Ajuntament de Girona

Oficina d'Informació
i Atenció Ciutadana


Adreça
Plaça del Vi, 1
17004 - GIRONA
972 419 010

Horari
De dilluns a divendres
de 8.30 a 18 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horari d'estiu (Juliol i Agost)
De dilluns a divendres
de 8.30 a 15 h
Dissabtes de 9 a 14 h

Horaris especials 2014:
De 8.30 a 15 h
Diada de Santa Rita,
el 24 i 31 de desembre i els mesos de juliol i agost.

A les oficines dels barris no hi haurà servei la Diada de Santa Rita, el 24 i 31 de desembre ni el mes d'agost. I quan tanqui el centre on estan ubicades o que així ens ho indiquen per la seva organització.

Dissabtes 2014 tancats:
19 d'abril, 26 de juliol, 16 d'agost i 27 de desembre.

L'ajuntament més a prop.
I al meu barri, on és?

L'OIAC, ara a cada barri amb tot allò que fins ara es podia fer només a l'Ajuntament.
25/10/2014 - 01:12
 INICI   AGENDA   ENTITATS   TRÀMITS   EDICTES 

 
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Comença la relació pel registre 2012/2556 i el finalitza 2012/3087.
Aprovació: 09/10/2013
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP DE TRANSPORTS

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip de Transports.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA EQUIP D'OBRES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Equip d'Obres.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA DE FUSTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Fusteria.
Aprovació: 20/12/2013
MODIFICACIÓ DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS

Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança de gestió dels residus municipals.
Aprovació: 18/11/2013
Termini: d'exposició de l'anunci 30 dies des de la seva publicació al BOP i al DOGC
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA D'ENLLUMENAT I LAMPISTERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada d'Enllumenat i Lampisteria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Manteniment de la Via Pública.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE PINTURA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Pintura.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE SERRALLERIA

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la Brigada Taller de Serralleria.
Aprovació: 20/12/2013
BORSA DE TREBALL PER A CONTRACTACIONS TEMPORALS A LA BRIGADA TALLER DE REPARACIÓ DE VEHICLES

Llista definitiva de la valoració de mèrits de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona a la brigada Taller de Reparació de Vehicles.
Aprovació: 20/12/2013
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENTS

El departament de Gestió Tributària ha tramitat expedients sobre impostos i taxes que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb DURAN ARCAS, JAVIER i finalitza amb SANIGER CARRASCO, M. JOSÉ.
Aprovació: 13/12/2013
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
APROVACIÓ DEFINITIVA DE L'ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Publicació text íntegre de l'Ordenança de gestió de residus municipals.
Aprovació: 17/02/2014
Termini: 20 dies, a partir del dia següent al de la publicació en el BOP
REQUERIMENT MUNICIPAL

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a la persona que es relaciona a continuació, es publica el requeriment per incompliment de l'Ordenança de protecció, control i tinença d'animals en aquest municipi. Exp 2013000478.
Aprovació: 11/02/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
LLISTA DE CANDIDATS A JURAT

Llista definitiva de candidats a jurat.
Aprovació: 20/02/2013
Termini: 22/02/2015
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Policia Municipal de Girona.
Aprovació: 08/11/2012
Termini: 6 mesos, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA BORSA DE TREBALL DE TÈCNICS/QUES AUXILIARS DE BIBLIOTEQUES

Llistes definitives per a la creació de la borsa de treball de Tècnics/ques Auxiliars de Biblioteques
Aprovació: 21/03/2014
RESULTATS DEFINITIUS PER AL PROCÉS SELECTIU DE LA BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A L'EQUIP D'OBRES

Resultats definitius per a la creació de la borsa de treball de Peons per a l'Equip d'Obres
Aprovació: 27/03/2014
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de reforma de la biblioteca de la Casa de Cultura, fase 1. Exp 2014009174.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP.
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutor inicia la relació ABARCA MORENO, ISRAEL i la finalitza XU, GUANGQI.
Aprovació: 25/9/2014
Termini: d'exposició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
BASES PROCEDIMENT SELECTIU CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A AODL PER A LA PROMOCIÓ DEL CONGRESSOS A LA CIUTAT DE GIRONA

Bases del procediment de selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a la promoció dels congressos a la ciutat de Girona, supeditat a l'atorgament d'una subvenció destinada al programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a l'any 2014.
Aprovació: 03/10/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 21 d'octubre de 2014
BASES DEL PROCEDIMENT DE SELECCIÓ PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A AODL PER A LA PROMOCIÓ I LA DINAMITZACIO DEL COMERÇ A LA CIUTAT DE GIRONA

Bases del procediment de selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a la promoció i la dinamització del comerç a la ciutat de Girona, supeditat a l'atorgament d'una subvenció destinada al programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local (AODL) per a l'any 2014
Aprovació: 03/10/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 21 d'octubre de 2014
REQUERIMENT SANCIONS DE TRÀNSIT

Requeriment a conductors de vehicles inicia la relació 1110284 nif. 38046266B i la finalitza 1120094 nif. A08887028
Aprovació: 4/09/2014
Termini: d'exposició 10 des de la publicació de l'anunci al BOP
BAIXÀ DEL PADRÓ D'HABITANTS

iNIC D'expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a diferents persones, inicia la relació JOSUE SANCHEZ DELGADO i la finalitza F.EM.
Aprovació: 23/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A TITULARS DE VEHICLES

Requeriment a titulars de vehicles inicia la relació MARIA JESUS REINA VELASCO i la finalitza ABDERRAZAK ALBOUKRI.
Aprovació: 16/09/2014
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014002844.
Aprovació: 31/03/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS BORSA AUXILIARS PRÀCTICS

Resultats definitius del procés selectiu per a la Borsa d'Auxiliars Pràctics
Aprovació: 09/04/2014
RESULTATS DEFINITIUS BORSA DE TREBALL DE PEONS PER A LA BRIGADA DE CONTROL DE PLAGUES I ANIMALS

Resultats definitius per al procés selectiu de la Borsa de Treball de peons per a la Brigada de Control de Plagues i Animals
Aprovació: 08/04/2014
RECAPTACIÓ MUNICIPAL

Anunci de citació per a notificacions per compareixença. Comença amb AMADOR CORTES, BALDOMERO i finalitza amb RUSTULLET PRAT, M. CARMEN.
Aprovació: 26/05/2014
Termini: 15 dies naturals, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE TREBALL D'INTEGRADORS/ES SOCIALS

Llista definitiva del procés selectiu per a la creació de la Borsa de Treball de la categoria professional d'Integradors/es Socials
Aprovació: 14/07/2014
BASES GENERALS PER A LA CREACIÓ DE BORSES DE TREBALL DE FUNCIONARIS INTERINS I PERSONAL LABORAL

Bases generals per a la creació de borses de treball de funcionaris interins i personal laboral temporal de l'Ajuntament de Girona.
Aprovació: 04/01/2013
APROVACIÓ INICIAL NOU REGLAMENT CONSELL MUNICIPAL GENT GRAN

Aprovació inicial d'un nou Reglament del Consell Municipal de la Gent Gran de Girona, d'acord amb el que disposa l'article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, conforme al text que s'adjunta com a document annex obrant a l'expedient. Exp.: 2014003030.
Aprovació: 04/04/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 22/05/2014
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment el projecte de soterrament de contenidors a l'inici del Carrer Sant Daniel, sector dels Jardins del Doctor Figueras. Exp.:2014009884
Aprovació: 08/09/2014
Publicació en premsa: Diari de Girona 17/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS SANCIONADORS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció i els preceptes infringits. Comença amb l'exp 2014006721 i finalitza amb l'exp 2014008572.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites ( t.238-239-242/2). Comença amb GALLARDO MARIN, ORLANDO CRISTIAN i finalitza amb SANCHEZ LIRIANO, ANTOLINA.
Aprovació: 18/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedeix a la publicació de la identificació de la persona denunciada, el número d'expedient, la data de la infracció, els preceptes infringits i la data del Decret. Comença amb l'exp 2014003340 i finalitza amb l'exp 2014007176.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, a partir del dia següent a la publicació en el BOP.
EXPEDIENT SANCIONADOR

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones denunciades que es relacionen a continuación, es procedix a la seva publicació. Comença amb l'exp 2014008581 i finalitza amb l'exp 2014008577.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 10 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP.
BAIXA PADRONAL

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació referent a la baixa per caducitat en el Padró Municipal d'Habitants, ja que es desconeix el domicili actual dels interessats, es declara la caducitat de la inscripció padronal de les persones que es relacionen i s'efectuarà la corresponent baixa padronal. Comença amb ABESLAMIDZE, TYMUR i finalitza amb SISSOKO, MAHAMET.
Aprovació: 18/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
APROVACIÓ INICIAL

Aprovar inicialment la modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 51 - PA 89 l'Aurora Exp 2012017088
Aprovació: 09/09/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: 1 mes, des del dia següent a la publicació en el BOP
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana d'ordenació volumètrica de la Clínica Quirúrgica Onyar. Exp 2014002795
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT PER INFRACCIÓ D'ORDENANÇA MUNICIPAL

Notificació al sr. José Danilo García d'infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Aprovació: 1/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Notificació d'expedient sancionador al sr. Eduard Robert Bogdan per infracció de l'Ordenança municipal reguladora del soroll i les vibracions.
Aprovació: 2/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ BAIXA DEL PADRÓ D'HABITANTS

Notificació de baixa del Padró d'Habitants inicia la relació JOSE VILARDELL ARNAUS i la finalitza I.O.EA.
Aprovació: 2/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
LLISTAT D'ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A L'ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ (PROMOCIÓ INTERNA)

Llistat d'aspirants admesos i exclosos Tècnic/a d'Educació
Aprovació: 14/10/2014
ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA CONTRACTACIÓ D'UN AODL PER A LA PROMOCIÓ I LA DINAMITZACIÓ DEL COMERÇ A LA CIUTAT DE GIRONA

Llistat d'aspirants admesos i exclosos d'un AODL per a la promoció i la dinamització del comerç a la ciutat de Girona
Aprovació: 24/10/2014
ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN AODL DE PROMOCIÓ DEL SECTOR PRODUCTIU I INDÚSTRIES EMERGENTS A GIRONA

Llistat d'aspirants admesos i exclosos d'un AODL de promoció del sector productiu i indústries emergents a Girona
Aprovació: 24/10/2014
RESULTATS DEFINITIUS DE LA BORSA DE TREBALL CONTRACTACIONS TEMPORALS BRIGADA DE JARDINERIA I BRIGADA DE MEDI AMBIENT

Llista definitiva de les persones que han resultat admeses a la borsa de treball de l'Ajuntament de Girona per a la Brigada de Jardinera i Brigada de Medi Ambient.
Aprovació: 16/05/2014
NOTIFICACIO INICI EXP IIVTNU 08092014

La Inspecció de tributs municipal ha tramitat expedients de comprovació limitada per la regularització de l'impost que s'indicarà, havent-se emès Decret d'inici d'expedient i proposta de liquidació, segons el previst a la Llei general tributària, que han de notificar-se als subjectes passius o als seus representants. Comença amb JOAN FERRER DALGA i finalitza amb ANGEL SIMON CABALLERO.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
EXPEDIENTS PENDENTS REGULARITZACIO

Davant la impossibilitat de practicar notificació als interessats o als seus representants, per causes no imputables a l'administració i havent-se intentat dues vegades, es cita als interessats o els seus representants perquè compareguin. Comença amb M.CARMEN TARRES GIMFERRER i finalitza amb WENDY CAROLINA SANDOVAL GOMEZ.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 15 dies naturals, des del dia següent a la publicació en el BOP
NOTIFICACIÓ RESOLUCIÓ

Atès que no s'ha pogut practicar la notificació en el domicili indicat pels interessats, es procedeix a la publicació de les dades relatives a aquests documents. Exp 2014007640
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
PLA D'ACTUACIONS PER A EMERGÈNCIES.

El Ple de la corporació va aprobar provisionalment el Pla d'Actuació Municipal per a emergències radiològiques, aeronàutiques, accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril. Exp 2013008174
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 30 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REQUERIMENT DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Requeriment per infraccions de trànsit inicia la relació nif 47933134A i la finalitza 09277988H.
Aprovació: 08/07/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ DE SANCIONS DE TRÀNSIT

Notificació de sancioó de trànsit a dni 40368350s.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació AHMED, SHAKIL i la finalitza TORNERO BRUGUE, DAVID.
Aprovació: 30/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
APROVACIÓ DEFINITIVA

Aprovar definitivament el projecte de lavabos públics a la Plaça Pere Calders. Exp 2014007267.
Aprovació: 08/09/2014
Termini: 20 dies, des del dia següent a la publicació en el BOP
REGLAMENT LA SOPA

Reglament de règim intern del Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa.
Aprovació: 24/07/2014
Termini: 30 dies, des del dia següent a la publicació.
VENDA PROINDIVÍS SECTOR PARADOR GÜELL

Plec de Condicions econòmiques i administratives, i tècniques i facultatives, reguladores del concurs que han de regir la venda d'un proindivís de 11'27% d'una finca situada a l'àmbit del sector Parador del Güell d'acord amb la reparcel·lació aprovada definitivament per acord plenari de 9 de novembre de 2004.
Aprovació: 09/09/2014
Termini: 15 dies hàbils, des del dia següent a la publicació en el BOP
RELACIO ADMESOS I EXCLOSOS PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL - CONCURS MOBILITAT HORITZONTAL

Relació de persones admesos i excloses al procés selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la policia local - concurs de mobilitat horitzontal
Aprovació: 26/09/2014
MODIFICACIÓ DE L'OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ DE L'EXERCICI 2013

Modificació de l'Oferta Pública d'Ocupació de l'exercici 2013
Aprovació: 13/06/2014
Enllaç al D.O.G.C.
Enllaç al B.O.P.
Termini: 31/12/2014
NOTIFICACIO A PROPIETARIS DE GOSSOS

Notificació a propietaris de gossos inicia la relació Cabrera Aguilera, Manuel i la finalitza Vilaró Josep, Lluís Ma.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: 15 dies des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ANGELATS RAMIO, JOAQUIN i la finalitza GIL NIETO, FRANCISCA.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
APROVACIÓ PROJECTE

Edicte aprovació de la documentació complementària al projecte de variant dins del nou pont del Ter d'una línea elèctrica de l'ADIF de 45kv. Exp. 2012008001.
Aprovació: 24/03/2014
Termini: 30 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
RESULTATS DEFINITIUS PER A LA CREACIÓ DE LA BORSA DE TREBALL D'EDUCADORS/ES ESCOLA BRESSOL

Llista definitiva per a la creació de la Borsa de Treball d'Educadors/es Escola Bressol
Aprovació: 16/07/2014
NOTIFICACIÓ D'EXPEDIENT SANCIONADOR

Suspensió de tramitació d'expedient sancionador inicia la relació 1117374 X3704493K i la finalitza 1122073 X5843254N.
Aprovació: 24/09/20014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 15 dies des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARIS DE GOSSOS

Requeriment a diferents propietaris de gossos inicia la relació Rosa Maria Perez Peral i la finalitza Ricardo Mauriz Caballero
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
RESULTATS DEL CONCURS DE MOBILITAT INTERADMINISTRATIVA PER A LA PROVISIÓ EN PROPIETAT, D'UNA PLAÇA D'AGENT DE LA POLICIA LOCAL

Valoració de mèrits per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent - Mobilitat Interadministrativa.
Aprovació: 20/10/2014
RESULTATS DEFINITIUS DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE TRES PLACES DE CONSERGES-MANTENIDORS D'ESPORTS

Resultats definitius relatius al procés selectiu per a la provisió de tres places de conserges-mantenidors per al servei d'esports (promoció interna)
Aprovació: 22/10/2014
BASES PROVISIO TRES PLACES DE CONSERGES-MANTENIDORS PER AL SERVEI D'ESPORTS (PROMOCIÓ INTERNA)

Bases del procediment selectiu per a la provisió de tres places de conserges-mantenidors per al Servei d'Esports (promoció interna)
Aprovació: 14/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 03 de setembre de 2014
BASES PROVISIÓ EN PROPIETAT D'UNA PLAÇA D'AGENT DELA POLICIA LOCAL-CONCURS MOBILITAT HORITZONTAL

Bases del procediment selectiu per a la provisió en propietat d'una plaça d'agent de la Policia Local - concurs de Mobilitat Horitzontal.
Aprovació: 14/07/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 03 de setembre de 2014
BASES ASSIGNACIÓ TEMPORAL DE FUNCIONS DE TÈCNIC/A D'EDUCACIÓ (PROMOCIÓ INTERNA)

Bases del procediment selectiu per a l'assignació de funcions del lloc de treball de tècnic/a d'educació, pel sistema de concurs-oposició
Aprovació: 19/09/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 3 d'octubre de 2014
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diversos deutors inicia la relació BERZOSA PEREZ, ALFONSO i la finalitza NOLASCO RUIZ, FELIPE.
Aprovació: 29/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació al BOP
REQUERIMENT A PROPIETARI DE GOS

Requeriment a la sra. Cinta Vallespin Fusté
Aprovació: 26/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP
BASES PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN/A AODL DE PROMOCIÓ DEL SECTOR PRODUCTIU I INDUSTRIES EMERGENTS A GIRONA I EL SEU ÀMBIT URBÀ

Bases del procediment de selecció per a la contractació laboral temporal d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local (AODL) de promoció del sector productiu i industríes emergents a Girona i el seu àmbit urbà, supeditat a l'atorgament d'una subvenció destinada al programa d'agents d'ocupació i desenvolupament local per a l'any 2014
Aprovació: 03/10/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 21 d'octubre de 2014
URBANITZACIÓ DE L'ENTORN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE L'ESTAT A GIRONA

Aprovació inicial del projecte d'urbanització de l'entorn de la Biblioteca Pública de l'Estat a Girona, sector B.
Aprovació: 19/09/2014
Termini: termini d'exposició de l'anunci 15 dies des de la seva publicació al BOP i a la premsa local
OBJECTES EN CUSTÒDIA

Relació d'objectes dipositats a les dependències de la Polcia Municipal de Girona. Exp 2013008779.
Aprovació: 23/04/2014
Enllaç al B.O.P.
Termini: d'exposició 03/12/2014
BAIXA D'OFICI

S'ha incoat d'ofici expedient per donar de baixa del padró municipal d'habitants a les persones relacionades a continuació, ja que s'ha constatat que des de fa temps no resideixen en el domicili on consten inscrites. Comença amb ALESSIO, VERONICA i finalitza amb VIGNE, AUDREY ANNE.
Aprovació: 17/07/2014
Termini: 15 dies, a comptar de l'endemà de la publicació al BOP.
ACORD INICIACIÓ EXPEDIENTS PER RECLAMACIÓ DE DANYS

Atès que no s'ha pogut notificar personalment a les persones interessades que es relacionen a continuació, els acords adoptats per iniciar d'ofici procediment administratiu per exigència de responsabilitat per danys al patrimoni municipal, es procedeix seguidament a la publicació dels noms de les persones interessades. Exp 2014007403.
Aprovació: 18/07/2014
Termini: 15 dies, des del dia següent a la publicació al BOP
RELACIÓ ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS TRES PLACES CONSERGES-MANTENIDORS PER AL SERVEI D'ESPORTS

Relació d'aspirants admesos i exclosos al procés selectiu per a la provisió de tres places de conserges-mantenidors per al Servei d'Esports (promoció interna)
Aprovació: 12/09/2014
BASES CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN7A TÈCNIC/A DE GRAU MITJA PEL MUSEU D'HISTORIA DE GIRONA

Bases del procediment selectiu per a la contractació laboral temporal d'un/a tecnic/a de grau mitjà per prestar serveis al Museu d'Historia de Girona.
Aprovació: 10/10/2014
Termini: presentació de sol.licituds fins el dia 31 d'octubre de 2014
NOTIFICACIÓ A PROPIETARI DE GOS

Notificació a la sra. Maria Belén Pérez Neiro d'acord relatiu a la infracció de l'Ordenança municipal de protecció, control i tinença d'animals.
Aprovació: 26/09/2014
Termini: termini d'exposició de l'anunci 10 dies des de la seva publicació al BOP
AJUTS A ENTITATS ESPORTIVES - ACTIVITAT ORDINÀRIA 2014-2015.

Convocatòria per a la sol·licitud d'ajuts per al desenvolupament de les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives, temporada 2014-2015
Aprovació: 3/10/2014
Termini: per a la presentació de sol·licituds 20/10/2014
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ABDI, NASREDDINE i la finalitza VLAICU, IONEL
Aprovació: 24/09/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
NOTIFICACIÓ A DIFERENTS CONTRIBUENTS

Notificació a diferents contribuents inicia la relació AHSEN AHSEN, SAMIRA i la finalitza SANCHEZ AVENDAÑO, MIGUEL.
Aprovació: 25/09/2014
Termini: d'expedició 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
REQUERIMENT A DIFERENTS DEUTORS

requeriment a diferents deutors inicia la relació FELPUNT 2010 SL i la finalitza VILA MARTI,MARGARITA.
Aprovació: 7/10/2014
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la publicació de l'anunci al BOP
REQUERIMENT A DEUTORS

Requeriment a diferents deutors inicia la relació ACHAT REAL ESTATE SL i la finalitza VOGELE ANADON, JOSEP
Aprovació: 9/10/20114
Termini: d'exposició de l'anunci 15 dies naturals des de la seva publicació al BOP
ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS PER A LA CONTRACTACIÓ LABORAL TEMPORAL D'UN AODL DE PROMOCIÓ DELS CONGRESSOS A LA CIUTAT DE GIRONA

Llistat d'aspirants admesos i exclosos d'un AODL de promoció dels congressos a la ciutat de Girona
Aprovació: 24/10/2014

  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona