Ajuntament de Girona

Projectes subvencionats a Girona

NECESSITATS DETECTADES

La superfície urbanitzada de Girona i els municipis veïns s’ha incrementat de forma notable en els últims anys. Malgrat això, els col·lectors principals que reben les aigües residuals i pluvials originades en totes aquestes zones segueixen essent els mateixos que fa 30 o 40 anys i que no es van dimensionar d’acord amb el creixement urbanístic realment executat.

Això ha provocat una sobrecàrrega d’aquests col·lectors ja en funcionament normal i que durant els episodis de pluja, per petits que siguin, es produeixen nombrosos vessaments d’aigües residuals als diferents cabdals del municipi, especialment en el més gran d’ells, el riu Ter, que al seu pas per la ciutat de Girona està proposat per a la propera ampliació de la Xarxa Natura 2000 degut a la presència d’espècies prioritàries per la Directiva Hàbitats.

PROJECTES DE millora de la xarxa de sanejament

Les actuacions proposades al FEDER van encaminades a solventar aquest problema mitjançant la implantació de la xarxa d’aigües pluvials, que descarregaria la xarxa de col·lectors d’aigües residuals augmentant la seva vida útil, permetent un tractament més eficaç de les aigües residuals en la depuradora i disminuït de forma dràstica els vessaments d’aigües residuals al medi durant els episodis de pluja.

Així mateix, es contempla l’eliminació d’alguns vessaments d’aigües residuals que encara vessen directament al medi receptor mitjançant la seva connexió a la xarxa de sanejament existent i remodelació i millores puntuals a la xarxa existent.

L'actuació i millora de la xarxa de sanejament de la ciutat es concreta en forma de quatre projectes, tres d’ells específics i un que engloba un conjunt d’actuacions puntuals en la xarxa en baixa.

La longitud de la xarxa creada i/o reformada total prevista és de 12,67 km, amb un volum previst d’aigua tractada de 1.129.528,80 €, i un nombre d´aproximadament 16.068 habitants beneficiats directament per l’actuació.

La dotació financera prevista de l’actuació global és de 4.412.543,01 €, dels quals 3.530.034,41 € són finançats pel Fons de Cohesió-Feder 2007-2013, -import que representa el 80% del total-; la resta és de finançament local.

Els projectes concrets

1.- Construcció del tram de col·lector barrera situat entre l’avinguda dels Països Catalans i el carrer Costabona de Girona.

Es projecta la construcció del primer tram d’un col·lector interceptor de les aportacions d’aigües residuals procedents dels sectors de ponent (Salt, Montfullà, ...).

2.- Substitució del col·lector de sanejament “en alta” de la riera Bullidors, en el tram situat entre el carrer Mas Catofa i la carretera de Sant Gregori.

Es projecta la substitució de l’antic col·lector de sanejament “en alta” de la Riera Bullidors per una nova conducció adequada als nous cabdals i per solventar els vessaments al medi a través d’antics sobreeixidors.

3.- Projecte de millora del col·lector de sanejament “en alta” del riu Galligans des del Torrent del Calvari fins al carrer Jaume Pons Martí.

Es projecta una millora de les condicions d’estanqueïtat de l’antic col·lector del riu Galligans, mitjançant l’encamisat d’un tram del 50% i substitució de la resta.

4.- Projecte de millora de la xarxa de sanejament “en baixa”.

Es projecta una millora de la xarxa de sanejament, substituint la xarxa de sanejament deteriorada d’aigües pluvials, connectant a la xarxa de sanejament determinades fosses sèptiques i ampliant la xarxa de sanejament i substituint els elements drenants.

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat