sancionades per infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona, i/o l'Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries de Girona i/o l'Ordenança municipal de Civilitat de Girona, es procedeix a la publicació de la identificació de les persones sancionades. Comença amb Badr Hamchouch i finalitza amb Eduardo Garcia Lanciego.
Aprovació: 20/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Notificació de sancioó de trànsit a dni 40368350s.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AHMED, SHAKIL i la finalitza TORNERO BRUGUE, DAVID.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT SANCIÓ DE TRÀNSIT

Requeriment a conductors de vehicles inicia la relació amb l'exp 1123695 i finalitza amb l'exp 1130784.
Aprovació: 12/12/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Anunci de citació als interessats per ser notificats per comparixença (86092 executiva padró). Comença amb AAROUCH, AHMED i finalitza amb ZURLETTI,ESTEFANIA MARI.
Aprovació: 23/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
Edicte de resolució d'expedients sancionadors

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució en els expedients d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V - es procedeix a efectuar les esmentades notificacions per mitjà d'aquest edicte. Comença amb l'exp num 2014011525 i finalitza amb l'exp num 2014015198.
Aprovació: 23/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
LLISTAT RESOLUCIÓ EXTINCIÓ PRESTACIONS PAGAMENTAL LLOGUER

Llistat de notificació de les resolucions d'extinció del dret a la percepció de prestacions permanents per al pagment del lloguer. Convocatòria 2014 REF LLNETX/LJ ; E/002-2014
Aprovació: 29/01/2014
Termini: d'exposició 02/04/2015
EDICTE DE NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIO EXPEDIENT SANCIONADOR.

Davant la impossibilitat de practicar notificació a l'interessat o al seu representant, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin. Exp 2014010339
Aprovació: 30/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE NOTIFICACIÓ DE RESOLUCIÓ EXPEDIENTS DE COMPROVACIÓ LIMTADA

Davant la impossibilitat de practicar notificació a l'interessat o al seu representant, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin EXP 2014002254.
Aprovació: 30/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014013122.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2014007171 i finalitza amb l'exp 2014011106.
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIONS PER COMPAREIXENÇA. Comença amb BALLO BARTHE, RAFAEL i finalitza amb LUIS FONT, AITOR.
Aprovació: 26/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
PLA DE MOBILITA URBANA DE GIRONA

Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Girona.
Aprovació: 15/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 20 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
EDICTE DE NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb BELLO MARTIN, M. FRANCISCA i finalitza amb SARGATAL ALCALA, JOSEP ANTONI.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació al BOP.
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014015969.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ANUNCI CITACIÓ PER SER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació, se cita als interessats, per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AGUADE CASADO, PERE i finalitza amb VILA PEDROSA,CONCEPCIO.
Aprovació: 14/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones que es relacionen a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi es procedeix seguidament a la publicació del nom de les persones requerides. Exp 2014009879.
Aprovació: 20/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial de la Vall de Sant Daniel fitxa núm. 34 del catàleg de protecció "Can Lliure". Exp 2014010581
Aprovació: 12/01/2015
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: DIARI DE GIRONA 04/02/2015
Termini: d'exposició 04/03/2015
PROGRAMA VACANCES 2015

El contingut de la convocatòria i de les bases específiques per a l'any 2015 destinades a avantprojectes per a incloure activitats d'estiu en el marc del Programa de Vacances 2015. Exp 2015001322.
Aprovació: 30/01/2015
Termini: d'exposició: 25/02/2015
OFICINA MUNICIPAL D'HABITATGE

Llistat de Notificació de les resolucions de denegació de prestacions per al pagament del lloguer Convocatoria 2014 (D/001-2014) Ref LRD/LN (MP)
Aprovació: 02/02/2015
Termini: d'exposició: 03/04/2015
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones que es relacionen a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi, es procedeix seguidament a la publicació del nom de les persones requerides. Comença amb 2014013984 i finalitza amb 2014014773
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIONS PER COMPAREIXENÇA. Comença amb CLARIO HERRANZ, MARCEL i finalitza amb HERRERA TORRES, ENCARNACION
Aprovació: 27/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb ALILICH, MOUNIR i finalitza amb VALL GALLEN, OSCAR ALFONSO.
Aprovació: 27/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
NOTIFICACIO A PROPIETARIS DE GOSSOS

Notificació a propietaris de gossos inicia la relació Cabrera Aguilera, Manuel i la finalitza Vilaró Josep, Lluís Ma.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: 15 dies des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ANGELATS RAMIO, JOAQUIN i la finalitza GIL NIETO, FRANCISCA.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARIS DE GOSSOS

Requeriment a diferents propietaris de gossos inicia la relació Rosa Maria Perez Peral i la finalitza Ricardo Mauriz Caballero
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diversos deutors inicia la relació BERZOSA PEREZ, ALFONSO i la finalitza NOLASCO RUIZ, FELIPE.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a la sra. Cinta Vallespin Fusté
Aprovació: 26/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a propietari de gos de raça pastor alemany, de color marró-negre, femella, identificat amb número de xip 981098100680082.
Aprovació: 27/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 20 dies des de la seva publicaqció al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a la sra. BALLESTEROS HERRERA, ENCARNACION
Aprovació: 9/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a deutors inicia la relació A C D RACING PARTS SL i la finalitza ZUCINSKAS, EDGARAS.
Aprovació: 4/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació 385 MAGNIUM SL i la finalitza ZHAO, HANGOU.
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AALI EL MORABET, M HAMED i la finalitza ZAPATA JIMENEZ, JOHN JAIRO.
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb ALIPIO PEREIRA, OTELINDA i finalitza amb VIDAL MATO, ESTER.
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ A PROPIETARI DE GOS

Notificació a la sra. Maria Belén Pérez Neiro d'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovació: 26/09/2014
Termini: termini d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ABDI, NASREDDINE i la finalitza VLAICU, IONEL
Aprovació: 24/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ A DIFERENTS CONTRIBUENTS

Notificació a diferents contribuents inicia la relació AHSEN AHSEN, SAMIRA i la finalitza SANCHEZ AVENDAÑO, MIGUEL.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'expedició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DIFERENTS DEUTORS

requeriment a diferents deutors inicia la relació FELPUNT 2010 SL i la finalitza VILA MARTI,MARGARITA.
Aprovació: 7/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ACHAT REAL ESTATE SL i la finalitza VOGELE ANADON, JOSEP
Aprovació: 9/10/20114
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb LLAGOSNET GIRONA, SL i finalitza amb VIZUETE PONCE, DAVID
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
CITACIÓ PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuación mitjançant el present se cita als interessats/des per què COMPAREGUIN a l'oficina de Recaptació municipal per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments de liquidació que així mateix s'indiquen. Comença amb ABBA COSTA NIVEA i finalitza amb ZIANI EL MAMOUN.
Aprovació: 13/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
CITACIONS PER COMPAREIXENÇA

Se cita als interessats o els seus representants per tal que compareguin per ser notificats dels requeriments fets en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament presentades. RS 2014030401
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ANUNCI CITACIÓ PER SER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació, se cita als interessats, per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AMADOR HEREDIA, JOSE i finalitza amb VALENCIA CERDA,RICARDO FRANCI.
Aprovació: 14/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE NOTIFICACIONS D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb CAMPS VIDAL, ENRIC i finalitza amb SALLES HERAS, ANNA MARIA.
Aprovació: 21/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
EDICTE PROPOSTES RESOLUCIÓ EXPEDIENTS 01/15

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación per d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona i/o l'Ordenança de publicitat i instal·acions publicitàries de Girona,i/o l'Ordenança municipal de Civilitat de Girona, es procedeix a la publicació de la identificació de les persones denunciades. Comença amb J. Carmelo Hinchado Rguez. i finalitza amb José Manuel Torres Álvarez.
Aprovació: 20/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el bop
REQUERIMENT A DEUTORS

Anunci de citació als interessats per ser notificats per compareixença (88101 Liquidacions). Comença amb ALONSO MENDEZ, OSCAR i finalitza amb VELASCO GARCIA, CARLOS.
Aprovació: 23/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014015969.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació l'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals d'aquest municipi, es procedeix seguidament a la publicació del nom de la persona requerida. Exp 2014013418.
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ACORD D'INCOACIÓ I PROPOSTA RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2014013016 i finalitza amb l'exp 2014014476..
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
OBJECTES PERDUTS

Es fa públic que resta exposat en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Girona, la relació d'objectes perduts que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal (C/ Bernat Bacià 4), corresponents al primer semestre de 2014 Exp 2014000468.
Aprovació: 23/12/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 04/08/2015
BASES CREACIO BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A L'EQUIP D'ENLLUMENAT I LAMPISTERIA

Bases del procés selectiu per la creació de borsa de treball de peons per a l'equip d'enllumenat i lampisteria
Aprovació: 06/02/2015
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 20 de febrer de 2015

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona