Ajuntament de Girona

Documentació

 Col·lector barrera situat entre l'av. Països Catalans i el c. Costabona 

Memòria del projecte (pdf - 679 Kb)

Memòria fotogràfica (pdf - 2,91 Mb)

Càlculs hidràulics (pdf - 14,6 Mb)

Apèndix dels càlculs hidràulics (pdf - 2,21 Mb)

Càlculs per justificar el marc de formigó prefabricat (pdf - 824 Kb)

Serveis afectats. Aigua potable (pdf - 5,66 Mb)

Serveis afectats. Xarxa elèctrica (pdf - 10,1 Mb)

Serveis afectats. Gas (pdf - 5,31 Mb)

Serveis afectats. Sanejament (pdf - 5,33 Mb)

Serveis afectats. Telefonica (pdf - 4,35 Mb)

Pla d'obra (pdf - 9 Kb)

Amidaments auxiliars (pdf - 58 Kb)

Justificació de preus (pdf - 250 Kb)

Pressupost (pdf - 351 Kb)

Plec de condicions (pdf - 1,05 Mb)

Estudi de seguretat i salut (pdf - 240 Kb)

 Col·lector de sanejament del Riu Galligans 

Memòria del projecte (pdf - 789 Kb)

Pressupost (pdf - 739 Kb)

Plànols (pdf - 43 Mb)

Estudi de seguretat i salut (pdf - 11,1 Mb)

 Millora de la xarxa de sanejament "en baixa" de la ciutat de Girona 

Memòria del projecte (pdf - 0,98 Mb)

Pressupost (pdf - 1,35 Mb)

Plànols (pdf - 18,6 Mb)

Estudi de seguretat i salut (pdf - 8,67 Mb)

© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat