Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Normativa

Actualment, la normativa que regula el Parc és el Pla Especial de Protecció de la Devesa, redactat l'any 1986, i que fou incorporat al Pla General d'Ordenació Urbana de 2002, actualment vigent. El PGOU qualifica el Parc com a sistema de places, parcs i jardins urbans (categoria C.1), regulat de l'article 144 al 149, i estableix els usos que s'hi admeten i els criteris d'ordenació i edificaciódins el Parc. Consulteu el web de Planejament i gestió urbanística per a més informació.

Web de Planejament: PGOU

Reglament d'usos de la Devesa

El Reglament d'Usos i Activitats del Parc de la Devesa de Girona va ser aprovat definitivament pel Ple de l'Ajuntament de Girona en sessió del dia 14 de desembre de 2010.

El parc urbà de la Devesa es configura com un bé de domini públic, l'àmbit d'aplicació del present reglament és l'espai definit com a parc urbà de la Devesa, segons es concreta en el document de Pla d'usos i gestió del parc de la Devesa.

Reglament d'usos i activitats
Sol·licitud del permís d'ocupació del Parc de la Devesa
© 2015 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat