Ajuntament de Girona
Sol·licitud d'ocupació de la Devesa

Funcionament d'un acord de custòdia

A les parcel·les en règim de custòdia, l'Ajuntament de Girona hi pot dur a terme, al seu càrrec, les accions que consideri oportunes atesa la finalitat de l'acord, la naturalesa de la finca i del seu entorn, amb la limitació de no perjudicar els propietaris de les finques veïnes ni tercers en general.

Per a la gestió de les parcel·les, l'Ajuntament de Girona pot adjudicar-ne l'explotació a tercers, efectuant les tasques de seguiment i control.

L'Ajuntament de Girona necessitarà l'autorització del propietari per a qualsevol actuació que suposi una transformació física, com la instal·lació de tancaments, moviments de terres, edificacions auxiliars temporals, etc.

Durant l'execució del contracte, l'Ajuntament de Girona és el beneficiari de l'aprofitament dels rendiments derivats de la gestió que dugui a terme.

L'Ajuntament de Girona respon dels danys que pateixi la finca, les propietats veïnes o qualsevol tercera persona, per qualsevol incidència que s'hi origini, sigui per l'activitat, per les instal·lacions o per qualsevol altra causa atribuïble al seu ús, i assumeix el pagament de les indemnitzacions corresponents, tot excloent la propietat de qualsevol responsabilitat. No s'inclouen en aquest punt els deterioraments deguts al pas del temps, a l'ús pactat o a casos fortuïts.

El propietari ha de comunicar a l'Ajuntament de Girona la intenció de transmetre la propietat de la finca a una tercera persona amb una antelació mínima de tres mesos. En el supòsit que es produeixi la venda de la finca, el propietari ha d'informar l'adquirent de l'existència del present acord, i ha de fer constar expressament l'obligatorietat de subrogar-s'hi en el contracte pel qual es formalitzi la transmissió.

En qualsevol moment, el propietari pot manifestar la seva voluntat de finalitzar el contracte.

Finalitzat el contracte, l'Ajuntament de Girona retorna la finca en les mateixes condicions en què la va rebre, sens perjudici de les actuacions de conservació i millora que hi hagi dut a terme.

En el moment de la finalització del contracte, les obres i les instal·lacions queden a benefici de la finca, sense que l'Ajuntament de Girona pugui demanar res per aquest concepte ni emportar-se'n cap element, i sense que la propietat pugui reclamar cap desmuntatge.

© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat