Ajuntament de Girona - web
Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions

BIBLIOTECA ESPECIALITZADA DE L'AMGI : SERVEIS

 • Orientació en la recerca bibliogràfica.
 • Informació especialitzada sobre la bibliografia de la ciutat de Girona, amb prop de 9.000 referències.
 • Difusió de les darreres novetats incorporades al fons.
 • Consulta de bibliografia especialitzada sobre Girona, història, imatge, arxivística i documentació, legislació i administració local.
 • Consulta de premsa digitalitzada (1889-2002).
 • Reproducció de publicacions i premsa, d'acord amb la normativa del centre.
 • Col.laboració en activitats de difusió i formació entorn del patrimoni bibliogràfic.
 • Col.laboració en exposicions de difusió del patrimoni bibliogràfic.

 • Orientación en la búsqueda bibliogràfica.
 • Información especializada sobre la bibliografía de la ciudad de Girona, con cerca de 9.000 referencias.
 • Difusión de las últimas novedades incorporadas al fondo bibliogràfico.
 • Consulta de bibliografía especializada sobre Girona, historia, imagen, archivística y documentación, legislación y administración local.
 • Consulta de prensa digitalizada (1889-2002).
 • Reproducción de publicaciones i prensa, de acuerdo con la normativa del centro.
 • Colaboración en actividades de difusión y formación en torno del patrimonio bibliográfico.
 • Colaboración en exposiciones de difusión del patrimonio bibliográfico.

 • Aide pour la recherche bibliographique.
 • Information spécialisée sur la bibliographie de la ville de Girona, avec près de 9.000 références.
 • Diffusion des dernières nouveautés incorporées au fonds.
 • Consultation de bibliographie spécialisée sur Girona, histoire, image, archivistique et
 • documentation, législation et administration locales.
 • Consultation de presse digitalisée (1889-2002)
 • Reproduction de publications et presse, en accord avec les règles du centre.
 • Collaboration aux activités de diffusion et de formation autour du patrimoine bibliographique.
 • Collaboration à des expositions de diffusion du patrimoine bibliographique.


 

Pàgina actualitzada el 14/01/14, a les 10:21:49

Copyright © 2014  Ajuntament de Girona  |  Mapa del web  |  Contacte  |  Avís legal  |  sgdap@ajgirona.cat