Ajuntament de Girona

Projectes municipals subvencionats per
l'actuaciÓ i millora de la xarxa de sanejament de la ciutat de Girona

A causa del fort creixement urbanístic dels últims anys, l’Ajuntament de Girona ha vist la necessitat d’adaptar i millorar part de la xarxa de sanejament de la ciutat. Es per aquests motiu que es va sol·licitar una subvenció del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).
 
Les actuacions subvencionades van encaminades a solventar aquest problema mitjançant la implantació de la xarxa d’aigües pluvials, que descarregaria la xarxa de col·lectors d’aigües residuals augmentant la seva vida útil, permetent un tractament més eficaç de les aigües residuals en la depuradora i disminuït de forma dràstica els vessaments d’aigües residuals al medi durant els episodis de pluja.

Així mateix, es contempla l’eliminació d’alguns vessaments d’aigües residuals que encara vessen directament al medi receptor mitjançant la seva connexió a la xarxa de sanejament existent i remodelació i millores puntuals a la xarxa existent.

L'actuació i millora de la xarxa de sanejament de la ciutat es concreta en forma de quatre projectes, tres d’ells específics i un que engloba un conjunt d’actuacions puntuals en la xarxa en baixa.

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat