Ajuntament de Girona

Espais de gestió i seguiment

Comissió de direcció política

La comissió de direcció política està formada pels membres de la Junta de Govern Local i té com a funcions específiques:

 • Legitimar institucionalment el desenvolupament del PEC i donar-li suport, des de la seva fase diagnòstica.
 • Realitzar el seguiment del procés de la diagnosi i fases de desenvolupament del PEC.
 • Adquirir els compromisos polítics que requereixi el desenvolupament i la continuïtat del PEC.
 • Vetllar per la transversalitat (interdepartamental) del procés i dels valors i les accions educatives considerades pel PEC.

Grup Impulsor

És el grup format per la regidora d'Educació, sis tècnics de l'equip del servei d'Educació, un representant de la UdG, un representant dels Serveis Territorials d'Educació, dos representants de la cooperativa etcs i una tècnica de suport (becària UdG) i que té com a funcions principals:

 • Organitzar tot el procés del PEC i les actuacions que se'n derivin.
 • Fer el seguiment del procés i resoldre les incidències que aquest generi.
 • Facilitar informacions per al correcte desenvolupament del PEC, treballant de manera conjunta.

Grup assessor

És el grup que aportarà anàlisi crítica, opinió i propostes durant l'elaboració del PEC amb l'objectiu d'assessorar, des de la visió dels diferents àmbits i del món pràctic.

El formen persones que representen diferents àmbits relacionats amb l'educació i la ciutat: cinc representants del CEM, tres representants de la Taula de Recursos Educatius, un representant de cadascun de diferents àmbits (empreses, esportiu, social, lleure, artístic, urbanístic), un representant de la UdG, un dels Serveis Territorials d'Educació i un de l'Ajuntament i les funcions assignades són:

 • Fer el seguiment i discussió crítica del procés participatiu.
 • Aportar coneixements contextualitzats sobre el territori i la comunitat educativa.
 • Aportar coneixements sobre el mapa d'actors dels diferents àmbits.
 • Aportar una lectura crítica als discursos i resultats del mapa de visions ciutadanes i les conclusions del treball intern fruit de la diagnosi.
 • Fer aportacions als materials que es generin al llarg del procés.
 • Contrastar les propostes de jornades, fòrums i altres espais de participació del procés.
 • Actuar d'agents motivadors dels diferents àmbits de representació.
© 2014 Ajuntament de Girona  |  Contacte  |  Accessibilitat