Inici Participació Notícies dels grups municipals i del portal de transparència

Resum del Ple municipal ordinari del 9 de juliol de 2018

dimecres 11 de juliol de 2018

Dilluns 9 de juliol va tenir lloc, al Saló de Plens de l’Ajuntament de Girona, la sessió plenària ordinària corresponent al mes de juliol del 2018. L’alcaldessa, Marta Madrenas, va presidir el Ple i va donar el tret de sortida de la sessió. Un cop aprovades les actes anteriors, l’alcaldessa va exposar els informes de Presidència amb dades sobre el mercat laboral a la ciutat. Abans de passar al proper punt de l’ordre del dia es va procedir a les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies.

En el marc de la Comissió Informativa d’Alcaldia es va debatre el punt 4, relatiu a l'establiment del servei públic de l'emissora de ràdio municipal i del seu reglament d'organització i funcionament. La proposta del projecte es va es va aprovar per 10 vots a favor (CiU) i 15 abstencions (ERC, CUP, PSC, C’s i PP).

En referència a la Comissió Informativa de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació es van debatre els punts 5 (Adhesió com a membre de ple dret de l'Associació de Municipis i Entitats per l'Aigua Pública –AMAP-) i 6 (Creació de la Taula de Salut de Girona) de l’ordre del dia. El punt 5 es va aprovar per 22 vots a favor (CiU, ERC, CUP i PSC), 1 abstenció (PP) i 2 en contra (C’s). La portaveu de C’s, Míriam Pujola, va al•legar que “l’adhesió ens costa uns 3.000€ anuals i creiem que és prescindible formar part de l’Associació. A més, hem detectat que la quota que hauria de pagar l’Ajuntament no està ben calculada, i ens preguntem per què s’hauria de pagar tot l’any si només queden 5 mesos per acabar-lo”. El punt 6, en canvi, es va aprovar per unanimitat.

En l’àmbit de la Comissió Informativa d'Hisenda i Règim Interior anaven al Ple fins a vuit punts. El punt 7 (Aprovar la cessió d'ús i adscripció del béns patrimonials, Locals de la Ronda Pedret núm. 2 de Girona i de l'habitatge situat al C/ Montjuïc 4, casa B de
Girona, al Consorci Centre d'Acolliment i Serveis Socials La Sopa NIF P1700061C) es va aprovar per unanimitat. En el cas del punt 8 (Modificació de la concessió administrativa de l'aparcament subterrani del carrer Berenguer Carnicer, formalització i inscripció en el Registre de la Propietat de les mesures disposades en la interlocutòria de 25 d'agost de 2008 per l'execució de la Sentència 927 del Tribunal de Superior de Justícia de Catalunya per la vinculació de l'edifici del carrer Bonastruc de Porta, número 1 de sis places de l'aparcament soterrani del carrer Berenguer Carnicer), aquest punt es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP).

El punt 9, sobre la modificació de les prestacions derivades del contracte dels serveis de neteja establert amb l'empresa "Eulen. SA.", va rebre 13 vots a favor (CiU, C’s i PP), 8 abstencions (ERC i PSC) i 4 en contra (CUP); i el punt 10, relatiu al reconeixement de compatibilitat amb un segon lloc de treball o activitat d’un dels treballadors municipals va obtenir 12 vots a favor (CiU i C’s), 9 abstencions (ERC, PSC i PP) i 4 vots en contra (CUP). La portaveu de la CUP, Laia Pèlach, en representació del grup de la CUP, va exposar el seu vot negatiu del primer punt “per les denúncies d’incompliments laborals i per les pràctiques precaritzadores de l’empresa, però també perquè hem sabut que caldrà renovar una pròrroga i no nosaltres no l’avalarem”. Pel que fa al segon punt, el regidor Lluc Salellas va exposar que votaven negativament “per una qüestió política de fons, on veiem una incompatibilitat en el fet que un policia pugui estar exercint al mateix temps d’advocat”.
En el cas del punt 11 (Modificació de la plantilla de l'exercici 2018 aprovada per acord de Ple de data 18 de desembre de 2017 i modificada per acord de Ple de data 9 d'abril de 2018), aquest es va aprovar per 14 vots a favor (CiU i PSC) i 11 abstencions (ERC, CUP, C’s i PP). En canvi, el punt 12, relatiu a l’aprovació de l'organigrama de l'Ajuntament de Girona, es va aprovar per 10 vots a favor (CiU), 7 abstencions (ERC, C’s i PP) i 8 vots en contra (CUP i PSC). La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va votar en contra tant d’aquest punt com del següent al•legant que “no hi va haver un consens amb tots els grups municipals sobre el cartipàs”, i va afegir que “ens mostrem contraris a la nova organització perquè trenca una manera de treballar en la qual crèiem”. També va explicar el seu vot en contra Lluc Salellas en representació del grup de la CUP, que va afirmar “que es tracta d’una derivació del cartipàs i de l’acció de govern i que des del nostre punt de vista és un punt que hauria de tenir una negociació política a darrere. Haurien d’haver-se assegut a explicar-nos per què creuen que aquest és el millor organigrama perquè no ens han donat ni una raó de fons i política del canvi”.

Per acabar amb els punts d’aquesta comissió es van votar els punts 13 (Aprovació de l'actualització de la Relació de Llocs de Treball any 2018) i 14 (Pròrroga dels serveis de manteniment i neteja dels rius i rieres, espais verds periurbans, itineraris de natura, el sector de les Hortes de Santa Eugènia i varis sectors de parcs, jardins i arbrat viari de Girona, a realitzar per centres especials de treball, pel període d'un any a partir de l'1 de setembre de 2018). El punt 14 es va aprovar per unanimitat, mentre que en el cas del punt 13 el resultat va ser de 10 vots a favor (CiU), 11 abstencions (ERC, CUP, C’s i PP) i 4 en contra (PSC).

En referència a la Comissió Informativa de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local i Turisme, es debatia una única proposta, el punt 15, que tractava sobre el Pla financer del Projecte d'especialització i competitivitat territorial (PECT) Indústries Culturals i Creatives de Girona i el seu entorn territorial. Aquest punt es va aprovar per 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP).

Pel que fa a la Comissió Informativa d'Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, es va debatre el punt 16 (Suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats i projectes de gestió urbanística, i aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU núm. 73 col.legi Dr. Masmitjà), que es va aprovar per unanimitat.

Finalment, pel que fa a la Comissió Informativa d'Educació i Esports es va portar al ple el punt 17, relatiu a l’establiment del servei públic de piscines municipals de la ciutat de Girona i aprovació del reglament, que va obtenir 21 vots a favor (CiU, ERC, PSC, C’s i PP) i 4 abstencions (CUP).

A continuació es van debatre les tres mocions que anaven al Ple. La primera, presentada per l'Associació Social Cultural d'Hondures a la Província de Girona davant la crisis política, social i migratòria a Hondures, va ser defensada pel senyor Esadi, representant de l’entitat, i va ser aprovada per unanimitat.

La segona moció, presentada pel grup municipal d'ERC i defensada pel regidor Pere Albertí amb l’objectiu de reclamar la implantació d'una Unitat d'Escolarització Compartida en la zona de Girona Est, també va ser aprovada per unanimitat.

La tercera i última moció d’aquest ple, que també va ser aprovada per unanimitat, va ser presentada per la CUP per potenciar el model de carsharing elèctric a la ciutat i la va defensar el regidor del grup Lluc Salellas.

Un cop fetes les votacions dels diferents punts que s’havien portat a les comissions informatives prèvies es van aprovar els decrets i acords dels quals es dóna compte al Ple i, després de l’apartat de precs i preguntes, l’alcaldessa va cloure el Ple.

Podeu veure el Ple sencer al següent vídeo: