Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
17/09/2014 - 13:32
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Comença la relació pel registre 2012/2556 i el finalitza 2012/3087.
Aprovació: 09/10/2013
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP DE TRANSPORTS

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip de Transports.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP D'OBRES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip d'Obres.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA DE FUSTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Fusteria.
Aprovació: 20/12/2013
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de gestió dels residus municipals.
Aprovació: 18/11/2013
Termini: d'exposició de l'anunci 30 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA D'ENLLUMENAT I LAMPISTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Manteniment de la Via Pública.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE PINTURA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Pintura.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE SERRALLERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Serralleria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la brigada Taller de Reparació de Vehicles.
Aprovació: 20/12/2013
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb DURAN ARCAS, JAVIER i finalitza amb SANIGER CARRASCO, M. JOSÉ.
Aprovació: 13/12/2013
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Publicació text íntegre de l'Ordenança de gestió de residus municipals.
Aprovació: 17/02/2014
Termini: 20 dies, a partir del dia següent al de la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, es publica el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2013000478.
Aprovació: 11/02/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
LLISTA DE CANDIDATS A JURAT

Llista definitiva de candidats a jurat.
Aprovació: 20/02/2013
Termini: 22/02/2015
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Policia Municipal de Girona.
Aprovació: 08/11/2012
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTEQUES

Llistes definitives per a la creació de la borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars de Biblioteques
Aprovació: 21/03/2014
EDICTE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona denunciada que es relaciona a continuació, la resolució en l'expedient sancionador d'infracció de l'Ordenança municipal protecció, control i tinença d'animals, es procedeix a la seva publicació. Exp 2014007665
Aprovació: 20/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/09/2014
RESULTATS DEFINITIUS PER AL PROCÉS SELECTIU DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A L'EQUIP D'OBRES

Resultats definitius per a la creació de la borsa de treball de Peons per a l'Equip d'Obres
Aprovació: 27/03/2014
BAIXA PADRÓ MUNICPAL

S'ha iniciat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amba MOHAMMED JOUHRI i finalitza amb L.R.
Aprovació: 21/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/09/2014
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase 1. Exp 2014009174.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi, es procedeix seguidament a la publicació del nom de la persona requerida. Exp 2014000135.
Aprovació: 02/09/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a la publicació de les dades relatives a aquests. Comença a l'expedient 1113995 i finalitza a l'expedient 1120047.
Aprovació: 01/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 27/09/2014
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014002844.
Aprovació: 31/03/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS BORSA AUXILIARS PRÀCTICS

Resultats definitius del procés selectiu per a la Borsa d'Auxiliars Pràctics
Aprovació: 09/04/2014
RESULTATS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A LA BRIGADA DE CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS

Resultats definitius per al procés selectiu de la Borsa de Treball de peons per a la Brigada de Control de Plagues i Animals
Aprovació: 08/04/2014
BASES PROVISIÓ EN PROPIETAT SIS PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

Bases per a la provisió en propietat de sis places d'agents de la Policia Local
Aprovació: 14/04/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Termini: de presentació d'instàncies fins el 2 de juny de 2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb AMADOR CORTES, BALDOMERO i finalitza amb RUSTULLET PRAT, M. CARMEN.
Aprovació: 26/05/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb ALBERNI SOLER, MARTA i finalitza amb VIDAL GIRONELL, MIQUEL.
Aprovació: 18/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 20/09/2014
EDICTE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona denunciada que es relaciona a continuació, la resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V - es procedeix a la seva publicació. Exp 2014006555.
Aprovació: 21/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/09/2014
EDICTE RESOLUCIÓ EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució en l'expedient d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V - , es procedeix a la seva publicació. Exp 2014006690 - 2014007099.
Aprovació: 20/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/09/2014
REQUERIMENT SIGNATURA

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a la publicació de les dades relatives a aquests documents. Comença amb l'exp 1108222 i finalitza amb l'exp 1115289
Aprovació: 30/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/09/2014
CENTRE D'ACOLLIDA D'ANIMALS

Us posem en coneixement que el passat dia 01 d'agost de 2014, va entrar al centre d'acollida d'animals de l'Ajuntament, un gos amb número de xip 981098104629592
Aprovació: 25/08/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació.
REQUERIMENT SIGNATURA

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili dels interessats, es procedeix a la publicació de les dades. Comença amb l'exp 1109117 i finalitza amb l'exp 1113620
Aprovació: 11/08/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE TREBALL D'INTEGRADORS/ES SOCIALS

Llista definitiva del procés selectiu per a la creació de la Borsa de Treball de la categoria professional d'Integradors/es Socials
Aprovació: 14/07/2014
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
APROVACIÓ INICIAL NOU REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN

Aprovació inicial d'un nou Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona, d'acord amb el que disposa l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, conforme al text que s'adjunta com a document annex obrant a l'expedient. Exp.: 2014003030.
Aprovació: 04/04/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/05/2014
BASES CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/A RESPONSABLE TÈCNIC/A D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a responsable tècnic/a d'instal.lacions esportives
Aprovació: 07/08/2014
Termini: presentacio de sol.licituds fins el dia 05 de setembre de 2014
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment el projecte de soterrament de contenidors a l'inici del Carrer Sant Daniel, sector dels Jardins del Doctor Figueras. Exp.:2014009884
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a continuación a la publicació de les dades relatives a la resolución. Comença amb l'exp 0021457/B i finalitza amb l'exp 0167530/0
Aprovació: 11/08/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPOSICIÓ DEL CENS DEL TRIBUNAL DEL JURAT

S'exposa al públic el Cens Electoral vigent durant el període comprès entre els dies 15 i 22 del present mes de setembre, ambdós inclosos, en horari laboral de 2/4 de 9 del matí a les 6 de la tarda, de dilluns a divendres, i el dissabte de 9 del matí a 2 de la tarda, les quals serviran de base en el sorteig per a la formació de les llistes de candidats a jurat, als efectes que puguin ser examinades per a coneixement dels ciutadans.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: d'exposició 22/09/2014
RESULTATS DEL PRIMER EXERCICI DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A BIBLIOTECARI/A

Aspirants que han superat el primer exercici del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a Bibliotecari/a pel Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions
Aprovació: 16/09/2014
Termini: 23/09/2014
EXPEDIENTS SANCIONADORS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció i els preceptes infringits. Comença amb l'exp 2014006721 i finalitza amb l'exp 2014008572.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites ( t.238-239-242/2). Comença amb GALLARDO MARIN, ORLANDO CRISTIAN i finalitza amb SANCHEZ LIRIANO, ANTOLINA.
Aprovació: 18/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció, els preceptes infringits i la data del Decret. Comença amb l'exp 2014003340 i finalitza amb l'exp 2014007176.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, a partir del dia següent a la publicació en el BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedix a la seva publicació. Comença amb l'exp 2014008581 i finalitza amb l'exp 2014008577.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE TREBALL CONTRACTACIONS TEMPORALS BRIGADA DE JARDINERIA I BRIGADA DE MEDI AMBIENT

Llista definitiva de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona per a la Brigada de Jardinera i Brigada de Medi Ambient.
Aprovació: 16/05/2014
BAIXA PADRÓ

Donar de baixa del padró municipal les persones que es relacionen ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amb ESPERANZA RUTH PERDOMO BU i finalitza amb I.S.I.
Aprovació: 20/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/09/2014
NOTIFICACIO INICI EXP IIVTNU 08092014

La Inspecció de tributs municipal ha tramitat expedients de comprovació limitada per la regularització de l'impost que s'indicarà, havent-se emès Decret d'inici d'expedient i proposta de liquidació, segons el previst a la Llei general tributària, que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb JOAN FERRER DALGA i finalitza amb ANGEL SIMON CABALLERO.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS PENDENTS REGULARITZACIO

Davant la impossibilitat de practicar notificació als interessats o als seus representants, per causes no imputables a l'administració i havent-se intentat dues vegades, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin. Comença amb M.CARMEN TARRES GIMFERRER i finalitza amb WENDY CAROLINA SANDOVAL GOMEZ.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi, es procedeix seguidament a la publicació del nom de la persona requerida. Exp 2014009343.
Aprovació: 02/09/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a la publicació de les dades relatives a aquests documents. Exp 2014007640
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EDICTE DE PROPOSTES DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS 9/14

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, l'acord d'iniciació i la proposta de resolució en els expedients d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona, es procedeix a la publicació de la identificació de les persones denunciades. Comença amb ALEIX GARCIA PINTO i finalitza amb LUCICA CRISTEA.
Aprovació: 01/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
EDICTE D'ACORDS DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS 9/14

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones sancionades, les resolucions dictades en els expedients d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona, es procedeix a la publicació de la identificació de les persones sancionades. Comença amb ADIL MISLAKI i finalitza amb HADIYA ABDELILAH.
Aprovació: 01/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
PLA D'ACTUACIONS PER A EMERGÈNCIES.

El Ple de la corporació va aprobar provisionalment el Pla d'Actuació Municipal per a emergències radiològiques, aeronàutiques, accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Exp 2013008174
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 30 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
ANUNCI CITACIÓ PER SER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació, se cita als interessats, per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb 8TIC SL i finalitza amb ZOUAR, MOHAMMED.
Aprovació: 26/08/2014
Termini: d'exposició 20/09/2014
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de lavabos públics a la Plaça Pere Calders. Exp 2014007267.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'EXERCICI 2013

Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2013
Aprovació: 13/06/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Termini: 31/12/2014
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS RESPONSABLE TÉCNIC/A D'INSTAL.LACIONS ESPORTIVES

Relació d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la contractació laboral temporal en la modalitat de relleu d'un/a responsable tècnic/a d'instal.lacions esportives
Aprovació: 09/09/2014
APROVACIÓ PROJECTE

Edicte aprovació de la documentació complementària al projecte de variant dins del nou pont del Ter d'una línea elèctrica de l'ADIF de 45kv. Exp. 2012008001.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: 30 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS/ES ESCOLA BRESSOL

Llista definitiva per a la creació de la Borsa de Treball d'Educadors/es Escola Bressol
Aprovació: 16/07/2014
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS CONTRACTACIO'D'UN/A BIBLIOTECARI/A PEL SERVEI DE GESTIO DOCUMENTAL I ARXIU I PUBLICACIONS

Relació de persones admeses i excloses al procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a bibliotecari/a pel Servei de Gestió Documental i Arxiu i Publicacions
Aprovació: 30/07/2014
REQUERIMENT DOCUMENTACIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació referent a les peticions efectuades a la Unitat d'Estadística, mitjançant el present es cita als interessats perquè COMPAREGUIN a la Unitat d'Estadística per ser notificats de les actuacions que els afecten. Comença amb SINFOROSA CORTES GUTIERREZ i finalitza amb SILVINA DOS ANJOS
Aprovació: 27/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 20/09/2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb ALBERALEIX SERVEIS SL i finalitza amb VILLALBA MARTIN, JOSE ANTONIO.
Aprovació: 25/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 20/09/2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb FERNANDEZ MORILLO, FRANCISCO i finalitza amb SIBILS ENSESA, MARTA.
Aprovació: 25/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 20/09/2014
ANUNCI CITACIÓ PER SER NOTIFICATS PER COMPAREIXENÇA

Havent intentat les notificacions als deutors que es relacionen a continuació, se cita als interessats, per ser notificats de les actuacions que els afecten en relació als procediments administratius de constrenyiment que així mateix s'indiquen. Comença amb ADDIRIOUCH, HOUMAD i finalitza amb ZIANI, EL MAMOUN.
Aprovació: 25/08/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 20/09/2014
BASES PROVISIO TRES PLACES DE CONSERGES-MANTENIDORS PER AL SERVEI D'ESPORTS (PROMOCIÓ INTERNA)

Bases del procediment selectiu per a la provisió de tres places de conserges-mantenidors per al Servei d'Esports (promoció interna)
Aprovació: 14/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 03 de setembre de 2014
BASES PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'AGENT DELA POLICIA LOCAL-CONCURS MOBILITAT HORITZONTAL

Bases del procediment selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la Policia Local - concurs de Mobilitat Horitzontal.
Aprovació: 14/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 03 de setembre de 2014
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Exp 2013008779.
Aprovació: 23/04/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 03/12/2014
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amb ALESSIO, VERONICA i finalitza amb VIGNE, AUDREY ANNE.
Aprovació: 17/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014007403.
Aprovació: 18/07/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació al BOP
RESULTATS DEL QUART EXERCICI PROVISIÓ EN PROPIETAT DE SIS PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA MUNICIPAL

Resultats del quart exercici del procés selectiu per a la provisió en propietat de sis places d'agents de la Policia Municipal.
Aprovació: 31/07/2014
RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS TRES PLACES CONSERGES-MANTENIDORS PER AL SERVEI D'ESPORTS

Relació d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la provisió de tres places de conserges-mantenidors per al Servei d'Esports (promoció interna)
Aprovació: 12/09/2014

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona