Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació Puntual del Text refós del PGOU núm. 40, condicions d'ús de les zones forestal i agrícola

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2010009574

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-132

Aprovat inicialment pel Ple (14/09/10)

Aprovat provisionalment pel Ple (11/01/11)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (09/02/11)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 5835 de 11/03/11

La CTU en sessió de data 09/02/11 incorpora les següents correccions d'ofici: - En l'article 97.17.b, es substitueix "autorització d'usos provisionals del sòl i d'obres de caràcter provisional" per "autorització d'usos i obres de caràcter temporal" i "caràcter provisional" per "caràcter temporal". - En l'article que regula el Sistema de Boscos (clau C.2), es substitueix "article 98" per "article 153".© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat