Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
31/01/2015 - 04:58
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
LLISTA DE CANDIDATS A JURAT

Llista definitiva de candidats a jurat.
Aprovació: 20/02/2013
Termini: 22/02/2015
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase 1. Exp 2014009174.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutor inicia la relació ABARCA MORENO, ISRAEL i la finalitza XU, GUANGQI.
Aprovació: 25/9/2014
Termini: d'exposició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT SANCIONS DE TRÀNSIT

Requeriment a conductors de vehicles inicia la relació 1110284 nif. 38046266B i la finalitza 1120094 nif. A08887028
Aprovació: 4/09/2014
Termini: d'exposició 10 des de la publicació de l'anunci al BOP
BAIXÀ DEL PADRÓ D'HABITANTS

iNIC D'expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a diferents persones, inicia la relació JOSUE SANCHEZ DELGADO i la finalitza F.EM.
Aprovació: 23/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A TITULARS DE VEHICLES

Requeriment a titulars de vehicles inicia la relació MARIA JESUS REINA VELASCO i la finalitza ABDERRAZAK ALBOUKRI.
Aprovació: 16/09/2014
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment el projecte de soterrament de contenidors a l'inici del Carrer Sant Daniel, sector dels Jardins del Doctor Figueras. Exp.:2014009884
Aprovació: 08/09/2014
Publicació en premsa: Diari de Girona 17/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS SANCIONADORS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció i els preceptes infringits. Comença amb l'exp 2014006721 i finalitza amb l'exp 2014008572.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció, els preceptes infringits i la data del Decret. Comença amb l'exp 2014003340 i finalitza amb l'exp 2014007176.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, a partir del dia següent a la publicació en el BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedix a la seva publicació. Comença amb l'exp 2014008581 i finalitza amb l'exp 2014008577.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
BAIXA PADRONAL

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació referent a la baixa per caducitat en el Padró Municipal d'Habitants, ja que es desconeix el domicili actual dels interessats, es declara la caducitat de la inscripció padronal de les persones que es relacionen i s'efectuarà la corresponent baixa padronal. Comença amb ABESLAMIDZE, TYMUR i finalitza amb SISSOKO, MAHAMET.
Aprovació: 18/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica de la Clínica Quirúrgica Onyar. Exp 2014002795
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT PER INFRACCIÓ D'ORDENANÇA MUNICIPAL

Notificació al sr. José Danilo García d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Aprovació: 1/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Notificació d'expedient sancionador al sr. Eduard Robert Bogdan per infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Aprovació: 2/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ BAIXA DEL PADRÓ D'HABITANTS

Notificació de baixa del Padró d'Habitants inicia la relació JOSE VILARDELL ARNAUS i la finalitza I.O.EA.
Aprovació: 2/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIO INICI EXP IIVTNU 08092014

La Inspecció de tributs municipal ha tramitat expedients de comprovació limitada per la regularització de l'impost que s'indicarà, havent-se emès Decret d'inici d'expedient i proposta de liquidació, segons el previst a la Llei general tributària, que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb JOAN FERRER DALGA i finalitza amb ANGEL SIMON CABALLERO.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS PENDENTS REGULARITZACIO

Davant la impossibilitat de practicar notificació als interessats o als seus representants, per causes no imputables a l'administració i havent-se intentat dues vegades, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin. Comença amb M.CARMEN TARRES GIMFERRER i finalitza amb WENDY CAROLINA SANDOVAL GOMEZ.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a la publicació de les dades relatives a aquests documents. Exp 2014007640
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQERIMENT PER INFRACCIÓ DE L'ORDENANÇA DE PROTECCIÓ I TINENÇA D'ANIMALS

Requeriment a la senyora Maria Judith Garcia Albareda per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovació: 02/12/2014
Termini: 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a la sra. HERRERA TORRES, ENCARNACION
Aprovació: 9/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment al sr. LORENZO FELIP, JAIME
Aprovació: 4/12/2014
Termini: d'exposició 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
Requeriment a titulars de vehicles (09/14)

L'Alcaldia-Presidència en data 30 de desembre de 2014 va dictar resolució en la qual requeria els titulars registrals dels vehicles que es relacionen a continuació perquè, en el termini d'un mes a partir del dia següent a la recepció de la resolució, procedeixin a la seva retirada, un cop abonades les despeses derivades del seu trasllat i dipòsit. Comença amb JOSEP BRUGUES PLANCHART i finalitza amb JOSE AIRA LOPEZ
Aprovació: 14/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE REQUERIMENT

Requeriment de signatura original. Comença la relació amb el número d'expedient 0169624/0 i la finalitza el número 1128948.
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE RESOLUCIÓ GRUES

Resolucions de recursos contra la taxa de grua. Comença amb l'exp num 0169141/0 i finalitza amb l'exp num 0169412/0
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DESESTIMENT

Edicte notificació desistiments a titulars d'expedients sancionadors en matèria de trànsit. Comença amb l'exp 1119591 i finalitza amb l'exp 1119600
Aprovació: 13/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
PLA D'ACTUACIONS PER A EMERGÈNCIES.

El Ple de la corporació va aprobar provisionalment el Pla d'Actuació Municipal per a emergències radiològiques, aeronàutiques, accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Exp 2013008174
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 30 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Notificació de sancioó de trànsit a dni 40368350s.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AHMED, SHAKIL i la finalitza TORNERO BRUGUE, DAVID.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT SANCIÓ DE TRÀNSIT

Requeriment a conductors de vehicles inicia la relació amb l'exp 1123695 i finalitza amb l'exp 1130784.
Aprovació: 12/12/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE NOTIFICCIÓ DEL DECRET PENDENTS D'EXPEDIENTS IIVTNU

La Inspecció de tributs municipal ha tramitat expedients de comprovació limitada per la regularització de l'impost que s'indicarà, s'indicarà, havent-se emès Decret d'inici d'expedient i proposta de liquidació. S'inicia amb l'exp 20140363 i finalitza amb l'exp 20140535.
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014013122.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
EXPEDIENT COMPENSACIÓ DE DEUTE

Atès que no s'ha pogut notificar la resolució de l'alcaldia en l'expedient de compensació de deute interposat per les senyores EHT i MMBH. Exp. 2014010320
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
TERCERIA DE DOMINI

Atès que no s'ha pogut notificar la resolució de l'alcaldia en l'expedient de terceria de domini interposat per AGUILACISNE, SL , se cita els interessats o els representants perquè compareguin. Exp 2014010316
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A TÈCNIC/A DE GESTIÓ AL SERVEI D'EDUCACIÓ

Llistat d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a Tècnic/a de Gestió al Servei d'Educació
Aprovació: 12/01/2015
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació referent a les peticions efectuades a la Unitat d'Estadística, es cita als interessats perquè COMPAREGUIN a la Unitat d'Estadística per ser notificats de les actuacions que els afecten. Comença amb MAFALDA RODRIGUES SIMOES PESSOA CARVALHO i finalitza amb JUANA CORTES CARMONA .
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2014007171 i finalitza amb l'exp 2014011106.
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
PLA DE MOBILITA URBANA DE GIRONA

Aprovació definitiva del Pla de Mobilitat Urbana de Girona.
Aprovació: 15/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 20 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
EDICTE DE NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb BELLO MARTIN, M. FRANCISCA i finalitza amb SARGATAL ALCALA, JOSEP ANTONI.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació al BOP.
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014015969.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ANUNCI CITACIÓ PER SER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació, se cita als interessats, per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AGUADE CASADO, PERE i finalitza amb VILA PEDROSA,CONCEPCIO.
Aprovació: 14/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones que es relacionen a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi es procedeix seguidament a la publicació del nom de les persones requerides. Exp 2014009879.
Aprovació: 20/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla Especial de la Vall de Sant Daniel fitxa núm. 34 del catàleg de protecció "Can Lliure". Exp 2014010581
Aprovació: 12/01/2015
Enllaç al D.O.G.C.
Termini: d'exposició: 28/02/2015
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de lavabos públics a la Plaça Pere Calders. Exp 2014007267.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
VENDA PROINDIVÍS SECTOR PARADOR GÜELL

Plec de Condicions econòmiques i administratives, i tècniques i facultatives, reguladores del concurs que han de regir la venda d'un proindivís de 11'27% d'una finca situada a l'àmbit del sector Parador del Güell d'acord amb la reparcel·lació aprovada definitivament per acord plenari de 9 de novembre de 2004.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones que es relacionen a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi, es procedeix seguidament a la publicació del nom de les persones requerides. Comença amb 2014013984 i finalitza amb 2014014773
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte d'Espai Formatiu Rosaleda, Parc de la Devesa. Exp 2014012491.
Aprovació: 19/01/2015
Termini: 1 mes, des del dia següent a la publicació en el BOP
REGLAMENT CONSELL D'EDUCACIÓ DE GIRONA

Es considera aprovat definitivament Reglament del Consell Municipal d'Educació de Girona. Exp 2014013758.
Aprovació: 14/01/2015
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

ANUNCI DE CITACIÓ PER A NOTIFICACIONS PER COMPAREIXENÇA. Comença amb CLARIO HERRANZ, MARCEL i finalitza amb HERRERA TORRES, ENCARNACION
Aprovació: 27/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb ALILICH, MOUNIR i finalitza amb VALL GALLEN, OSCAR ALFONSO.
Aprovació: 27/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
NOTIFICACIO A PROPIETARIS DE GOSSOS

Notificació a propietaris de gossos inicia la relació Cabrera Aguilera, Manuel i la finalitza Vilaró Josep, Lluís Ma.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: 15 dies des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ANGELATS RAMIO, JOAQUIN i la finalitza GIL NIETO, FRANCISCA.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARIS DE GOSSOS

Requeriment a diferents propietaris de gossos inicia la relació Rosa Maria Perez Peral i la finalitza Ricardo Mauriz Caballero
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diversos deutors inicia la relació BERZOSA PEREZ, ALFONSO i la finalitza NOLASCO RUIZ, FELIPE.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a la sra. Cinta Vallespin Fusté
Aprovació: 26/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a propietari de gos de raça pastor alemany, de color marró-negre, femella, identificat amb número de xip 981098100680082.
Aprovació: 27/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 20 dies des de la seva publicaqció al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a la sra. BALLESTEROS HERRERA, ENCARNACION
Aprovació: 9/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a deutors inicia la relació A C D RACING PARTS SL i la finalitza ZUCINSKAS, EDGARAS.
Aprovació: 4/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació 385 MAGNIUM SL i la finalitza ZHAO, HANGOU.
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AALI EL MORABET, M HAMED i la finalitza ZAPATA JIMENEZ, JOHN JAIRO.
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb ALIPIO PEREIRA, OTELINDA i finalitza amb VIDAL MATO, ESTER.
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ A PROPIETARI DE GOS

Notificació a la sra. Maria Belén Pérez Neiro d'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovació: 26/09/2014
Termini: termini d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ABDI, NASREDDINE i la finalitza VLAICU, IONEL
Aprovació: 24/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ A DIFERENTS CONTRIBUENTS

Notificació a diferents contribuents inicia la relació AHSEN AHSEN, SAMIRA i la finalitza SANCHEZ AVENDAÑO, MIGUEL.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'expedició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DIFERENTS DEUTORS

requeriment a diferents deutors inicia la relació FELPUNT 2010 SL i la finalitza VILA MARTI,MARGARITA.
Aprovació: 7/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ACHAT REAL ESTATE SL i la finalitza VOGELE ANADON, JOSEP
Aprovació: 9/10/20114
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
PADRO MUNICIPAL D'HABITANTS

Inici d'expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a diferents persones inicia la relació
Aprovació: 3/12/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb LLAGOSNET GIRONA, SL i finalitza amb VIZUETE PONCE, DAVID
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
CITACIÓ PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuación mitjançant el present se cita als interessats/des per què COMPAREGUIN a l'oficina de Recaptació municipal per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments de liquidació que així mateix s'indiquen. Comença amb ABBA COSTA NIVEA i finalitza amb ZIANI EL MAMOUN.
Aprovació: 13/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
CITACIONS PER COMPAREIXENÇA

Se cita als interessats o els seus representants per tal que compareguin per ser notificats dels requeriments fets en les sol·licituds d'ajornament o fraccionament presentades. RS 2014030401
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ANUNCI CITACIÓ PER SER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació, se cita als interessats, per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb AMADOR HEREDIA, JOSE i finalitza amb VALENCIA CERDA,RICARDO FRANCI.
Aprovació: 14/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
PRESTACIONS PAGAMENT LLOGUER 2014

Llistat de notificació de les resolucions favorables, de les prestacions per al pagament del lloguer, convocatòria 2014. REF: LLNF/LN MP. F/006-2014
Aprovació: 18/12/2014
Termini: 2 mesos, des del dia següent a la publicació.
EDICTE NOTIFICACIONS D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb CAMPS VIDAL, ENRIC i finalitza amb SALLES HERAS, ANNA MARIA.
Aprovació: 21/01/2015
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP.
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amb ABDESSAMIE, ZAHRA i finalitza amb VEYRAT, THOMAS CATALIN.
Aprovació: 21/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
APROVACIÓ DEFINITIVA

Estimar l'al·legació presentada pel Sr. Agustí Amaya Gurt, en representació de l'Associació de Veïns del Mercadal, d'acord amb l'informe tècnic obrant a l'expedient, i aprovar definitivament el projecte bàsic de rehabilitació de la Central del Molí per a Espai Cívic, Gent Gran del Barri Vell - Mercadal. Exp 2014005396.
Aprovació: 19/01/2015
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V, es procedeix a efectuar l'esmentada notificació, fent constar la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, els preceptes infringits, la data de la infracció, la sanció proposada i la data del Decret de l'Alcaldia a l'efecte de notificació supletòria. Exp 2014015969.
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació l'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals d'aquest municipi, es procedeix seguidament a la publicació del nom de la persona requerida. Exp 2014013418.
Aprovació: 09/01/2015
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS

Us posem en coneixement que el passat dia 23 de desembre de 2014, va entrar al centre d'acollida d'animals de l'Ajuntament, un gos amb número de xip 941000014187244
Aprovació: 08/01/2015
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
ACORD D'INCOACIÓ I PROPOSTA RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2014013016 i finalitza amb l'exp 2014014476..
Aprovació: 12/01/2015
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
OBJECTES PERDUTS

Es fa públic que resta exposat en el tauler d'edictes de l'Ajuntament de Girona, la relació d'objectes perduts que es troben dipositats a les dependències de la Policia Municipal (C/ Bernat Bacià 4), corresponents al primer semestre de 2014
Aprovació: 23/12/2014
Termini: 6 mesos, des del dia següen a la publicació en el BOP

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona