Logo Ajuntament
 Inici Agenda Informació Plànol Contacte Cerca Mapa


REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
DEL
“CONSELL MUNICIPAL DE LA VELLESA DE GIRONA”

L’Ajuntament de Girona, conscient de la necessitat d’aprofundir en el coneixement de les situacions i de les problemàtiques que afecten el complex i ampli món de la vellesa, així com de la necessitat d’establir espais de debat i de coordinació amb les diverses institucions, entitats i associacions públiques i privades que treballen i defensen el col·lectiu de gent gran de la ciutat, crea un òrgan consultiu, de participació, de promoció i de supervisió que anomena “CONSELL MUNICIPAL DE LA VELLESA DE GIRONA”, en el qual hi podran estar representats membres d’aquelles institucions i organismes que tinguin relació amb l’àmbit de la GENT GRAN.

CAPÍTOL I. OBJECTIUS

Article 1.-

A fi de promoure i fer efectiva, en l’àmbit de la vellesa, la participació dels ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social de la ciutat, l’Ajuntament de Girona constitueix el “CONSELL MUNICIPAL DE LA VELLESA DE GIRONA”.

Article 2.-

El “CONSELL MUNICIPAL DE LA VELLESA DE GIRONA”, vinculat a l’Ajuntament de Girona a través de l’Àrea de Cultura i Educació -Departament de Serveis Socials-, és un òrgan consultiu, plural i autònom, mitjançant el qual es promouran les accions participatives de les diverses associacions i entitats relacionades amb la gent gran i ubicades a la ciutat de Girona.

CAPÍTOL II. FUNCIONS

Article 3.-

Les funcions del Consell són de caràcter participatiu, consultiu, promocional i de supervisió.

A.- De participació:

 1. Debatre la situació i les necessitats de la gent gran a la ciutat de Girona.
 2. Obrir nous canals de comunicació entre els diversos organismes i entitats representats en el Consell.
 3. Expressar-se sobre les qüestions i els afers públics i dels ciutadans en general.
 4. Possibilitar i obrir camps de relació, de contactes i d’activitats intergeneracionals.
 5. Estudiar, emetre informes i fer propostes sobre temes que consideri d’interès per al col·lectiu de la gent gran.

B.- De consulta:

A petició de l’Ajuntament de Girona o de qualsevol entitat, pública o privada, que treballi en l’àmbit de la gent gran, emetre informe no vinculant sobre els temes següents:

 1. Criteris d’actuació dels serveis relacionats amb la gent gran.
 2. Programes, despeses i inversions, destinats a la gent gran.
 3. Funcionament d’activitats, serveis i/o creació de nous serveis.
 4. Col•laboració amb altres entitats públiques i privades.

C.- De promoció:

 1. Promoure o proposar la creació, millora i/o reforma de serveis i ajudes destinats a la gent gran.
 2. Recollir i proposar mesures eficaces d’actuació de cara a un major benestar de la gent gran.
 3. Impulsar accions que revaloritzin i dignifiquin la imatge de la vellesa.
 4. Coordinar activitats i actuacions d’aquelles institucions i entitats que així ho desitgin.
 5. Col·laborar en les gestions destinades a obtenir ajuts institucionals per a equipaments i activitats.

D.- De supervisió:

 1. Seguiment del desenvolupament dels objectius fixats en els programes i les actuacions sobre la Vellesa a la ciutat.
 2. Recepció d’informes periòdics de valoració de temàtiques relacionades amb la gent gran.
 3. Seguiment i control sobre acords del propi Consell i subvencions aprovades.
 4. Propostes per a una millor eficàcia i transparència de serveis i subsanament de possibles deficiències.

CAPÍTOL III. COMPOSICIÓ DEL CONSELL

Article 4.-

1) Integren el Consell Municipal de la Vellesa de Girona:

a) En representació de la corporació:

- L’alcalde de Girona, que en serà el president.
- El regidor de Serveis Socials, que en serà el vicepresident.
- El regidor de Cultura i Educació.
- Un regidor de cada un dels grups polítics que formen part de la Comissió Informativa de l’Àrea de Cultura i Educació, i un més del grup municipal majoritari de l’oposició.

b) Un representant, jubilat o pensionista, per cada associació de jubilats i pensionistes o per cada associació de veïns dotada de vocalia de gent gran.

c) Un representant per cada casal, club, llar o esplai de gent gran, legalment constituïts, amb seu o centre obert a Girona ciutat.

d) Un representant per cada entitat o institució pública amb competència en temes relacionats amb la gent gran: Institut Català d’Assistència Social (ICASS), Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Institut Català de la Salut (ICS).

e) Un representant per cada organització no governamental (ONG) de Girona relacionada amb la gent gran: Creu Roja, Càritas, i Federació Catalana del Voluntariat Social.

f) Un representant de Caixa de Girona i un altre de Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Barcelona (“La Caixa”), com a entitats privades promotores i/o col·laboradores en temes relacionats amb el món de la gent gran.

g) Un representant o resident per cadascuna de les residències geriàtriques ubicades a Girona ciutat.

h) Un representant de cadascuna de les centrals sindicals amb implantació significativa a la ciutat de Girona en el món de la gent gran.

i) Un representant de la Judicatura radicada a Girona.

j) Un màxim de 10 persones, a títol personal, designades pel president a proposta dels altres membres del Consell que, pel seu interès o vinculació amb el món de la gent gran, puguin enriquir l’actuació del Consell.

k) Tres tècnics de l’Àrea de Cultura i Educació:

- el cap de l’Àrea de Cultura i Educació.
- el cap de Secció de Serveis Socials.
- el responsable del Programa Municipal d’Atenció a la Vellesa.

2) Per resolució del seu president, i a proposta de la majoria de membres del Consell Municipal de la Vellesa, els membres del Consell es podran ampliar amb la representació de més entitats.

3) Només es podrà accedir a representativitat per un sol dels epígrafs anteriors i en cap cas existirà duplicitat de representació.

4) Serà secretari del Consell Municipal de la Vellesa el secretari de la corporació o funcionari en qui delegui.

CAPÍTOL IV. NOMENAMENT DELS MEMBRES DEL CONSELL

Article 5.-

1) Cada entitat, organisme, associació, casal, club, llar, esplai, residència o sindicat que compleixi les condicions assenyalades a l’article 4, per acord de l’òrgan estatutàriament competent de l’entitat, designarà el seu representants per formar part del Consell. Aquesta elecció comprendrà també la de representant suplent, per casos d’absència o malaltia del titular.

2) Les persones així proposades per les entitats seran nomenades per l’Alcaldia per un període de tres anys. En cas de substitució produïda abans de la finalització del mandat, s’haurà de procedir de la mateixa forma que pel nomenament inicial.

3) El president del Consell designarà, a proposta dels altres membres, les 10 persones que, pel seu interès i vinculacions amb el món de la gent gran, seran igualment nomenades membres del Consell.


CAPÍTOL V. FUNCIONAMENT

Article 6.-

El Consell Municipal de la Vellesa de Girona podrà funcionar a través del Plenari i, per tal d’agilitar el seu funcionament, a través d’una Comissió Permanent que es trobarà en sessions de treball més freqüents per preparar l’Ordre del dia del Plenari i documentar els temes que aquest acordi.

Article 7.-

El Plenari del Consell Municipal de la Vellesa es reunirà en sessió ordinària una vegada cada semestre natural i extraordinàriament sempre que el President ho consideri oportú o a petició expressa d’una cinquena part dels seus membres, formulada per escrit i adreçada al president del Consell.

Article 8.-

El Consell Municipal de la Vellesa constituirà, en cas de considerar-ho necessari, les Comissions de Treball que cregui oportunes i n’establirà les seves normes de funcionament i estructura.

Article 9.-

El Consell Municipal de la Vellesa podrà demanar, quan hagi de tractar temes específics o puntuals que així ho requereixin, l’assistència de persones amb coneixements en la matèria a tractar, amb veu i sense vot.

Article 10.-

El secretari del Consell Municipal de la Vellesa serà el secretari de la corporació o el funcionari en qui delegui que actuarà amb veu i sense vot i que ho serà tant del Plenari com de la Comissió Permanent.


CAPÍTOL V. RÈGIM INTERIOR

Article 11.-

El Consell Municipal de la Vellesa de Girona elaborarà un Reglament de règim interior que reguli, entre d’altres que consideri oportuns, els aspectes següents:

 1. Periodicitat de les reunions.
 2. Règim per a la convocatòria de les sessions.
 3. Règim per a l’adopció d’acords.
 4. Funcionament intern: Comissió Permanent i Comissions de Treball.
 5. Sistema de publicació dels seus acords.
 6. Sistema de renovació i substitució dels seus membres.
  TORNAR  


 © Copyright 2002, Ajuntament de Girona