Ajuntament de Girona

Fons de Cohesió - FEDER

Què és el Fons de Cohesió de la unió europea?

Les regions de la Unió Europea es caracteritzen per uns nivells de renda diferents i no poden, per tant, oferir iguals oportunitats a tots els ciutadans. Aquesta situació ha tendit a accentuar-se per les successives ampliacions del nombre de membres de la Unió.

La UE ha creat instruments per a solucionar aquesta situació, reforçant progressivament la seva importància pressupostària. Aquesta despesa es canalitza principalment mitjançant els Fonts Estructurals i els Fons de Cohesió, que tendeixen a concentrar la seva ajuda econòmica allà a on és més necessària.

El Fons de Cohesió és un instrument estructural que, des de 1994, ajuda als Estats membres a reduir les disparitats econòmiques i socials així com a estabilitzar les seves economies; financia fins a el 85% de les despeses subvencionables de projectes de gran envergadura en l’àmbit del medi ambient i la integració a les xarxes transeuropees de transport.

Condicions que han de complir els Estats membres

Els Estats membres que es beneficien de les ajudes dels Fons de Cohesió han de complir:

  1. Que el seu producte interior brut per càpita (PIB) -calculat en termes de paritat de poder adquisitiu-, sigui inferior al 90% de la mitjana comunitària.
  2. Que els estats segueixin un programa que els permeti complir amb les condicions de convergència econòmica establerts, consistents en evitar dèficits públics excessius. Tal com s'estipula en la lletra "c" de l'article 104 del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea.

L'origen dels Fons de Cohesió

L’origen dels Fons de Cohesió pot remuntar-se a l’Acta Única Europea de 1987, que introdueix per primer cop la cohesió econòmica i social com a política de ple dret de la Comunitat.

Posteriorment, els Consells Europeus de Lisboa i Edimburg (ambdós del 1992) van establir els principis rectors del Fons de Cohesió, i el Tractat de Maastricht (1993) va establir “l’enfortiment de la cohesió econòmica i social” com un dels mitjans per aconseguir l’objectiu de “promoure el progrés econòmic i social i un alt nivell de treball i aconseguir un desenvolupament equilibrat i sostenible”; acordant-se la creació d’un Fons de Cohesió.

Des de llavors ha passat per diferents etapes:

 • El reglament (CE) 1164/94 del Consell Europeu del 16 de maig de 1994 va crear el Fons de Cohesió – amb l’antecedent del provisional Instrument Financer de Cohesió, aprovat el març de 1993-, amb una dotació per al període 1993-1999 de 15.000 milions de ecus (de 1992); d’ells, en ecus corrents, va correspondre a Espanya 8.251 Mecus, el 55% del total.  
  (ecu = unitat monetària de la CEE, anterior a l’euro, definida per la suma paritària de les monedes dels països integrants / Mecu = equivalent a 1.000.000 ecu ).
  Els Estats membres beneficiaris d’aquest Fons varen ser Espanya,  Portugal, Irlanda i Grècia.

 • En el període 2000-2006 va ser aprovada una dotació de 18.000 milions de euros, i varen ser modificats diferents aspectes de la seva gestió, particularment el reforçament de les polítiques comunitàries i dels controls nacionals.

 • A partir de 2004 Irlanda va deixar de ser beneficiaria dels Fons, a partir de maig del mateix 2004 varen incorporar-se com beneficiaris d’aquest Fons els nous països membres de la Unió Europea : Txèquia, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Lituània, Letònia, Hongria, Xipre, Malta i Polònia.

 • Per al nou període 2007-2013 es modifica la gestió, integrant les actuacions en programes operatius. A més, no seran financiables solsament les grans infraestructures de transport i mediambientals sinó també grans projectes en els camps de la eficiència energètica, energies renovables, així com el transport intermodal, urbà o col·lectiu.
  La dotació total per als 13 Estats és de 63.000 milions d’euros, dels quals 3.250 milions d’euros corresponen a Espanya.

Categories de les subvencions del fons de cohesió

Perquè un projecte sigui subvencionat ha de pertànyer a una de les dues categories següents:

  1. Projectes mediambientals que participin en la consecució d’objectius del Tractat de la CE, i en particular, que els projectes coincideixin amb les prioritats en matèria de política comunitària mediambiental establerta pels plans d’acció mediambiental i de desenvolupament sostenible pertinents.
  2. Projectes de infraestructura de transport destinats a establir o desenvolupar les infraestructures de transport tal i com son definides per les directrius de la Xarxa transeuropea de transport (RTE).
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat