Junta de Reials Obres

1737 - 1767.
Organisme creat per Decret Reial del 7 de juny . Pertanyia a l'Administració borbònica de Felip V a la ciutat de Girona, representava l'autoritat real i responia a l'esperit de control i centralisme polític que s'instaurà amb la nova ordenació del Decret de Nova Planta. Les funcions d'aquesta junta eren l'execució de les obres de construcció, reparació i reforma de les fortificacions, d'edificis militars per allotjar la guarnició, magatzems de queviures i de municions, així com la reparació de les construccions de defensa de la ciutat dels danys dels aiguats del Ter i de l'Onyar. Integraven aquesta Junta el governador de Girona i districte, que n'era el president, el comissari real de guerra, l'enginyer militar i dos regidors de l'Ajuntament de Girona escollits pel rei a proposta del capità general de Catalunya. El secretari i el comptador de la Junta eren els mateixos de l'Ajuntament, però amb el mandat explícit de portar llibres separats. Respecte del finançament d'aquesta Junta, la qual no tenia ingressos propis ni finques ni altres propietats, es mantenia amb una quantitat que cada any se li consignava, provinent de la recaptació de propis i arbitris de l'Ajuntament. Els pagaments els feia la Taula dels Comuns de la ciutat, prèvia justificació de la despesa per part de la Junta i sense intervenció de l'Ajuntament. Mensualment el President presentava la comptabilitat al rei, a través del capità general de Catalunya i cada any a la Comptadoria General de Catalunya.


Accedir a la descripció ISAD(G)


© 2018 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.