Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Voluntaris i voluntàries de l'ADF de Girona


Què és l'ADF de Girona?


Les agrupacions de defensa forestal (ADF) són associacions formades per propietaris forestals i els ajuntaments dels municipis del seu àmbit territorial i tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis forestals.


Què són els voluntaris/àries de l'ADF de Girona?

El grup de voluntaris de l'ADF de Girona està constituït per aquelles persones que, havent estat admeses, realitzen tasques d'ajut en la prevenció d'incendis forestals i en la conservació del patrimoni natural en l'àmbit del terme municipal de Girona, sense l'exclusió de poder participar en aquelles activitats conjuntes amb d'altres ADF's o entitats de protecció i millora del medi natural, especialment a Les Gavarres.

L'activitat dels voluntaris és de caràcter altruista i desinteressada i per tant no rebran cap tipus de retribució salarial per la realització de la seva tasca.


Funcions dels voluntaris/àries

Les persones voluntàries de l'ADF de Girona tenen les funcions següents:

Requisits per a ser voluntari/ària

Els aspirants a Voluntaris de l'ADF de Girona hauran de reunir els requisits següents:
a) Tenir 16 anys o més.
b) Presentar la instància per entrar al grup de persones voluntàries, adreçada a la Junta Directiva de l'ADF de Girona. La seu de l'ADF de Girona es troba a l'Ajuntament de Girona, plaça del Vi, 1, 17004, Girona - Unitat de Medi Natural - Telèfon 972 419 417 - 972 010 224.

La Junta Directiva de l'ADF, un cop valorada la documentació aportada, aprovarà l'admissió.

Un cop admès al grup de voluntariat de l'ADF, el voluntari/ària haurà de signar un document conforme és coneixedor/a del Reglament Interior del Grup de Voluntariat de l'ADF de Girona, i s'iniciarà la tramitació per a l'obtenció del carnet Groc.

Reglament del grup de voluntaris/ies de l'ADF de Girona

Carnet Groc

El carnet groc, que identifica a la persona titular del mateix com a personal del grup d'intervenció de l'ADF segons el que disposa el Pla INFOCAT, serà necessari per actuar al front de foc i per identificar-se en els controls que puguin dur-se a terme.
Per a obtenir-lo, cal tenir entre 18 i 70 anys i adreçar la documentació següent a l'ADF Girona:
- 2 fotografies tipus DNI
- Fotocòpia del DNI
- Certificat mèdic conforme no es té cap limitació o impediment per actuar en un foc forestal.
El carnet groc té una vigència de 5 anys per als membres de fins a 50 anys, 4 anys per aquells que tinguin entre 50 i 60 anys, i 3 anys pels majors de 60 anys.


Carnet Verd

El carnet verd identifica com a membre de l'ADF, en poden fer ús tant els socis/sòcies com els voluntaris/àries que tinguin entre 16 i 70 anys.
Per a obtenir-lo cal adreçar la documentació següent a l'ADF Girona:
- 2 fotografies tipus DNI
- Fotocòpia DNI
El carnet verd té una vigència de 5 anys.

Per a més informació sobre el voluntariat de l'ADF de Girona contacteu amb l'Àrea de Medi Natural al 972 010 224.

© 2016 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat