Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
31/07/2014 - 23:39
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Comença la relació pel registre 2012/2556 i el finalitza 2012/3087.
Aprovació: 09/10/2013
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP DE TRANSPORTS

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip de Transports.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP D'OBRES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip d'Obres.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA DE FUSTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Fusteria.
Aprovació: 20/12/2013
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de gestió dels residus municipals.
Aprovació: 18/11/2013
Termini: d'exposició de l'anunci 30 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA D'ENLLUMENAT I LAMPISTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Manteniment de la Via Pública.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE PINTURA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Pintura.
Aprovació: 20/12/2013
EDICTE DE VENDA PER ADJUDICACIÓ DIRECTA

Inici dels tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa, admetent-se ofertes que cobreixin el 50 per cent del tipus de subhasta en primera licitació, del bé propietat del deutor, la senyora MARIA DEL MAR BALLESTEROS HERRERA.
Aprovació: 18/12/2013
Termini: 28/05/2014
EDICTE DE VENDA PER ADJUDICACIÓ DIRECTA

Inici dels tràmits de venda mitjançant gestió i adjudicació directa, admetent-se ofertes que cobreixin el 50 per cent del tipus de subhasta en primera licitació, dels béns propietat del deutor, la senyora ENCARNACION HERRERA TORRES
Aprovació: 18/12/2013
Termini: 28/05/2014
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE SERRALLERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Serralleria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la brigada Taller de Reparació de Vehicles.
Aprovació: 20/12/2013
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb DURAN ARCAS, JAVIER i finalitza amb SANIGER CARRASCO, M. JOSÉ.
Aprovació: 13/12/2013
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Publicació text íntegre de l'Ordenança de gestió de residus municipals.
Aprovació: 17/02/2014
Termini: 20 dies, a partir del dia següent al de la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, es publica el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2013000478.
Aprovació: 11/02/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
LLISTA DE CANDIDATS A JURAT

Llista definitiva de candidats a jurat.
Aprovació: 20/02/2013
Termini: 22/02/2015
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Policia Municipal de Girona.
Aprovació: 08/11/2012
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTEQUES

Llistes definitives per a la creació de la borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars de Biblioteques
Aprovació: 21/03/2014
RESULTATS DEFINITIUS PER AL PROCÉS SELECTIU DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A L'EQUIP D'OBRES

Resultats definitius per a la creació de la borsa de treball de Peons per a l'Equip d'Obres
Aprovació: 27/03/2014
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, es publica el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2013014135.
Aprovació: 03/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 02/08/2014
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, es publica el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2014003920.
Aprovació: 04/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 02/08/2014
APROVACIÓ DEL PADRÓ FISCAL DE L'IAE PER A L'EXERCICI 2014.

Aprovar el padró fiscal de l'Impost sobre activitats econòmiques que correspon a conceptes d'ingressos imposats, ordenats i fixats en l'Ordenança Fiscal reguladora de l'impost, aprovada per l'Ajuntament per a l'exercici 2014.
Aprovació: 11/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 14/08/2014
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A DELINEANT-TOPÒGRAF

Resultats definitius relatiu al procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a Delineant-Topògraf
Aprovació: 22/07/2014
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amb FABIOLA ALEJANDRA MURILLO REYES i finalitza amb CS.DV.F.
Aprovació: 07/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 05/08/2014
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de millora d'un gual inundable al Grup Germans Sàbat. Exp.: 2014003734
Aprovació: 07/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 11/08/2014
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de pista esportiva als jardins de Pedret. Exp 2014004954
Aprovació: 02/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 11/08/2014
APROVACIÓ INICIAL

Aprovació inicial del projecte executiu del carril bicicleta sota el viaducte del tren, des del pont de Pedret fins a la plaça Poeta Marquina.
Aprovació: 11/07/2014
Publicació en premsa: DIARI DE GIRONA 23/07/2014
Termini: 1 mes, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, es publica el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2014006762.
Aprovació: 17/07/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
SANCIÓ URBANÍSTICA

Atès que s'ha intentat sense efecte la notificació a l'interessat de la resolució municipal que seguidament s'expressa. Licència urbanística núm. 20100791.
Aprovació: 06/02/2013
Termini: 20 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014002844.
Aprovació: 31/03/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS BORSA AUXILIARS PRÀCTICS

Resultats definitius del procés selectiu per a la Borsa d'Auxiliars Pràctics
Aprovació: 09/04/2014
RESULTATS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A LA BRIGADA DE CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS

Resultats definitius per al procés selectiu de la Borsa de Treball de peons per a la Brigada de Control de Plagues i Animals
Aprovació: 08/04/2014
BASES PROVISIÓ EN PROPIETAT SIS PLACES D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL.

Bases per a la provisió en propietat de sis places d'agents de la Policia Local
Aprovació: 14/04/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Termini: de presentació d'instàncies fins el 2 de juny de 2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb AMADOR CORTES, BALDOMERO i finalitza amb RUSTULLET PRAT, M. CARMEN.
Aprovació: 26/05/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
NOMENAMENT TRIBUNAL QUALIFICADOR PROVES AGENTS POLICIA MUNICIPAL

Decret de nomenament de les persones que han de formar part del Tribunal Qualificador de les proves per a la provisió en propietat de sis places d'agents de la Policia Municipal.
Aprovació: 10/07/2014
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona denunciada que es relaciona a continuació, la resolució en l'expedient sancionador d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V - , es procedeix a la identificació de la persona denunciada. Exp 2014007291.
Aprovació: 14/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb ABEL MARTINEZ, PILAR i finalitza amb JIMENEZ LORA, ANTONIO.
Aprovació: 10/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 05/08/2014
APROVACIÓ INICIAL PROJECTE LAVABOS PÚBLICS PL PERE CALDERS

Aprovació inicial del projecte de lavabos públics a la Plaça Pere Calderers. Exp 2014007267.
Aprovació: 23/06/2014
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona de 09/07/2014
Termini: d'exposició 01/08/2014
EDICTE PROPOSTES RESOLUCIÓ D'EXPEDIENTS 7/14

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, l'acord d'iniciació i la proposta de resolució en els expedients d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona, l'Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries de Girona i l'Ordenança municipal de Civilitat de Girona, es procedeix a la publicació de la identificació de les persones denunciades. Comença amb l'exp 2014007051 i finalitza amb l'exp 2014006281.
Aprovació: 01/07/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE TREBALL D'INTEGRADORS/ES SOCIALS

Llista definitiva del procés selectiu per a la creació de la Borsa de Treball de la categoria professional d'Integradors/es Socials
Aprovació: 14/07/2014
CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIÓ

Aprovar nova convocatòria per tots aquells titulars d'immobles directament afectats per les obres de llarga durada del TAV que no hagin presentat la sol·licitud dins el termini de la primera convocatòria.
Aprovació: 30/05/2014
Termini: 15 dies naturals, a partir del dia següent a la publicació al BOP.
RECLAMACIÓ DOCUMENTACIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació referent a les peticions efectuades a la Unitat d'Estadística es cita als interessats perquè COMPAREGUIN a la Unitat d'Estadística per ser notificats de les actuacions que els afecten. Comença amb KHALI ZINEB i finalitza amb IMANE CHRKAOUI.
Aprovació: 06/06/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 06/08/2014
EDICTE DE RESOLUCIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona denunciada que es relaciona a continuació, la resolució en l'expedient sancionador d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions -O.S.V - , es procedeix a la identificació de la persona denunciada. Exp 2014004642.
Aprovació: 06/06/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BASES PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A DELINEANT-TOPOGRAF

Bases del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a delineant-topògraf amb un contracte d'interinitat per ocupar una plaça vacant a la plantilla orgànica de l'Ajuntament de Girona
Aprovació: 16/06/2014
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
APROVACIÓ INICIAL NOU REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN

Aprovació inicial d'un nou Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona, d'acord amb el que disposa l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, conforme al text que s'adjunta com a document annex obrant a l'expedient. Exp.: 2014003030.
Aprovació: 04/04/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/05/2014
ANUNCI DE CONVOCATÒRIA A LA PROVA PSICOTÈCNICA I ENTREVISTA ALS ASPIRANTS DE CAPORAL

Anunci de convocatòria a la prova psicotècnica i entrevista dels aspirants que han superat el tercer exercici per a la provisió en propietat d'una plaça de caporal de la policia municipal.
Aprovació: 25/06/2014
CARTIPÀS

Nomenament del representant del grup municipal del PSC en la Comissió Informativa de Promoció i Ocupació, Nomenament del representant del grup municipal del PSC-PM en el Patronat de la Fundació Auditori Palau de Congressos i Modificació dotació econòmica al grup municipal del PSC-PM.
Aprovació: 16/07/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites ( t.238-239-242/2). Comença amb GALLARDO MARIN, ORLANDO CRISTIAN i finalitza amb SANCHEZ LIRIANO, ANTOLINA.
Aprovació: 18/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
ACORD D'INCOACIÓ I PROPOSTES RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2014007159 i finalitza amb l'exp 2014007186.
Aprovació: 22/07/2014
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació al BOP.
APROVACIÓ INICIAL

Aprovació inicial del Pla de Mobilitat Urbana de Girona i de l'Informe de Sostenibilitat Ambiental.
Aprovació: 13/06/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona de 18/06/2014
Termini: d'exposició 27/08/2014
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE TREBALL CONTRACTACIONS TEMPORALS BRIGADA DE JARDINERIA I BRIGADA DE MEDI AMBIENT

Llista definitiva de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona per a la Brigada de Jardinera i Brigada de Medi Ambient.
Aprovació: 16/05/2014
MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'EXERCICI 2013

Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2013
Aprovació: 13/06/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Termini: 31/12/2014
AMPLIACIÓ TERMINI INFORMACIÓ PÚBLICA

Ampliar el termini d'informació pública, per un nou període de 15 dies hàbils, per a la presentació d'al·legacions en relació a l'Ordenança Municipal reguladora de la ubicació de clubs socials de cànnabis i de les condicions d'exercici de la seva activitat al terme municipal de Girona. Exp.: 2014005847
Aprovació: 30/06/2014
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona de 09/07/2014
Termini: d'exposició 01/08/2014
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de regularització de finques incloses en la UA 19 Pol Ter. Exp 2013013485.
Aprovació: 30/06/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
NOTIFIACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb DESARROLLOS LASCARIS SL i finalitza amb TOLEDANO CASTILLO, JOSE MA.
Aprovació: 02/07/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 05/08/2014
APROVACIÓ PROJECTE

Edicte aprovació de la documentació complementària al projecte de variant dins del nou pont del Ter d'una línea elèctrica de l'ADIF de 45kv. Exp. 2012008001.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: 30 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment el Pla Especial Urbanístic per a la regulació dels usos de restauració (bars, bars-restaurants i restaurants) a dues zones de la ciutat. Exp.: 2014006916.
Aprovació: 10/06/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona 18/06/2014
Termini: d'exposició 01/08/2014
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment el projecte de reconstrucció del Pont del Dimoni entre el carrer Mare de Déu del Àngels i el carrer Maçana, a Santa Eugènia. Exp.:2013006205
Aprovació: 09/06/2014
Enllaç al B.O.P.
Publicació en premsa: Diari de Girona de 18/06/2014
Termini: d'exposició 07/08/2014
BASES PROCEDIMENT SELECTIU CONTRACTACIÓ BIBLIOTECARI/A

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau mitjà - bibliotecari/a
Aprovació: 04/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 24 de juliol de 2014
MODIFICACIÓ COMISSIONS INFORMATIVES

Modificar la composició de les Comissions Informatives quedant integrades de la forma que segueix.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: Un mes, a comptar de l'endemà de la publicació en el B.O.P.
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS/ES ESCOLA BRESSOL

Llista definitiva per a la creació de la Borsa de Treball d'Educadors/es Escola Bressol
Aprovació: 16/07/2014
ACORD D'INCOACIÓ I PROPOSTES RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2013015065 i finalitza amb l'exp 2014005687.
Aprovació: 22/07/2014
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació al BOP.
APROVACIO DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de reforma dels jardins de les Pedreres. Exp 2014006291
Aprovació: 28/07/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
APROVACIÓ INICIAL

Aprovació inicial projecte de reforma de la Biblioteca de la Casa de Cultura. Exp 2014009174.
Aprovació: 24/07/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
RESULTATS PRIMER EXERCICI TÈCNIC/A SUPERIOR CENTRE CULTURAL DE LA MERCÈ

Aspirants que han superat el primer exercici del procés selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tècnic/a de grau superior al Centre Cultural de la Merce.
Aprovació: 30/07/2014
RELACIÓ D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS CONTRACTACIO'D'UN/A BIBLIOTECARI/A PEL SERVEI DE GESTIO DOCUMENTAL I ARXIU I PUBLICACIONS

Relació de persones admeses i excloses al procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a bibliotecari/a pel Servei de Gestió Documental i Arxiu i Publicacions
Aprovació: 30/07/2014
EDICTE REQUERIMENT SIGNATURA ORIGINAL

Requeriment de signatura original. Comença la relació amb el número d'expedient 1108952 i la finalitza el número 1112087.
Aprovació: 26/06/2014
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació al BOP
Adquisició de TMG GRUES MUNICIPALS SA

Adquisició de TMG GRUES MUNICIPALS SA i transferència de l'activitat a l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 15/07/2014
Termini: 30 dies, des del dia següent a la publicació al BOP
BASES PROCEDIMENT SELECTIU CONTRACTACIÓ D'UN/A TÈCNIC/A SUPERIOR PEL CENTRE CULTURAL DE LA MERCÈ

Bases del procediment selectiu per a la contractacio laboral temporal d'un/a tècnic/a superior per prestar serveis al Centre Cultural de la Mercè, adscrit a l'àrea d'Alcaldia.
Aprovació: 04/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el 18 de juliol de 2014
PROJECTE D'OBRES COMPLEMENTÀRIES DEL PU CR BISBE SIVILLA

Aprovar el projecte d'obres complementàries al projecte d'urbanització del carrer Bisbe Sivilla (subfase 2 de la fase 3, de les obres de restitució de l'àmbit afectat pel TAV a la zona del Parc Central - Plaça Europa) Exp 2013004847
Aprovació: 21/07/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
Edicte d'acords de resolució d'expedients 7/14

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones sancionades, les resolucions dictades en els expedients d'infracció a l'Ordenança general de convivència ciutadana i via pública de Girona, de 29 de juliol 1996 (O.V.) i/o l'Ordenança de publicitat i instal·lacions publicitàries de Girona, es procedeix a la publicació de la identificació de les persones sancionades. Comença amb l'exp 2013015154 i finalitza amb l'exp 2013015940.
Aprovació: 01/07/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació al BOP
EDICTE RESOLUCIONS RECURS REPOSICIÓ CONTRA LA GRUA

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a la publicació de les dades relatives a la resolució dels recursos de reposició contra la taxa del servei de retirada i trasllat de vehicles al dipòsit municipal. Comença a l'expedient 0166245/0 i finalitza amb l'expedient 0167079/0.
Aprovació: 26/06/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació al BOP.
ACORD D'INCOACIÓ I PROPOSTES RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2013013786 i finalitza amb l'exp 2014002614.
Aprovació: 26/06/2014
Termini: 10 dies, des del dia següent a la publicació al BOP.
ACORD D'INCOACIÓ I PROPOSTES RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença amb l'exp 2014006070 i finalitza amb l'exp 2014006730.
Aprovació: 26/06/2014
Termini: 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BASES PROVISIO TRES PLACES DE CONSERGES-MANTENIDORS PER AL SERVEI D'ESPORTS (PROMOCIÓ INTERNA)

Bases del procediment selectiu per a la provisió de tres places de conserges-mantenidors per al Servei d'Esports (promoció interna)
Aprovació: 14/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds 20 dies naturals a partir de la publicació en el DOG
BASES PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'AGENT DELA POLICIA LOCAL-CONCURS MOBILITAT HORITZONTAL

Bases del procediment selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la Policia Local - concurs de Mobilitat Horitzontal.
Aprovació: 14/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds 20 dies naturals a partir de la publicació en el DOG
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Exp 2013008779.
Aprovació: 23/04/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 03/12/2014
EDICTE REQUERIMENT SIGNATURA ORIGINAL

Requeriment de signatura original. Comença la relació amb el número d'expedient 1104730 i la finalitza el número 1087388.
Aprovació: 02/06/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
DIPÒSIT MUNICIPAL DE VEHICLES

Anunci del requeriment a titulars de vehicles situats al dipòsit municipal (11/13J). Requerir als titulars registrals dels vehicles que es relacionen. Comença per MOPO, SC i la finalitza STEPHANE COLOMB.
Aprovació: 03/06/2014
Termini: 15 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amb ALESSIO, VERONICA i finalitza amb VIGNE, AUDREY ANNE.
Aprovació: 17/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014007403.
Aprovació: 18/07/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació al BOP
RESULTATS DEL QUART EXERCICI PROVISIÓ EN PROPIETAT DE SIS PLACES D'AGENTS DE LA POLICIA MUNICIPAL

Resultats del quart exercici del procés selectiu per a la provisió en propietat de sis places d'agents de la Policia Municipal.
Aprovació: 31/07/2014
ACORD D'INCOACIÓ I PROPOSTES RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuació, la resolució del procediment sancionador instruït per infracció de la normativa de protecció de la seguretat ciutadana. Comença a l'exp 2013013291 i finalitza amb l'exp 2014002610.
Aprovació: 27/05/2014
Termini: 10 dies hàbils, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
VALORACIÓ DE MERITS DE LES PROVES SELECTIVES PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA DE CAPORAL DE LA POLICIA MUNICIPAL

Valoració de mèrits dels aspirants a les proves selectives per a la provisió en propietat d'una plaça de caporal de la Policia Municipal.
Aprovació: 01/07/2014

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona