Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans parcials urbanístics (PPU)

Pla Parcial Urbanístic dels sectors de sòl urbanitzable Girona-Vilablareix-Margesa

Número d'expedient d'Urbanisme: MI GSV-1

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (25/10/06)

L'àmbit d'aquest Pla Parcial està situat entre els municipis de Girona Salt i Vilablareix. L'organ que el gestiona és la Mancomunitat intermunicipal GIRONA-SALT-VILABLAREIX© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat