8 de març. Dia Internacional de la Dona

DIJOUS 8 DE MARÇ DE 2018

Les dones del Llibre del Sindicat Remença de 1448.

Enguany, a l’Arxiu Municipal de Girona commemorem el 8 de març, Dia Internacional de la Dona, recuperant la memòria de les dones de remença, en concret de les dones que apareixen al Llibre del Sindicat Remença de 1448.

El llibre recull 115 noms de dona; es tracta majoritàriament de dones de remença, és a dir que estaven adscrites al mas on vivien i treballaven juntament amb la seva família i que només podien abandonar pagant una redempció o remença. A aquesta vinculació a la terra s’afegien altres servituds que homes i dones de remença devien al seu senyor. Les dones que vivien en un mas, a més de treballar al camp, havien d’administrar la llar, procurar aliments i vestits i tenir cura de la resta de membres de la família.

Les dones de remença que apareixen al llibre són les que van participar en les reunions del sindicat de la seva parròquia perquè, en aquell moment, ostentaven la titularitat del mas on vivien. Però també apareixen algunes senyores feudals que, com a detentores de la jurisdicció d’un territori, concedien llicència als i les remences del seu domini per a reunir-se.

Accedir al recurs: Les dones del Llibre del Sindicat Remença de 1448.

© 2019 Ajuntament de Girona - Plaça del Vi, 1 - 17004 GIRONA.