Inici Reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública

Sol·licituds, reclamacions i avaluació del dret d'accés a la informació pública

Òrgan competent

La facultat per resoldre les peticions d'informació pública i les seves reclamacions correspon a l'alcaldessa que és l'alt càrrec responsable d'acord amb l'establert a l'article 21.1.s) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim Local (LRBRL) en concordança amb l'article 53.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel quan s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC).

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, al seu article 13.d) regula el dret d'accés a la informació pública, arxiu i registres, remetent-se a la Llei 19/2013, de 9 de desembre de Transparència, accés a la informació i bon Govern. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern va entrar en vigor l'1 de juny de 2015.

Tanmateix i a la Llei 26/2010 de procediment administratiu català, estableix en el seu article 26 el dret d'accés a l'expedient i a obtenir una còpia dels documents que en formen part. Si els documents són en format electrònic, els ciutadans tenen dret a obtenir-ne còpies electròniques.

Dret d'accés a la informació pública

El dret d'accés a la informació pública es pot exercir a partir dels 16 anys i només pot ser denegat o restringit si el coneixement o la divulgació de la informació comporta un perjudici per a la seguretat pública; la investigació o la sanció de les infraccions penals, administratives o disciplinàries; el secret o la confidencialitat en els procediments tramitats per l'Administració pública, si el secret o la confidencialitat són establerts per una norma amb rang de llei; el principi d'igualtat de les parts en els processos judicials o la tutela judicial efectiva; els drets dels menors d'edat; la intimitat i els altres drets privats legítims o per al secret professional i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Termini: En el cas que es tracti d'informació que contingui dades personals, es pot donar accés a la informació, amb la prèvia ponderació raonada de l'interès públic en la divulgació i els drets de les persones afectades. La notificació de la resolució s'efectuarà en el termini d'un mes des de la presentació de la sol·licitud.

Pròrroga: Aquest termini es pot prorrogar fins a un termini igual a la meitat del termini inicial, si ho justifica el volum o complexitat de la informació requerida. La pròrroga i les causes que la motiven han de ser comunicades a l'interessat.

Suspensió: Es pot produir la suspensió en els casos establerts expressament per la Llei 19/2014 del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i per la legislació general sobre règim jurídic i procediment administratiu.

Vies de reclamació per denegació total o parcial en l'exercici del dret d'accés a la informació

Recurs potestatiu de reposició

Les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la Informació pública, poden ésser objecte de recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que les ha dictades. Així mateix, les resolucions expresses o presumptes en matèria d'accés a la Informació pública, i si escau, les que resolguin el recurs de reposició, poden ésser objecte de reclamació gratuïta i voluntària davant la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública).

Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP)

La Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la Informació Pública (GAIP) és l'òrgan independent de tutela del dret d'accés a la informació de la ciutadania a Catalunya, davant del qual qualsevol persona pot reclamar si una administració catalana (Generalitat de Catalunya, ajuntaments, consells comarcals, diputacions, sector públic i organismes vinculats a qualsevol d'aquestes administracions, Parlament de Catalunya, universitats, administracions independents, cambres i col·legis professionals) li ha denegat, totalment o parcialment, l'accés a la informació que havia sol·licitat o si no l'hi ha lliurada.

Estadístiques

Estadístiques del nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes per registre d'entrada; resoltes dins de termini; desestimades, en tot o en part; i resum temàtic general de les sol·licituds d'accés a la informació rebudes.

 Nombre de sol·licituds d'accés a la informació rebudes
Any 2016
SOL·LICITUDS D'INFORMACIÓ PÚBLICA NÚMERO
Resoltes dins de termini 50
Estimades 54
Desestimades totalment 2
Desestimades en part 0
TOTAL 56
 Temes de sol·licituds d'accés a la informació rebudes
Any 2016
TEMES NÚMERO
Informació urbanística 18
Informació sobre activitats econòmiques 15
Informació sobre autoritzacions o permisos via pública 11
Informació sobre informes d'impacte ambiental 2
Informació sobre adjudicacions i/o contractació 2
Altres 8
TOTAL 56

 Evolució de les sol·licituds per mesos. Any 2016

Gràfic de l'evolució de les sol·licituds d'accés a la informació pública durant el 2016