Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió derogat

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU

Pla General d'Ordenació Urbana de Girona i la seva zona d'influència 1971

Número d'expedient d'Urbanisme: 17-PG1971

Aprovat definitivament per la Dirección General de Urbanismo-Ministerio de la Vivienda (30/03/71)

Es va anul·lar per la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem el 12/12/1980, per tant, tornava a ser vigent el Pla General de 1955 ja que la revisió del 1966 no va arribar a ser aprovada definitivament. El Planejament del 1955 totalment desfasat, va ser objecte de suspensió i de redacció urgent de les Normes Subsidiàries de Planejament a petició dels mateixos municipis a la Generalitat de Catalunya© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat