Sistema d'Inscripcions del Centre Cívic del Ter


El període per fer inscripcions ha començat.
Les dades que siguin enviades al servidor es guardaran.

  Inscripció
      
Codi padró


DNI
Primer Cognom
Segon Cognom
Nom
Data Naixement (dd/mm/aaaa)
Adreça
Municipi
Codi Postal
Telèfon
Telèfon 2
Mòbil
E-mail
E-mail
Cal repetir-lo per seguretat
Activitat:
Dates: a
Horari:
de a
Preu: EUR
Total: EUR

Pagament

      

La comunicació de les dades personals que consten en aquest document suposa l'autorització perquè s'incorporin a un fitxer automatitzat de l'Ajuntament de Girona per a la resolució d'aquesta tramitació. Així mateix, són objecte de protecció d'acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Per aquest motiu, podreu exercir-ne el dret d'accés, modificació i cancel·lació adreçant-vos personalment a l'Ajuntament de Girona o mitjançant l'adreça de correu dadespersonals@ajgirona.cat.