Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Pla d'usos

El Ple de l'Ajuntament de Girona, en sessió del 14 de desembre de 2010, va votar l'aprovació definitiva del pla d'usos i gestió del Parc de la Devesa de Girona, així com el seu reglament d'usos i activitats.

L'objectiu del Pla d'usos és definir els conceptes i criteris per a la ordenació i gestió dels usos permanents i temporals del parc de la Devesa.

El parc de la Devesa de Girona és un bé cultural d'interès nacional (BCIN), ja que es tracta d'un jardí històric. El Pla d'usos incorpora els objectius de protecció, conservació i posada en valor dels elements catalogats.

Amb aquest Pla d'usos es concreten tant els usos permanents com els temporals, i s'acoten els àmbits d'implantació. A partir d'aquesta documentació s'hauran de redactar els projectes i instruments necessaris per a la gestió i protecció del parc, de l'arbrat, per a la implantació dels elements tant de mobiliari urbà com de senyalització i per a la racionalització de xarxes i infraestructures.

A partir dels criteris establerts en aquest Pla, caldrà desenvolupar també els projectes d'implantació dels diferents usos; les actuacions d'ordenació de l'espai; la definició dels passeigs o espais d'estada, repòs i lleure; la millora de l'enllumenat, i la racionalització de les estacions transformadores o de les caixes de connexions de serveis per fer possible la instal·lació dels usos temporals.

Documentació: el Pla d'usos i gestió del parc

Objecte del Pla d'usos

Objecte

Introducció

Origen evolutiu
Informació urbanística i de patrimoni cultural

La Devesa actual

Morfologia i estructura
Anàlisi i diagnosi dels elements naturals
Usos

Proposta d'actuacions

Morfologia i estructura
Criteris de gestió dels elements naturals
Usos
Normativa urbanística aplicable
Desenvolupament

Bibliografia

Bibliografia
Reglament d'usos i activitats
Sol·licitud del permís d'ocupació del Parc de la Devesa
© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat