Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Les parcel·les socials

A finals de l'any 2007, l'Ajuntament de Girona va iniciar un projecte de cessió de parcel·les municipals als ciutadans interessats a utilitzar-les com a hort de lleure. Inicialment, es comptava amb noranta-una hortes que s'oferien en règim de lloguer, mitjançant el pagament d'una taxa anual que variava en funció de la superfície de la parcel·la adjudicada.

Progressivament, la superfície cedida per l'Ajuntament s'ha anat incrementant fins als 18.000 m² actuals, que suposen un total de cent seixanta-nou parcel·les, distribuïdes per tot l'àmbit de les hortes. Es preveu disposar, en breu, de seixanta parcel·les més a la zona del parador del Güell.

Des de finals del 2009, i amb la voluntat de donar més autonomia als usuaris dels horts i facilitar-ne la gestió, l'Ajuntament de Girona va posar a disposició de l'Associació d'Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia les parcel·les d'horta, a través d'un conveni de cessió d'ús. Per mantenir l'espai hortícola en bones condicions resulta necessària l'organització social, i això és el que es pretén aconseguir amb la cessió de parcel·les municipals o d'aquelles de què disposa l'Ajuntament en règim de custòdia.

Les persones interessades a disposar d'un hort a les hortes de Santa Eugènia han de presentar una sol·licitud a l'Ajuntament de Girona, previ compliment dels requisits següents:

Periòdicament, l'Ajuntament de Girona tramet el registre d'inscripcions a l'Associació d'Usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, que fa el repartiment de parcel·les entre els interessats i cobra una quota anual als socis. La concessió té una vigència de cinc anys, prorrogables en cas que no hi hagi llista d'espera.

Estatuts de l'Associació d'usuaris
Normes d'ús
Sol·licitud d'una horta de Santa Eugènia
© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat